Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 48

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Wspólnego Ministerialnego Komitetu do spraw Handlu AKP–WE

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 48

Strona 1 z 2
L 95/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

DECYZJA NR 2/2005 RADY MINISTRÓW AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Wspólnego Ministerialnego Komitetu do spraw Handlu AKP–WE (2005/298/WE)

RADA MINISTRÓW AKP-WE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie pomiędzy członkami Grupy Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, oraz Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r., zwaną dalej „Umową”, w szczególności art. 38 ust. 3 tej Umowy,

3. W celu opracowania zaleceń dotyczących poszczególnych dziedzin wymienionych w art. 12 ust. 1, Komitet ds. Handlu może zdecydować o powołaniu mniejszych zespołów, złożonych z równej liczby członków Komitetu z AKP i Wspólnoty Europejskiej, w tym jednego członka Komisji.

Artykuł 2 Przewodnictwo Kadencja przewodniczącego Komitetu ds. Handlu jest sześciomiesięczna, a urząd przewodniczącego jest sprawowany przemiennie przez członka Komisji Wspólnot Europejskich reprezentującego Wspólnotę Europejską oraz przez przedstawiciela państw AKP. Pierwszym przewodniczącym jest przedstawiciel państw AKP.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 38 ust. 1 Umowy ustanawia Wspólny Ministerialny Komitet do spraw Handlu AKP-WE.

Artykuł 3

(2)

Decyzją nr 4/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. Komitet Ambasadorów AKP-WE przyjął regulamin wewnętrzny komitetu na podstawie przekazania uprawnień.

Posiedzenia 1. Komitet ds. Handlu zbiera się co najmniej raz w roku lub częściej na prośbę którejkolwiek ze stron.

(3)

Niezbędne są pewne zmiany uwzględniające przystąpienie do Unii Europejskiej nowych Państw Członkowskich.

2. Posiedzenia Komitetu ds. Handlu odbywają się albo w zwykłym miejscu posiedzeń Rady Unii Europejskiej albo w siedzibie Sekretariatu Grupy Państw AKP bądź też w mieście znajdującym się w jednym z państw AKP, zgodnie z decyzją Komitetu ds. Handlu.

(4)

Na 29 sesji Rady Ministrów AKP-WE, która odbyła się w Gaborone, w Botswanie, w dniu 6 maja 2004 r., podjęto decyzję o wprowadzeniu stosownych zmian w regulaminie wewnętrznym,

3. Posiedzenia Komitetu ds. Handlu zwołuje jego Przewodniczący.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Skład 1. W skład Wspólnego Ministerialnego Komitetu ds. Handlu AKP-WE, zwanego dalej Komitetem do spraw Handlu, wchodzą, z jednej strony, po jednym ministrze z każdego Państwa Członkowskiego Wspólnoty Europejskiej oraz członek Komisji Wspólnot Europejskich, a z drugiej strony, według zasady parytetu, ministrowie krajów AKP.

4. Obrady Komitetu ds. Handlu są wiążące wyłącznie wówczas, gdy obecna jest większość przedstawicieli Państw Członkowskich Wspólnoty Europejskiej, jeden członek Komisji Wspólnot Europejskich oraz większość przedstawicieli państw AKP będących członkami Komitetu.

Artykuł 4 Reprezentacja 1. Członkowie Komitetu ds. Handlu mogą być reprezentowani przez swojego przedstawiciela, jeśli nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu.

2. Każda ze stron przekazuje nazwiska swoich przedstawicieli Sekretariatowi Komitetu ds. Handlu.

2. Członek Komitetu, który chce wyznaczyć przedstawiciela, musi przekazać Przewodniczącemu jego nazwisko przed posiedzeniem.

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/49

3. Przedstawiciel członka Komitetu ds. Handlu posiada wszystkie prawa przysługujące reprezentowanemu przez niego członkowi. Artykuł 5 Delegacje 1. Członkom Komitetu ds. Handlu mogą towarzyszyć urzędnicy odpowiedzialni za zagadnienia związane z handlem. 2. Przed każdym posiedzeniem strony przedstawiają Przewodniczącemu proponowany skład swojej delegacji. 3. Komitet ds. Handlu może, w oparciu o porozumienie stron, zapraszać na swoje posiedzenia osoby niebędące członkami Komitetu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 62 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Chorwacji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 985) (1)

 • Dz. U. L95 - 56 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. w sprawie pomocy państwa, której Zjednoczone Królestwo planuje udzielić Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3349) (1)

 • Dz. U. L95 - 54 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 51 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 3/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Ambasadorów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 44 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Ministrów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 42 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L95 - 11 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L95 - 9 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L95 - 1 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.