Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 94 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 559/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2074/2001 na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, i poddające ten przywóz rejestracji

Data ogłoszenia:2005-04-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 94 POZ 26

Strona 1 z 4
L 94/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.4.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 559/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2074/2001 na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, i poddające ten przywóz rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5) C. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 3 i art. 14 ust. 5,

(6)

Środkami obecnie obowiązującymi i prawdopodobnie obchodzonymi są środki antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2074/2001 (2), rozszerzonego na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Wietnamu (3).

D. PODSTAWY

po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. WNIOSEK (1)

Wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie wykazujące, że środki antydumpingowe nałożone na produkt objęty postępowaniem pochodzący z Chińskiej Republiki Ludowej są obchodzone w drodze przeładunku w Laotańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i/lub montażu w Laotańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej produktu objętego dochodzeniem. Przedstawione dowody są następujące: — wniosek wskazuje znaczną zmianę struktury handlu, mając na uwadze, że przywóz produktu objętego dochodzeniem znacznie wzrósł, podczas gdy przywóz produktu objętego postępowaniem pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej zmniejszył się w następstwie nałożenie środków, podkreślając, iż nie ma wystarczającego powodu lub uzasadnienia dla wystąpienia tej zmiany, innego niż nałożenie cła; — wymieniona zmiana struktury handlu wydaje się wynikać z przeładunku niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w Laotańskiej Republice LudowoDemokratycznej i/lub montażu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych w Laotańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej; — ponadto wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie wykazujące, że skutki zaradcze obowiązujących środków antydumpingowych nałożonych na przywóz produktu objętego postępowaniem pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej zostały osłabione pod względem ilości i cen. Znaczna wielkość przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych z Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej prawdopodobnie zastąpiła przywóz produktu objętego postępowaniem pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej;

Zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego Komisja otrzymała wniosek o zbadanie możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej. Wniosek został złożony w dniu 28 lutego 2005 r. przez Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH w imieniu producentów reprezentujących ponad 70 % wspólnotowej produkcji niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych.

B. PRODUKT

(2)

(3)

Produktami, których dotyczy możliwe obchodzenie środków antydumpingowych, są niektóre kołowe mechanizmy segregatorowe zwykle zgłaszane w ramach kodu CN ex 8305 10 00 pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). Wymieniony kod CN podany jest jedynie dla celów informacyjnych. Produktami objętymi dochodzeniem są niektóre kołowe mechanizmy segregatorowe wysyłane z Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej („produkt objęty dochodzeniem”) zwykle zgłaszane w ramach tych samych kodów co produkt objęty postępowaniem pochodzący z Chińskiej Republiki Ludowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 94 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 39 z 200513.4.2005

  Umowa między byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L94 - 38 z 200513.4.2005

  Decyzja Rady 2005/296/WPZiB, WSiSW z dnia 24 stycznia 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L94 - 37 z 200513.4.2005

  Oświadczenie Komisji dotyczące art. 2 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej

 • Dz. U. L94 - 34 z 200513.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2005 r. dotycząca wniosku o odstępstwo na mocy ust. 2 lit. b) załącznika III i art. 9 dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1032)

 • Dz. U. L94 - 30 z 200513.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 kwietnia 2005 r. określająca szczegółowe zasady dotyczące kontroli celów ponownego użycia/odzyskiwania i ponownego użycia/recyklingu określonych w dyrektywie 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2849) (1)

 • Dz. U. L94 - 22 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych oraz rozporządzenie (WE) nr 174/1999 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w zakresie pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L94 - 21 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie wstrzymania połowów krewetki północnej przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego z wyjątkiem Estonii, Łotwy, Litwy i Polski

 • Dz. U. L94 - 19 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 5 z 200513.4.2005

  Protocol defining for the period 1 January 2004 to 31 December 2006 the Tuna fishing opportunities and the financial contribution provided for in the agreement between the European Economic Community and the Democratic Republic of Madagascar on fishing off Madagascar

 • Dz. U. L94 - 3 z 200513.4.2005

  Agreement in the form of an exchange of letters concerning the provisional application of the Protocol defining for the period 1 January 2004 to 31 December 2006 the Tuna fishing opportunities and the financial contribution provided for in the agreement between the European Economic Community and the Democratic Republic of Madagascar on fishing off Madagascar

 • Dz. U. L94 - 1 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 555/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu ustanawiającego, na okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., możliwości połowowe tuńczyka i rekompensatę finansową, przewidziane w Umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Demokratyczną Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach Madagaskaru

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.