Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 48 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Wspólnego Ministerialnego Komitetu do spraw Handlu AKP–WE

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 48 - Strona 2

Strona 2 z 2

4. Przedstawiciele regionalnych lub subregionalnych organizacji AKP, zaangażowanych w proces integracji gospodarczej, mogą uczestniczyć w posiedzeniu w charakterze obserwatorów, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody Komitetu ds. Handlu. Artykuł 6 Sekretariat Sekretariat Rady Ministrów AKP-WE pełni funkcję Sekretariatu Komitetu ds. Handlu. Artykuł 7 Dokumenty Sekretariat Rady Ministrów AKP-WE jest odpowiedzialny za przygotowanie wszystkich dokumentów potrzebnych na posiedzeniu Komitetu do spraw Handlu. Jeśli obrady Komitetu do spraw Handlu opierają się na dokumentach sporządzonych w formie pisemnej, Sekretariat numeruje je i rozpowszechnia jako dokumenty Komitetu ds. Handlu. Artykuł 8 Korespondencja 1. Cała korespondencja kierowana do Komitetu ds. Handlu lub do jego Przewodniczącego jest przekazywana do Sekretariatu Komitetu ds. Handlu. 2. Zadaniem Sekretariatu jest dopilnowanie, by korespondencja była przekazywana do właściwych adresatów, a w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w art. 7, do innych członków Komitetu ds. Handlu. Korespondencja jest przesyłana do Sekretariatu Generalnego Komisji Wspólnot Europejskich, Stałych Przedstawicielstw Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz misji dyplomatycznych przedstawicieli państw AKP.

Artykuł 9 Jawność Posiedzenia Komitetu do spraw Handlu są niejawne, chyba że postanowiono inaczej. Artykuł 10 Porządek obrad posiedzeń 1. Przewodniczący opracowuje wstępny porządek obrad na każde posiedzenie. Sekretariat Komitetu do spraw Handlu przekazuje go adresatom nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem posiedzenia. 2. Wstępny porządek obrad zawiera te punkty, wobec których wniosek o ich włączenie, skierowany przez którąkolwiek ze stron, wpłynął do przewodniczącego nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem posiedzenia. Podkomitet AKP-WE do spraw współpracy handlowej może także wnioskować o włączenie punktów do porządku obrad. W tym wypadku współprzewodniczący ww. podkomitetu jest zaproszony do wzięcia udziału w posiedzeniu. 3. Za zgodą stron wyznaczone limity czasowe mogą zostać skrócone, gdy wymaga tego szczególny przypadek. 4. Porządek obrad jest przyjmowany przez Komitet ds. Handlu na początku każdego posiedzenia. Artykuł 11 Protokół 1. Sekretariat sporządza wspólnie projekt protokołu każdego posiedzenia w możliwie jak najkrótszym czasie. 2. W protokole zasadniczo zostają ujęte, w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad: a) dokumenty przedłożone Komitetowi ds. Handlu; b) oświadczenia, o których umieszczenie w protokole wnosi członek Komitetu ds. Handlu; c) przedłożone zalecenia, przyjęte oświadczenia oraz konkluzje dotyczące poszczególnych punktów. 3. Protokół zawiera listę członków Komitetu ds. Handlu lub ich przedstawicieli, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. 4. Projekt protokołu jest przedkładany Komitetowi ds. Handlu do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu. Zatwierdzenie projektu protokołu przez obydwie strony może nastąpić również w formie pisemnej. Po jego zatwierdzeniu dwa egzemplarze protokołu, których teksty są jednakowo autentyczne, są podpisywane przez Sekretariat i przechowywane przez strony. Jeden egzemplarz protokołu jest przekazywany każdemu z adresatów wymienionych w art. 8.

L 95/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

Artykuł 12 Zalecenia 1. Komitet ds. Handlu, w drodze wspólnego porozumienia pomiędzy stronami, przedkłada zalecenia we wszystkich sprawach dotyczących handlu, w tym w sprawach związanych z wielostronnymi negocjacjami handlowymi, umowami o partnerstwie gospodarczym, współpracą na forum międzynarodowym i w sprawach dotyczących produktów podstawowych. 2. W przerwach między posiedzeniami Komitet ds. Handlu może przedkładać zalecenia w drodze procedury pisemnej, o ile obie strony wyrażą na to zgodę. Procedura pisemna polega na wymianie not pomiędzy dwoma współsekretarzami Sekretariatu, działającymi w porozumieniu ze stronami. 3. Zalecenia Komitetu ds. Handlu zawierają w swoim tytule wyraz „zalecenie”, po którym następuje numer porządkowy, data przyjęcia i opis przedmiotu zalecenia. 4. Zalecenia Komitetu ds. Handlu są uwierzytelniane przez Sekretariat i przez Przewodniczącego. 5. Zalecenia, jako dokumenty Komitetu ds. Handlu, są przekazywane wszystkim adresatom wymienionym w art. 8. 6. Komitet ds. Handlu składa stosowne sprawozdania okresowe Radzie Ministrów AKP-WE.

Artykuł 13 Języki O ile nie postanowiono inaczej, Komitet do spraw Handlu obraduje na podstawie dokumentów sporządzonych w językach urzędowych stron. Artykuł 14 Wydatki Ustęp 1 Protokołu 1 do Umowy, dotyczący wydatków operacyjnych Wspólnych Instytucji, odnosi się również do kosztów ponoszonych przez Komitet ds. Handlu. Artykuł 15 Niniejsza decyzja anuluje i zastępuje decyzję Komitetu Ambasadorów AKP-WE nr 4/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. dotyczącą przyjęcia regulaminu wewnętrznego Wspólnego Ministerialnego Komitetu ds. Handlu AKP-WE. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2005 r. W imieniu Rady Ministrów AKP–WE

J. ASSELBORN

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 48 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 62 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Chorwacji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 985) (1)

 • Dz. U. L95 - 56 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. w sprawie pomocy państwa, której Zjednoczone Królestwo planuje udzielić Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3349) (1)

 • Dz. U. L95 - 54 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 51 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 3/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Ambasadorów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 44 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Ministrów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 42 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L95 - 11 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L95 - 9 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L95 - 1 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.