Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 44 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja nr 1/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Ministrów AKP–WE

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 44 - Strona 3

Strona 3 z 3

Po przyjęciu przez Radę protokół jest podpisywany przez urzędującego Przewodniczącego i przez dwóch Sekretarzy Rady i jest przechowywany w archiwum Rady. Kopia protokołu jest przekazywana odbiorcom, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 13 Dokumentacja O ile nie zdecydowano inaczej, Rada obraduje na podstawie dokumentów sporządzonych w oficjalnych językach stron.

2. Wymiana poglądów z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego jest organizowana przez Sekretariat Rady. Sekretariat Rady może, w porozumieniu z Komisją, powierzyć to zadanie organizacjom reprezentującym społeczeństwo obywatelskie. W szczególności Sekretariat Rady może powierzyć pracę związaną z wymianą poglądów z przedstawicielami środowisk gospodarczych i społecznych społeczeństwa obywatelskiego AKP i WE Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu Wspólnot Europejskich.

Artykuł 14 Forma aktów 1. Decyzje, uchwały, zalecenia i opinie w rozumieniu art. 15 ust. 3 Umowy AKP-WE są podzielone na artykuły.

Po końcowym artykule następuje formuła „Sporządzono w …, dnia [data]”, przy czym data oznacza datę ich przyjęcia przez Radę.

3. Przewodniczący decyduje, które punkty zawarte w porządku obrad podlegają dyskusjom z uczestnikami pozarządowymi, uwzględniając przy tym wniosek Sekretariatu Rady. Inni członkowie Rady są powiadamiani o tych punktach w tym samym czasie, co o wstępnym porządku obrad dla każdej sesji.

2. Decyzje w rozumieniu art. 15 ust. 3 Umowy AKP-WE zawierają w swoim tytule wyraz „decyzja”, po którym następuje kolejny numer, data przyjęcia i przedmiot, którego decyzja dotyczy.

Artykuł 11 Organizacje regionalne i subregionalne Przedstawiciele organizacji regionalnych i subregionalnych AKP mogą brać udział w posiedzeniach Rady w charakterze obserwatorów, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Rady. Decyzje określają datę ich wejścia w życie. Decyzje zawierają następujące zdanie: „Państwa AKP, Wspólnota i jej Państwa Członkowskie są zobowiązane, każde w swoim zakresie, do podjęcia niezbędnych kroków w celu wykonania niniejszej decyzji”.

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/47

3. Uchwały, deklaracje, zalecenia i opinie w rozumieniu art. 15 ust. 3 umowy AKP-WE zawierają w swoim tytule wyraz „uchwała”, „deklaracja”, „zalecenie” lub „opinia”, po którym następuje kolejny numer, data przyjęcia i przedmiot uchwały, deklaracji, zalecenia lub opinii. 4. Akty przyjęte przez Radę są podpisywane przez Przewodniczącego i przechowywane w archiwum Rady. Akty te są przekazywane, poprzez dwóch Sekretarzy Rady, odbiorcom, o których mowa w art. 12 ust. 1. Artykuł 15 Prezydencja Urząd Przewodniczącego Rady jest sprawowany przemiennie, jak następuje: — od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września przez członka rządu jednego z państw AKP, — od dnia 1 października do dnia 31 marca przez członka Rady Unii Europejskiej. Artykuł 16 Komitet 1. Rada może przekazać część swoich uprawnień Komitetowi zgodnie z art. 15 ust. 4 Umowy AKP-WE. 2. Warunki, zgodnie z którymi odbywają się posiedzenia Komitetu, są określone w jego regulaminie wewnętrznym. 3. Komitet jest odpowiedzialny za przygotowywanie posiedzeń Rady i wykonywanie każdego mandatu, który może mu zostać powierzony przez Radę. Artykuł 17 Udział we Wspólnym Zgromadzeniu Parlamentarnym Kiedy Rada uczestniczy w posiedzeniach Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego, jest reprezentowana przez Przewodniczącego Rady.

W przypadku niemożności uczestnictwa w posiedzeniu Przewodniczący wyznacza na swoje miejsce jednego z członków. Artykuł 18 Spójność polityk Wspólnoty i wpływ na wykonanie Umowy AKP-WE 1. Kiedy państwa AKP składają wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgodnie z art. 12 Umowy AKP-WE, konsultacje zostają podjęte niezwłocznie, z zasady w ciągu 15 dni od złożenia takiego wniosku. 2. Organem odpowiedzialnym może być Rada, Komitet, jeden z dwóch Komitetów Ministerialnych, o których mowa w art. 7, lub grupa robocza ad hoc. Artykuł 19 Sekretariat Sekretariat Rady i Komitetu jest prowadzony wspólnie przez dwóch Sekretarzy. Ci dwaj Sekretarze są wyznaczani po wzajemnych konsultacjach, jeden przez państwa AKP, drugi – przez Wspólnotę. Sekretarze wykonują swoje obowiązki całkowicie niezależnie i mając na względzie wyłącznie interes niniejszej Umowy i nie zwracają się o instrukcje ani ich nie przyjmują od żadnego rządu, organizacji lub władzy innej niż Rada i Komitet. Korespondencja przeznaczona dla Rady jest wysyłana jej Przewodniczącemu na adres siedziby Sekretariatu Rady. Artykuł 20 Niniejsza decyzja unieważnia i zastępuje decyzję Komitetu Ambasadorów AKP-WE nr 1/2001 z dnia 30 stycznia 2001 r. dotyczącą przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Ministrów AKP-WE. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2005 r. W imieniu Rady Ministrów AKP–WE

J. ASSELBORN

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 44 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 62 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Chorwacji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 985) (1)

 • Dz. U. L95 - 56 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. w sprawie pomocy państwa, której Zjednoczone Królestwo planuje udzielić Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3349) (1)

 • Dz. U. L95 - 54 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 51 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 3/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Ambasadorów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 48 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Wspólnego Ministerialnego Komitetu do spraw Handlu AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 42 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L95 - 11 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L95 - 9 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L95 - 1 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.