Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 93 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie uproszczonych świadectw w przywozie nasienia bydła i świeżego mięsa wieprzowego z Kanady i zmieniająca decyzję 2004/639/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1002) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 93 POZ 34

Strona 1 z 2
L 93/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.4.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie uproszczonych świadectw w przywozie nasienia bydła i świeżego mięsa wieprzowego z Kanady i zmieniająca decyzję 2004/639/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1002)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/290/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

produkcję, przetwarzanie, dystrybucję i wprowadzanie do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (4), w szczególności jej art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 4 lit. b),

uwzględniając decyzję Rady 1999/201/WE z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady o środkach sanitarnych dla ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, w związku z handlem żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

uwzględniając dyrektywę Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie głęboko zamrożonego nasienia bydła domowego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 2 i art. 11 ust. 2,

(2)

Załącznik V do Umowy z dnia 17 grudnia 1998 r. pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Kanady o środkach sanitarnych dla ochrony zdrowia publicznego i zwierząt, w związku z handlem żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego („Umowa”) ustanawia środki ochrony zdrowia publicznego i zwierząt w odniesieniu do przywozu na teren Wspólnoty określonych gatunków zwierząt i produktów zwierzęcych, dla których należy określić równoważność.

uwzględniając dyrektywę Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przy przywozie z państw trzecich bydła, trzody chlewnej i świeżego mięsa (3), w szczególności jej art. 16 ust. 1 i art. 22 ust. 2,

Załącznik VII do Umowy określa uproszczone urzędowe zaświadczenia o zdrowiu zwierząt i/lub zdrowiu publicznym, które mają zostać zawarte we wzorze świadectwa zdrowia dla celów przywozu do krajów Wspólnoty żywych zwierząt i produktów zwierzęcych, dla których określono równoważność środków (Tak-1).

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą zasady zdrowia zwierząt regulujące

(1) Dz.U. L 71 z 18.3.1999, str. 1. (2) Dz.U. L 194 z 22.7.1988, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2004/101/WE (Dz.U. L 30 z 4.2.2004, str. 15). (3) Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 24. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).

(3)

Równoważność dla nasienia bydła w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt określono na podstawie dyrektywy 88/407/EWG, zmienionej dyrektywą 2003/43/WE (5), i dlatego też należy ustanowić uproszczony wzór świadectwa dla nasienia bydła.

(4) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11. (5) Dz.U. L 143 z 11.6.2003, str. 23.

12.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/35

(4)

Należy wyjaśnić, że stosowanie wzoru świadectwa zdrowia zwierząt określonego w decyzji Komisji 2004/639/WE z dnia 6 września 2004 r. ustanawiającej warunki przywozu nasienia bydła domowego (1), jest wymagane bez uszczerbku dla szczególnych wymagań dotyczących świadectw na podstawie porozumień dotyczących równoważności pomiędzy Wspólnotą a krajami trzecimi. Decyzja 2004/639/WE powinna w związku z tym zostać odpowiednio zmieniona. Określono równoważność dotyczącą wymagań w zakresie zdrowia publicznego w odniesieniu do mięsa wieprzowego, pomijając jednak wymagania w zakresie zdrowia zwierząt.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 93 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L93 - 45 z 200512.4.2005

  Sprostowanie do decyzji nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191 (Dz.U. L 343 z 19.11.2004)

 • Dz. U. L93 - 42 z 200512.4.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie szerokopasmowej łączności elektronicznej wykorzystującej linie energetyczne (1)

 • Dz. U. L93 - 40 z 200512.4.2005

  Decyzja Komitetu nr 1/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach rozdziału sektorowego dotyczącego urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

 • Dz. U. L93 - 32 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L93 - 31 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. przewidujące nowy przydział uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój, z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1081/1999

 • Dz. U. L93 - 6 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. nakładające tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L93 - 5 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustalające dodatkową kwotę do wypłaty za pomidory w Republice Czeskiej, na Węgrzech, Malcie, w Polsce i na Słowacji na mocy rozporządzenia (WE) nr 416/2004

 • Dz. U. L93 - 3 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 416/2004 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 i rozporządzenia (WE) nr 1535/2003 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L93 - 1 z 200512.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 549/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.