Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 11

Strona 1 z 8
14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 562/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

rynku wewnętrznym i w międzynarodowym obrocie handlowym.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 40,

(5)

Dokładne i regularne monitorowanie obrotów handlowych w celu oceny skutków stosowania refundacji wymaga informacji dotyczących wywozu produktów, dla których ustalane są refundacje, w szczególności ilości przyznawanych w ramach procedur przetargowych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/1999 z dnia 8 lipca 1999 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (2) było kilkakrotnie w sposób zasadniczy zmieniane. Rozporządzenie (WE) nr 1255/1999 oraz wszelkie przepisy ustanawiające zasady jego wdrażania wprowadziło szereg zmian. Dla jasności należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 1498/1999 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

Wprowadzanie w życie Porozumienia w sprawie rolnictwa zawartego w ramach wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej (zwanego dalej „Porozumieniem w sprawie rolnictwa”), zatwierdzonego decyzją Rady 94/800/WE (3), wymaga przekazywania wielu szczegółowych informacji w sprawie przywozu i wywozu, w szczególności w odniesieniu do wniosków o wydanie pozwolenia oraz sposobu wykorzystania pozwoleń, aby zapewnić przestrzeganie zobowiązań podjętych na mocy wymienionego Porozumienia. W celu maksymalnego wykorzystania tych zobowiązań potrzebne jest szybkie informowanie o tendencjach w wywozie. Na mocy tego Porozumienia wywóz na cele pomocy żywnościowej nie podlega ograniczeniom stosowanym do wywozu dotowanego. Należy uwzględnić, by w informacjach dotyczących wniosków o wydanie pozwolenia na wywóz określano odpowiednio, które wnioski o wydanie pozwolenia dotyczą dostaw pomocy żywnościowej.

(6) (2)

Do oceny produkcji i sytuacji rynkowej w sektorze mleka i przetworów mlecznych konieczna jest regularna wymiana informacji na temat funkcjonowania środków interwencyjnych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1255/1999, w szczególności w odniesieniu do zmian stanu zapasów danych produktów, przechowywanych przez agencje interwencyjne lub prywatnie składowanych.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/1999 z dnia 26 stycznia 1999 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych (4) ustanawia szczególne zasady wywozu niektórych przetworów mlecznych do Kanady, Stanów Zjednoczonych i Republiki Dominikany. Należy przewidzieć przekazywanie stosownych informacji.

(7) (3)

Pomoc w odniesieniu do mleka odtłuszczonego przetworzonego na kazeinę oraz refundacje można ustalić tylko na podstawie informacji o zmianach cen zarówno na

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6). (2) Dz.U. L 174 z 9.7.1999, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1681/2001 (Dz.U. L 227 z 23.8.2001, str. 36).

Rozporządzenie (WE) nr 147/1999 wprowadza szczególne procedury przyznawania refundacji za pochodzące ze Wspólnoty składniki przetworzonych serów wytwarzanych zgodnie z procedurami uszlachetnienia czynnego. Należy przewidzieć przekazywanie stosownych informacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 62 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Chorwacji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 985) (1)

 • Dz. U. L95 - 56 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. w sprawie pomocy państwa, której Zjednoczone Królestwo planuje udzielić Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3349) (1)

 • Dz. U. L95 - 54 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 51 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 3/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Ambasadorów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 48 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Wspólnego Ministerialnego Komitetu do spraw Handlu AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 44 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Ministrów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 42 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L95 - 9 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L95 - 1 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.