Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 44 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja nr 1/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Ministrów AKP–WE

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 44 - Strona 2

Strona 2 z 3

Nadzór nad pracami tych komitetów i grup roboczych może zostać przekazany Komitetowi.

Artykuł 6 Podgrupy ministerialne

2. Posiedzenia Rady są wiążące jedynie wtedy, gdy obecna jest co najmniej połowa członków Rady Unii Europejskiej, jeden członek Komisji Wspólnot Europejskich (dalej zwanej „Komisją”) oraz dwie trzecie członków reprezentujących rządy państw AKP.

Bez uszczerbku dla postanowień zawartych w art. 5, Rada może podczas swoich posiedzeń powierzyć przygotowanie obrad i konkluzji dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad podgrupom ministerialnym stworzonym według zasady parytetu.

3. Każdy nieobecny członek Rady może powołać swojego przedstawiciela. W powyższym przypadku powiadamia o tym Przewodniczącego i wskazuje osobę lub delegację upoważnioną do występowania w charakterze jego przedstawiciela. Przedstawicielowi przysługują wszelkie prawa nieobecnego członka.

Artykuł 7 Komitety ministerialne 1. Zgodnie z art. 83 Umowy AKP-WE ustanawia się niniejszym Komitet Współpracy Finansowej na rzecz Rozwoju AKPWE. Rada przyjmuje regulamin wewnętrzny dla tego Komitetu.

4. Członkom Rady mogą towarzyszyć pomagający im doradcy.

5. Skład każdej delegacji podawany jest do wiadomości Przewodniczącego przed rozpoczęciem każdej sesji.

2. Rada analizuje zagadnienia dotyczące polityki handlowej oraz raporty przygotowane przez Wspólny Ministerialny Komitet do spraw Handlu AKP-WE ustanowiony w art. 38 Umowy AKP-WE.

Artykuł 8 6. Przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego, dalej zwanego „Bankiem”, jest obecny podczas sesji Rady, gdy porządek obrad obejmuje zagadnienia dotyczące Banku. Państwa uczestniczące w charakterze obserwatorów 1. Przedstawiciele Państw sygnatariuszy Umowy AKP-WE, które do dnia wejścia w życie Umowy nie dopełniły procedur, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 2 tej Umowy, mogą uczestniczyć w sesjach Rady w charakterze obserwatorów. W powyższym przypadku mogą być upoważnieni do wzięcia udziału w obradach Rady.

Artykuł 4 Procedury pisemne W pilnych sprawach Rada może podejmować decyzje w głosowaniu pisemnym. Zgodę na zastosowanie tej procedury może wyrazić Rada, podczas swojego posiedzenia, lub Komitet.

2. Przepis powyższy ma także zastosowanie do krajów, o których mowa w art. 93 ust. 6 Umowy AKP-WE.

L 95/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

3. Rada może upoważnić przedstawicieli kraju ubiegającego się o przystąpienie do Umowy AKP-WE do wzięcia udziału w obradach Rady w charakterze obserwatorów.

Artykuł 12 Komunikaty i protokoły posiedzeń 1. Wszelkie komunikaty, o których mowa w niniejszym regulaminie wewnętrznym, są przekazywane przez Sekretariat Rady przedstawicielom państw AKP, Sekretariatowi Grupy Państw AKP, Stałym Przedstawicielom Państw Członkowskich, Sekretariatowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej oraz Komisji.

Artykuł 9 Poufność i publikacje urzędowe 1. O ile nie zdecydowano inaczej, posiedzenia Rady nie są jawne. Wstęp na posiedzenia Rady wymaga przepustki.

Powyższe komunikaty są również przesyłane Prezesowi Banku, jeśli dotyczą Banku. 2. Bez uszczerbku dla odnośnych przepisów, obrady Rady chronione są wymogami tajemnicy służbowej, o ile Rada nie postanowi inaczej. 2. Z każdego posiedzenia jest sporządzany protokół, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji podjętych przez Radę. 3. Każda ze stron może podjąć decyzję opublikowania decyzji, uchwał, zaleceń i opinii Rady w odpowiednich publikacjach urzędowych.

Artykuł 10 Dialog z uczestnikami pozarządowymi 1. Rada może zaprosić przedstawicieli środowisk gospodarczych i społecznych społeczeństwa obywatelskiego z państw AKP oraz państw Unii Europejskiej do udziału w wymianie poglądów na marginesie zwykłych posiedzeń, w celu udzielenia im informacji i zasięgnięcia ich opinii i sugestii na temat zagadnień znajdujących się w porządku obrad.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 44 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 62 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Chorwacji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 985) (1)

 • Dz. U. L95 - 56 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. w sprawie pomocy państwa, której Zjednoczone Królestwo planuje udzielić Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3349) (1)

 • Dz. U. L95 - 54 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 51 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 3/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Ambasadorów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 48 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Wspólnego Ministerialnego Komitetu do spraw Handlu AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 42 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L95 - 11 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L95 - 9 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L95 - 1 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.