Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 94 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych oraz rozporządzenie (WE) nr 174/1999 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w zakresie pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2005-04-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 94 POZ 22

Strona 1 z 3
L 94/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.4.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 558/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych oraz rozporządzenie (WE) nr 174/1999 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w zakresie pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 14,

Artykuł 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 174/1999 (3) stanowi, że refundacja wywozowa nie będzie przyznawana na sery, w przypadku gdy cena franko granica obowiązująca przed zastosowaniem refundacji w Państwie Członkowskim dokonującym wywozu jest niższa niż 230 EUR za 100 kilogramów produktu. Niemniej jednak, przepisów tych nie stosuje się do serów oznaczonych w nomenklaturze dla potrzeb refundacji kodem 0406 90 33 9919. W tych okolicznościach i biorąc pod uwagę wysoki poziom zapotrzebowania na pozwolenia na wywóz serów właściwym byłoby stosowanie wyżej wymienionego przepisu do wszystkich serów bez wyjątków.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Na podstawie nomenklatury scalonej rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3846/87 (2) ustanawia nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych.

(2)

Nomenklatura refundacji przewiduje, że sery kwalifikujące się do refundacji wywozowych powinny spełniać minimalne wymogi dotyczące zawartości suchej masy tłuszczu mlekowego. Rodzaj sera produkowanego w niektórych nowych Państwach Członkowskich może spełniać wspomniane niezbędne wymogi, lecz nie może korzystać z refundacji, ponieważ nie jest objęty obecnym systemem klasyfikacji nomenklatury refundacji wywozowych. Biorąc pod uwagę znaczenie tego sera dla przemysłu mleczarskiego, w tym dla handlowców i producentów mleka, pod pozycją: „inne sery” należy dodać kod produktu tak, by sery te mogły zostać zaklasyfikowane w nomenklaturze refundacji wywozowych.

Przypis 10 działu 9 załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 3846/87, mający zastosowanie do serów tartych, sproszkowanych i przetworzonych przewiduje, że dodanej substancji niemlekowej nie uwzględnia się do obliczania kwoty refundacji. Właściwym jest objęcie tym przepisem wszystkich serów i dokładniejsze opisanie danej substancji niemlekowej. Określenie wagi tych substancji może okazać się niemożliwe dla eksportera i jeszcze trudniejsze dla właściwych władz. Właściwym jest zatem obniżenie refundacji o kwotę standardową.

(6)

Refundacja przyznawana jest w zależności od wagi netto sera. Określenie wagi może być utrudnione w przypadku, gdy sery są otoczone osłonką parafinową, popiołową, woskową lub zapakowane w folię plastikową. Do celów obliczania kwoty refundacji należy przewidzieć, że takie opakowanie nie jest częścią wagi netto produktu. Określenie wagi folii plastikowej, parafiny i popiołu może okazać się niemożliwe dla eksportera i dla właściwych władz. Należy zatem obniżyć refundację o kwotę standardową.

(3)

Ilości, dla których wymagane są pozwolenia na wywóz w kategorii produktów „sery” wciąż przekraczają poziom limitów wywozu nałożonych na Wspólnotę w ramach umowy dotyczącej rolnictwa będącej wynikiem Wielostronnych Negocjacji Handlowych Rundy Urugwajskiej. Dodatkowe pozwolenia na wywóz, które będą mieć zastosowanie dla nowo utworzonej pozycji będą dalej zwiększać obciążenie tej kategorii.

zmieL 29 zmie380

(7)

Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 i rozporządzenie (WE) nr 174/1999.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 94 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 39 z 200513.4.2005

  Umowa między byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L94 - 38 z 200513.4.2005

  Decyzja Rady 2005/296/WPZiB, WSiSW z dnia 24 stycznia 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L94 - 37 z 200513.4.2005

  Oświadczenie Komisji dotyczące art. 2 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej

 • Dz. U. L94 - 34 z 200513.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2005 r. dotycząca wniosku o odstępstwo na mocy ust. 2 lit. b) załącznika III i art. 9 dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1032)

 • Dz. U. L94 - 30 z 200513.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 kwietnia 2005 r. określająca szczegółowe zasady dotyczące kontroli celów ponownego użycia/odzyskiwania i ponownego użycia/recyklingu określonych w dyrektywie 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2849) (1)

 • Dz. U. L94 - 26 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 559/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2074/2001 na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L94 - 21 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie wstrzymania połowów krewetki północnej przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego z wyjątkiem Estonii, Łotwy, Litwy i Polski

 • Dz. U. L94 - 19 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 5 z 200513.4.2005

  Protocol defining for the period 1 January 2004 to 31 December 2006 the Tuna fishing opportunities and the financial contribution provided for in the agreement between the European Economic Community and the Democratic Republic of Madagascar on fishing off Madagascar

 • Dz. U. L94 - 3 z 200513.4.2005

  Agreement in the form of an exchange of letters concerning the provisional application of the Protocol defining for the period 1 January 2004 to 31 December 2006 the Tuna fishing opportunities and the financial contribution provided for in the agreement between the European Economic Community and the Democratic Republic of Madagascar on fishing off Madagascar

 • Dz. U. L94 - 1 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 555/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu ustanawiającego, na okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., możliwości połowowe tuńczyka i rekompensatę finansową, przewidziane w Umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Demokratyczną Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach Madagaskaru

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.