Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 93 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 416/2004 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 i rozporządzenia (WE) nr 1535/2003 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych

Data ogłoszenia:2005-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 93 POZ 3

12.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 550/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 416/2004 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 i rozporządzenia (WE) nr 1535/2003 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 416/2004.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy,

Artykuł 1 Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 416/2004 otrzymuje brzmienie:

a także mając na uwadze, co następuje: „Artykuł 3 1. Gdy badanie zgodności z progiem w celu ustalenia pomocy na rok gospodarczy 2005/2006 wykaże, że próg wspólnotowy nie został przekroczony, dodatkowa kwota równa 25 % pomocy określonej w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 wypłacana jest we wszystkich nowych Państwach Członkowskich na rok gospodarczy 2004/2005, z wyjątkiem przypadku pomidorów, w odniesieniu do których dodatkowa kwota wypłacana jest po stwierdzeniu, że nowe Państwa Członkowskie nie przekroczyły swoich progów krajowych.

(1)

Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 416/2004 (1), który ustanawia środki przejściowe ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (dalej zwanych „nowymi Państwami Członkowskimi”) do Unii Europejskiej, przewiduje wypłatę dodatkowej kwoty, gdy badanie zgodności z progiem w celu ustalenia pomocy na rok gospodarczy 2005/2006 wykaże, że próg wspólnotowy nie został przekroczony.

(2)

Jak ustanowiono (2) w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 170/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalającym pomoc w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetwórstwa w roku gospodarczym 2005/2006, ilości pomidorów, w odniesieniu do których wnioski o pomoc złożono w roku gospodarczym 2004/2005 w nowych Państwach Członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r., były zgodne ze wspólnotowymi i krajowymi progami ustalonymi dla przetwarzania pomidorów opartymi na ilościach, w odniesieniu do których wnioski o pomoc złożono w roku gospodarczym 2004/2005.

2. Gdy badanie zgodności z progiem w celu ustalenia pomocy na rok gospodarczy 2005/2006 wykaże, że próg wspólnotowy został przekroczony, w tych nowych Państwach Członkowskich, w których próg nie został przekroczony lub w których próg został przekroczony mniej niż 25 %, wypłacana jest dodatkowa kwota na rok gospodarczy 2004/2005, z wyjątkiem przypadku pomidorów, w odniesieniu do których dodatkowa kwota wypłacana jest po stwierdzeniu, że nowe Państwa Członkowskie nie przekroczyły swoich progów krajowych.

(3)

Po stwierdzeniu, że nowe Państwa Członkowskie nie przekroczyły swoich progów krajowych, nie ma podstaw do opóźniania wypłaty dodatkowej kwoty przewidzianej w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 416/2004 w przypadku pomidorów, zważywszy, że stosowanie środków ostrożności nie jest już konieczne. Należy zatem umożliwić wspomnianą wypłatę.

Dodatkowa kwota określona w akapicie pierwszym oparta jest na kwocie, o którą krajowy próg został przekroczony, maksymalnie do 25 % pomocy ustanowionej art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96.”.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 68 z 5.3.2004, str. 12. (2) Dz.U. L 28 z 1.2.2005, str. 29.

L 93/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.4.2005

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 7 kwietnia 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 93 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L93 - 45 z 200512.4.2005

  Sprostowanie do decyzji nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191 (Dz.U. L 343 z 19.11.2004)

 • Dz. U. L93 - 42 z 200512.4.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie szerokopasmowej łączności elektronicznej wykorzystującej linie energetyczne (1)

 • Dz. U. L93 - 40 z 200512.4.2005

  Decyzja Komitetu nr 1/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach rozdziału sektorowego dotyczącego urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

 • Dz. U. L93 - 34 z 200512.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie uproszczonych świadectw w przywozie nasienia bydła i świeżego mięsa wieprzowego z Kanady i zmieniająca decyzję 2004/639/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1002) (1)

 • Dz. U. L93 - 32 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L93 - 31 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. przewidujące nowy przydział uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój, z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1081/1999

 • Dz. U. L93 - 6 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. nakładające tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L93 - 5 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustalające dodatkową kwotę do wypłaty za pomidory w Republice Czeskiej, na Węgrzech, Malcie, w Polsce i na Słowacji na mocy rozporządzenia (WE) nr 416/2004

 • Dz. U. L93 - 1 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 549/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.