Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 91 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 546/2005 z dnia 8 kwietnia 2005 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przydziału kodów państw zgłaszających i zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2003 w odniesieniu do uaktualnienia wykazu portów lotniczych Wspólnoty (1)

Data ogłoszenia:2005-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 91 POZ 5

Strona 1 z 3
9.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 546/2005 z dnia 8 kwietnia 2005 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przydziału kodów państw zgłaszających i zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2003 w odniesieniu do uaktualnienia wykazu portów lotniczych Wspólnoty

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

Niezbędne jest uaktualnienie wykazu portów lotniczych Wspólnoty oraz odstępstw przewidzianych w załączniku I do rozporządzenia nr 1358/2003 zgodnie z zasadami określonymi w tym załączniku. W związku z tym rozporządzenia (WE) nr 437/2003 i nr 1358/2003 powinny zostać odpowiednio zmienione. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty (1), w szczególności jego art. 10,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 437/2003 Komisja zobowiązana jest ustanowić przepisy w celu dostosowania specyfikacji zawartych w jego załącznikach.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 437/2003 zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1358/2003 dostosowuje się zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1358/2003 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niezbędne jest ustanowienie wykazu portów lotniczych Wspólnoty, poza tymi prowadzącymi jedynie okazjonalny ruch handlowy, oraz odstępstw, które mają być zapewnione Państwom Członkowskim przystępującym do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. Ponadto kody nowych Państw Członkowskich należy dołączyć do kodów wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1358/2003 wykonującego rozporządzenie (WE) nr 437/2003 oraz zmieniającego jego załączniki I i II.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 kwietnia 2005 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 66 z 11.3.2003 r., str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1358/2003 (Dz.U. L 194 z 1.8.2003, str. 9).

L 91/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.4.2005

ZAŁĄCZNIK I Wprowadza się następujące dostosowania do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 437/2003 zmienionego załącznikiem III do rozporządzenia (WE) nr 1358/2003: w sekcji „KODY”, pkt „1. Państwo zgłaszające”, dodaje się następujące kody: Republika Czeska Estonia Cypr Łotwa Litwa Węgry Malta Polska Słowenia Słowacja LK EE LC EV EY LH LM EP LJ LZ

9.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/7

ZAŁĄCZNIK II W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1358/2003 wprowadza się następujące zmiany:

a) w sekcji III dodaje się następujące tabele:

Republika Czeska: Wykaz portów lotniczych Wspólnoty i odstępstw

(4) Tylko dla portów kategorii „1” i „2”: Dla każdej tabeli: ostatni rok, dla którego żądane jest odstępstwo („ ” lub „2004” lub „2005”) (4.1) Tabela A1 (4.2) Tabela B1 (4.3) Tabela C1

(1) Kod ICAO portu lotniczego

(2) Nazwa portu lotniczego

(3) Kategoria portu lotniczego w 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 91 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 13 z 20059.4.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/28/WE z dnia 8 kwietnia 2005 r. ustalająca zasady oraz szczegółowe wytyczne dobrej praktyki klinicznej w odniesieniu do badanych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi, a także wymogi zatwierdzania produkcji oraz przywozu takich produktów (1)

 • Dz. U. L91 - 12 z 20059.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 548/2005 z dnia 8 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L91 - 10 z 20059.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 547/2005 z dnia 8 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2005 r.

 • Dz. U. L91 - 4 z 20059.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 545/2005 z dnia 8 kwietnia 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetworzenia, składane w marcu 2005 r.

 • Dz. U. L91 - 3 z 20059.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 544/2005 z dnia 8 kwietnia 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L91 - 1 z 20059.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2005 z dnia 8 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.