Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 54 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 54 - Strona 2

Strona 2 z 2
2. Zadania sekretariatu i inne prace wymagane do działania Komitetu są wykonywane przez Sekretariat Rady Ministrów AKP-WE. 3. Sekretariat przesyła członkom Komitetu powiadomienia o zwołaniu zebrania, porządek obrad, projekty środków i wszelkie inne dokumenty robocze co najmniej na dwa tygodnie przed zebraniem. 4. Po każdym zebraniu Sekretariat dokonuje streszczenia obrad w celu zatwierdzenia ich podczas następnego zebrania Komitetu. Artykuł 6 Tylko obecność większości przedstawicieli wyznaczonych przez Grupę AKP i jednego przedstawiciela Komisji warunkuje ważność obrad Komitetu. Artykuł 7 1. Decyzje Komitetu są przyjmowane w drodze porozumienia pomiędzy państwami AKP, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską, z drugiej. 2. W wypadku gdy Komitet nie jest w stanie przyjąć decyzji, przekazuje sprawę Komitetowi Ambasadorów AKP-WE. 3. W wyjątkowych okolicznościach współprzewodniczący mogą postanowić o przyjęciu decyzji drogą procedury pisemnej, w szczególności, odnośnie do decyzji przyjętych zgodnie z art. 38 Protokołu 1 załącznika V Umowy o partnerstwie.

Artykuł 8 Komitet może, jeśli uzna to za przydatne, powołać ekspertów do uczestniczenia w omawianiu kwestii wymagających szczególnego doświadczenia. Bez uszczerbku dla przepisów art. 1, każde państwo AKP niebędące członkiem Komitetu może uczestniczyć w zebraniu jako obserwator, poza przypadkami, w których Komitet podejmie decyzję o zebraniu na posiedzeniu z ograniczonym udziałem. Artykuł 9 Komitet składa sprawozdania Komitetowi Ambasadorów AKPWE. Artykuł 10 Państwa AKP, z jednej strony, a Państwa Członkowskie i Wspólnota Europejska, z drugiej strony, są zobowiązane podejmować, odnośnie do kwestii, które ich dotyczą, niezbędne środki do wprowadzenia w życie niniejszej decyzji. Artykuł 11 Niniejsza decyzja staje się skuteczna po jej podpisaniu. Odwołuje i zastępuje decyzję nr 2/1995 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 8 czerwca 1995 r. w sprawie członkostwa i zasad działania Komitetu Współpracy Celnej AKP-WE. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2005 r. W imieniu Komitetu Ambasadorów AKP–WE

M. SCHOMMER

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 54 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 62 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Chorwacji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 985) (1)

 • Dz. U. L95 - 56 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. w sprawie pomocy państwa, której Zjednoczone Królestwo planuje udzielić Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3349) (1)

 • Dz. U. L95 - 51 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 3/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Ambasadorów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 48 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Wspólnego Ministerialnego Komitetu do spraw Handlu AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 44 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Ministrów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 42 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L95 - 11 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L95 - 9 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L95 - 1 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.