Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 94 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 555/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu ustanawiającego, na okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., możliwości połowowe tuńczyka i rekompensatę finansową, przewidziane w Umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Demokratyczną Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach Madagaskaru

Data ogłoszenia:2005-04-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 94 POZ 1

13.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 555/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu ustanawiającego, na okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., możliwości połowowe tuńczyka i rekompensatę finansową, przewidziane w Umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Demokratyczną Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach Madagaskaru

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

W interesie Wspólnoty leży zatwierdzenie tego Protokołu.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, w powiązaniu z art. 300 ust. 2 oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

(4)

Metoda przydziału możliwości połowowych między Państwa Członkowskie powinna zostać określona na podstawie tradycyjnego przydziału możliwości połowowych na mocy Umowy w sprawie rybołówstwa,

uwzględniając wniosek Komisji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), Protokół ustanawiający, na okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., możliwości połowowe tuńczyka i rekompensatę finansową, przewidziane w Umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Demokratyczną Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach Madagaskaru, zostaje niniejszym zatwierdzony w imieniu Wspólnoty.

a także mając na uwadze, co następuje:

Tekst protokołu jest załączony do niniejszego rozporządzenia.

(1)

Zgodnie z Umową między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Demokratyczną Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach Madagaskaru (2) obie strony odbyły negocjacje w celu ustalenia treści zmian lub dodatków do włączenia do tej umowy na koniec okresu stosowania załączonego do niej Protokołu.

Artykuł 2 Możliwości połowowe ustanowione w Protokole zostają rozdzielone pomiędzy Państwa Członkowskie w następujący sposób: a) sejnery do połowów tuńczyka: Hiszpania: 22 statki Francja: 16 statków

(2)

W wyniku tych negocjacji, w dniu 8 września 2003 r., parafowano nowy Protokół ustanawiający możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w powyższej umowie na okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 73 z 18.3.1986, str. 26.

Włochy: 2 statki;

L 94/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.4.2005

b) taklowce powierzchniowe: Hiszpania: 24 statki Francja: 10 statków Portugalia: 6 statków. Jeżeli wnioski licencyjne złożone przez te Państwa Członkowskie nie obejmują całości możliwości połowowych ustanowionych Protokołem, Komisja może rozważyć złożenie wniosków licencyjnych przez inne Państwa Członkowskie. Artykuł 3 Państwa Członkowskie, których statki prowadzą połowy na mocy niniejszego Protokołu, są zobowiązane do powiadomienia

Komisji o złowionych ilościach każdego gatunku w malgaskiej strefie połowowej, zgodnie z zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. sprawie ustanowienia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów statków rybackich Wspólnoty na wodach państw trzecich i na pełnym morzu (1). Artykuł 4 Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osób uprawnionych do podpisania umowy, tak aby stała się wiążąca dla Wspólnoty. Artykuł 5 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 lutego 2005 r. W imieniu Rady

J.-C. JUNCKER

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 94 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 39 z 200513.4.2005

  Umowa między byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L94 - 38 z 200513.4.2005

  Decyzja Rady 2005/296/WPZiB, WSiSW z dnia 24 stycznia 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L94 - 37 z 200513.4.2005

  Oświadczenie Komisji dotyczące art. 2 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej

 • Dz. U. L94 - 34 z 200513.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2005 r. dotycząca wniosku o odstępstwo na mocy ust. 2 lit. b) załącznika III i art. 9 dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1032)

 • Dz. U. L94 - 30 z 200513.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 kwietnia 2005 r. określająca szczegółowe zasady dotyczące kontroli celów ponownego użycia/odzyskiwania i ponownego użycia/recyklingu określonych w dyrektywie 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2849) (1)

 • Dz. U. L94 - 26 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 559/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2074/2001 na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L94 - 22 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych oraz rozporządzenie (WE) nr 174/1999 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w zakresie pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L94 - 21 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie wstrzymania połowów krewetki północnej przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego z wyjątkiem Estonii, Łotwy, Litwy i Polski

 • Dz. U. L94 - 19 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 5 z 200513.4.2005

  Protocol defining for the period 1 January 2004 to 31 December 2006 the Tuna fishing opportunities and the financial contribution provided for in the agreement between the European Economic Community and the Democratic Republic of Madagascar on fishing off Madagascar

 • Dz. U. L94 - 3 z 200513.4.2005

  Agreement in the form of an exchange of letters concerning the provisional application of the Protocol defining for the period 1 January 2004 to 31 December 2006 the Tuna fishing opportunities and the financial contribution provided for in the agreement between the European Economic Community and the Democratic Republic of Madagascar on fishing off Madagascar

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.