Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 51

Tytuł:

Decyzja nr 3/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Ambasadorów AKP–WE

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 51

Strona 1 z 3
14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/51

DECYZJA NR 3/2005 RADY MINISTRÓW AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Ambasadorów AKP–WE (2005/299/WE)

RADA MINISTRÓW AKP-WE,

mandat powierzony mu przez Radę. W tym zakresie kontroluje wykonanie Umowy AKP-WE oraz postęp w zakresie osiągania celów w niej określonych.

uwzględniając Umowę o partnerstwie między AKP a WE podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r., w szczególności jej art. 16 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje: Na mocy decyzji nr 2/2001 z dnia 30 stycznia 2001 r. Komitet Ambasadorów AKP-WE przyjął swój regulamin wewnętrzny. Niezbędne są pewne zmiany uwzględniające przystąpienie do Unii Europejskiej nowych Państw Członkowskich. Podczas 29. sesji Rady Ministrów AKP-WE, która odbyła się w dniu 6 maja 2004 r. w Gaborone w Botswanie podjęto decyzję o stosownej zmianie regulaminu wewnętrznego, 2. Komitet składa Radzie sprawozdania, w szczególności dotyczące zagadnień, odnośnie do których nastąpiło przekazanie kompetencji.

(1)

3. Przedkłada także Radzie wszelkie rezolucje, zalecenia lub opinie, które uzna za konieczne lub stosowne.

(2)

Artykuł 3 Porządek posiedzeń 1. Przewodniczący opracowuje wstępny porządek obrad dla każdego posiedzenia. Zostaje on przekazany innym członkom Komitetu co najmniej 8 dni przed rozpoczęciem posiedzenia.

(3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Daty i miejsca posiedzeń 1. Jak przewidziano w art. 16 ust. 2 Umowy o partnerstwie między AKP-WE, dalej zwanej „Umową AKP-WE”, Komitet Ambasadorów AKP-WE, dalej zwany „Komitetem”, zbiera się regularnie, w szczególności w celu przygotowania posiedzeń Rady Ministrów AKP-WE (dalej zwanej „Radą”) oraz zawsze wtedy, kiedy to konieczne, na wniosek jednej ze stron. 2. Posiedzenia Komitetu zwołuje jego przewodniczący. Daty posiedzeń są ustalane na podstawie porozumienia stron.

Wstępny porządek obrad zawiera punkty, zawarte we wniosku o włączenie ich do porządku obrad, który przewodniczący otrzymał co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem posiedzenia. We wstępnym porządku obrad umieszczane są jedynie punkty, dokumenty dotyczące których wpłynęły do Sekretariatu Rady w czasie, który umożliwia ich przekazanie członkom Komitetu co najmniej 8 dni przed terminem posiedzenia.

2. Porządek obrad jest przyjmowany przez Komitet na początku każdego posiedzenia. W pilnych przypadkach Komitet może zdecydować, na wniosek państw AKP lub Wspólnoty, o włączeniu do porządku obrad punktów, co do których nie dotrzymano limitów czasowych określonych w ust. 1.

Artykuł 4 3. Posiedzenia Komitetu odbywają się w siedzibie Rady Unii Europejskiej bądź w siedzibie Sekretariatu Grupy Państw AKPWE. Jednakże w przypadku podjęcia stosownej decyzji posiedzenia mogą się odbywać w mieście znajdującym się w jednym z państw AKP. Artykuł 2 Funkcje Komitetu 1. Zgodnie z art. 16 ust. 2 Umowy AKP-WE Komitet wspiera Radę w wykonywaniu jej zadań oraz sprawuje każdy Obrady 1. Komitet działa na podstawie porozumienia stron między Wspólnotą, z jednej strony, a państwami AKP – z drugiej.

2. Obrady Komitetu są wiążące jedynie wtedy, gdy obecna jest co najmniej połowa stałych przedstawicieli Państw Członkowskich Wspólnoty, jeden przedstawiciel Komisji Wspólnot Europejskich (dalej zwanej „Komisją”) oraz połowa członków Komitetu Ambasadorów AKP.

L 95/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

3. Każdy nieobecny członek Komitetu może powołać swojego przedstawiciela. W powyższym przypadku powiadamia o tym przewodniczącego i wskazuje osobę lub delegację upoważnioną do występowania w charakterze jego przedstawiciela. Przedstawicielowi przysługują wszelkie prawa nieobecnego członka.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 62 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Chorwacji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 985) (1)

 • Dz. U. L95 - 56 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. w sprawie pomocy państwa, której Zjednoczone Królestwo planuje udzielić Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3349) (1)

 • Dz. U. L95 - 54 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 48 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Wspólnego Ministerialnego Komitetu do spraw Handlu AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 44 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Ministrów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 42 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L95 - 11 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L95 - 9 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L95 - 1 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.