Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 94 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 kwietnia 2005 r. określająca szczegółowe zasady dotyczące kontroli celów ponownego użycia/odzyskiwania i ponownego użycia/recyklingu określonych w dyrektywie 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2849) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 94 POZ 30

Strona 1 z 3
L 94/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.4.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 kwietnia 2005 r. określająca szczegółowe zasady dotyczące kontroli celów ponownego użycia/odzyskiwania i ponownego użycia/recyklingu określonych w dyrektywie 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2849)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/293/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Państwa Członkowskie, próbując znaleźć równowagę pomiędzy ryzykiem wystąpienia niedokładności a wysiłkami administracyjnymi zmierzającymi do uzyskania precyzyjnych informacji, mogą wykorzystywać założenie dotyczące zawartości metalu celem określenia ilości metali, które będzie można odzyskać z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Łatwo dostępne dane dotyczące pojazdów w standardowej formie należy wykorzystywać celem określenia indywidualnej masy pojazdu. Podczas oszacowywania celów nie uwzględnia się usuwania paliwa podczas demontażu pojazdu, ponieważ wiarygodne dane dotyczące ilości paliwa w pojazdach wycofanych z eksploatacji nie są dostępne we wszystkich Państwach Członkowskich. Aby kontrolować zgodności z założonymi celami, należy wykorzystywać średnią ilość paliwa w UE, aby jak najbardziej zharmonizować metody obliczania oraz zapewnić porównywalność celów krajowych osiągniętych w Państwach Członkowskich. W wyniku wprowadzenia wspólnego rynku Państwa Członkowskie mogą wywozić pojazdy wycofane z eksploatacji wytworzone na ich terytoriach do innych państw celem dalszego przetwarzania. Celem zminimalizowania problemów związanych z alokacją oraz celem uniknięcia zbyt dużych wysiłków związanych z kontrolowaniem i szacowaniem, poziom recyklingu i przetwarzania z wywożonych części pojazdów zalicza się na konto Państwa Członkowskiego dokonującego wywozu. Niezbędne jest przeprowadzenie kampanii przerobu (strzępienia) celem określenia trendów w przerobie (strzępieniu) pojazdów wycofanych z eksploatacji.

uwzględniając dyrektywę (WE) nr 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (1), w szczególności jej art. 7 ust. 2 akapit trzeci,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Na mocy dyrektywy 2000/53/WE Komisja powinna ustanowić szczegółowe zasady niezbędne dla kontroli zgodności Państw Członkowskich z celami określonymi w art. 7 ust. 2 akapit pierwszy tej dyrektywy. Wystarczy, że Państwa Członkowskie wykażą, że zrealizowały przynajmniej wymagane cele.

(7)

(2)

Niezbędne jest zharmonizowanie charakterystyk i prezentacji obliczania celów określonych w art. 7 ust. 2 akapit trzeci, aby dane przygotowywane przez Państwa Członkowskie były porównywalne.

(3)

Największą dokładność celów można osiągnąć, jeżeli mianownik obliczania celów będzie oparty na liczbie pojazdów wycofanych z eksploatacji poddawanych przetwarzaniu w danym Państwie Członkowskim.

(8)

(1) Dz.U. L 269 z 21.10.2000, str. 34.

13.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/31

(9)

Komisja w dalszym ciągu będzie kontrolowała oszacowywanie celów, łącznie ze znaczeniem wagi wywozu oraz jego wpływu na poziom recyklingu i przetwarzania. W tym celu Państwa Członkowskie powinny przekazać również dane pochodzące sprzed 2006 r. Dane te będą wykorzystane jedynie do celów kontrolnych. Niniejsza decyzja ma zastosowanie bez uszczerbku dla rozporządzenia 2150/2002/WE w sprawie statystyk odpadów (2). Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyrektywy Rady 75/442/EWG (2),

c) materiałów i części pojazdów objętych określonym założeniem, celem uniknięcia podwójnego obliczania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 94 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 39 z 200513.4.2005

  Umowa między byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L94 - 38 z 200513.4.2005

  Decyzja Rady 2005/296/WPZiB, WSiSW z dnia 24 stycznia 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L94 - 37 z 200513.4.2005

  Oświadczenie Komisji dotyczące art. 2 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej

 • Dz. U. L94 - 34 z 200513.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2005 r. dotycząca wniosku o odstępstwo na mocy ust. 2 lit. b) załącznika III i art. 9 dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1032)

 • Dz. U. L94 - 26 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 559/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2074/2001 na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L94 - 22 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych oraz rozporządzenie (WE) nr 174/1999 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w zakresie pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L94 - 21 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie wstrzymania połowów krewetki północnej przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego z wyjątkiem Estonii, Łotwy, Litwy i Polski

 • Dz. U. L94 - 19 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 5 z 200513.4.2005

  Protocol defining for the period 1 January 2004 to 31 December 2006 the Tuna fishing opportunities and the financial contribution provided for in the agreement between the European Economic Community and the Democratic Republic of Madagascar on fishing off Madagascar

 • Dz. U. L94 - 3 z 200513.4.2005

  Agreement in the form of an exchange of letters concerning the provisional application of the Protocol defining for the period 1 January 2004 to 31 December 2006 the Tuna fishing opportunities and the financial contribution provided for in the agreement between the European Economic Community and the Democratic Republic of Madagascar on fishing off Madagascar

 • Dz. U. L94 - 1 z 200513.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 555/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu ustanawiającego, na okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., możliwości połowowe tuńczyka i rekompensatę finansową, przewidziane w Umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Demokratyczną Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach Madagaskaru

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.