Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 44

Tytuł:

Decyzja nr 1/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Ministrów AKP–WE

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 44

Strona 1 z 3
L 95/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA nr 1/2005 RADY MINISTRÓW AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Ministrów AKP–WE (2005/297/WE)

RADA MINISTRÓW AKP-WE,

2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący. Daty posiedzeń są ustalane w oparciu o porozumienie stron.

uwzględniając Umowę o partnerstwie między AKP a WE podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r., w szczególności jej art. 15 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

3. Posiedzenia Rady będą się odbywać albo w zwykłym miejscu posiedzeń Rady Unii Europejskiej, albo w siedzibie Sekretariatu Grupy Państw AKP, bądź też w mieście znajdującym się w jednym z państw AKP, zgodnie z decyzją Rady.

(1)

Na mocy decyzji nr 1/2001 z 30 stycznia 2001 r. Komitet Ambasadorów AKP-WE przyjął regulamin wewnętrzny Rady Ministrów AKP-WE na podstawie przekazania uprawnień.

Artykuł 2 Porządek posiedzeń 1. Przewodniczący opracowuje wstępny porządek obrad dla każdego posiedzenia. Zostaje on doręczony innym członkom Rady co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem posiedzenia. Wstępny porządek obrad zawiera te punkty, co do których Przewodniczący otrzymał wniosek o włączenie do porządku obrad co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem posiedzenia.

(2)

Niezbędne są pewne zmiany uwzględniające przystąpienie do Unii Europejskiej nowych Państw Członkowskich.

(3)

Podczas 29. sesji Rady Ministrów AKP-WE, która odbyła się dnia 6 maja 2004 r. w Gaborone w Botswanie, podjęto decyzję o stosownej zmianie regulaminu wewnętrznego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

We wstępnym porządku obrad umieszczane są te punkty, w odniesieniu do których wszelkie dotyczące ich dokumenty wpłynęły do Sekretariatu Rady w czasie, który umożliwia ich przekazanie członkom Rady i członkom Komitetu Ambasadorów AKP-WE, dalej zwanego Komitetem, co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem posiedzenia.

Artykuł 1 Daty i miejsca posiedzeń 1. Jak przewidziano w art. 15 ust. 1 Umowy o partnerstwie między AKP a WE, dalej zwanej „Umową AKP-WE”, Rada Ministrów AKP-WE, dalej zwana „Radą”, w normalnych okolicznościach zbiera się raz w roku oraz zawsze wtedy, kiedy to konieczne, na wniosek jednej ze stron. 2. Porządek obrad jest przyjmowany przez Radę na początku każdego posiedzenia. W pilnych przypadkach Rada może zdecydować, na wniosek państw AKP lub Wspólnoty, o włączeniu do porządku obrad punktów, co do których nie dotrzymano limitów czasowych określonych w ust. 1.

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/45

3. Wstępny porządek obrad może być podzielony na część A, część B i część C.

W części A zawarte są te punkty, których zatwierdzenie przez Radę jest możliwe bez dyskusji.

Jednocześnie z podjęciem decyzji o przyjęciu procedury pisemnej wyznaczony może zostać limit czasu na udzielenie odpowiedzi. Po upływie tego czasu Przewodniczący Rady, na podstawie raportu sporządzonego przez obu Sekretarzy Rady, podejmuje decyzję, czy uwzględniając otrzymane odpowiedzi, można stwierdzić osiągnięcie porozumienia stron.

Artykuł 5 W części B zawarte są te zagadnienia, które wymagają dyskusji w Radzie przed ich zatwierdzeniem. Komitety i grupy robocze Rada może powoływać komitety i grupy robocze w celu przeprowadzenia prac, które uzna za konieczne, w szczególności w celu przygotowania obrad, w stosownych przypadkach, dotyczących obszarów współpracy lub konkretnych aspektów Partnerstwa.

W części C zawarte są punkty omawiane podczas nieformalnej wymiany poglądów.

Artykuł 3 Obrady 1. Zgodnie z art. 15 ust. 3 Umowy AKP-WE Rada Ministrów podejmuje decyzje w oparciu o porozumienie Stron.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 62 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Chorwacji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 985) (1)

 • Dz. U. L95 - 56 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. w sprawie pomocy państwa, której Zjednoczone Królestwo planuje udzielić Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3349) (1)

 • Dz. U. L95 - 54 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 51 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 3/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Ambasadorów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 48 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Wspólnego Ministerialnego Komitetu do spraw Handlu AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 42 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L95 - 11 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L95 - 9 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L95 - 1 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.