Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 54

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 54

Strona 1 z 2
L 95/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

DECYZJA NR 2/2005 KOMITETU AMBASADORÓW AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE (2005/300/WE)

KOMITET AMBASADORÓW AKP-WE,

Artykuł 2 Do obowiązków Komitetu określonych w art. 37 ust. 1–6 i art. 38 ust. 8–10 Protokołu 1 załącznika V Umowy o partnerstwie należy:

uwzględniając decyzję nr 2/1995 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 8 czerwca 1995 r. w sprawie członkostwa i zasad działania komitetu Współpracy Celnej AKP-WE;

uwzględniając Umowę o partnerstwie AKP-WE podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 (1), zwaną dalej „Umową o partnerstwie”, w szczególności art. 37 Protokołu 1 jej załącznika V;

a) prowadzenie współpracy administracyjnej w celu poprawnego i jednolitego stosowania Protokołu 1 Umowy o partnerstwie oraz wykonywanie wszelkich innych zadań w dziedzinie celnej, które mogą mu zostać powierzone;

uwzględniając regulamin Komitetu Ambasadorów AKP-WE, w szczególności jego art. 15, odnoszący się do ustanowienia regulaminu komitetów, podkomitetów i grup roboczych wspierających Komitet Ambasadorów;

b) regularne badanie skutku, jaki wywiera na państwa AKP stosowanie zasad pierwotnych i zalecanie stosownych środków Radzie Ministrów AKP-WE; c) podejmowanie decyzji w sprawie odstępstw od zasad pierwotnych na warunkach określonych w art. 38 ust. 9 i 10 Protokołu 1 załącznika V Umowy o partnerstwie;

pragnąc zapewnić spełnienie celów określonych przez państwa AKP i Wspólnotę Europejską w tytule II części trzeciej Umowy o partnerstwie;

d) przygotowywanie decyzji Rady Ministrów AKP-WE zgodnie z art. 40 Protokołu 1 załącznika V Umowy o partnerstwie.

uważając, że skuteczna współpraca celna pomiędzy państwami AKP a Wspólnotą Europejską może przyczynić się do rozwoju wymiany handlowej pomiędzy powyższymi Stronami;

Artykuł 3 1. Komitet zbiera się co najmniej dwa razy w roku w terminach wspólnie wyznaczonych przez Grupę AKP i Wspólnotę Europejską, z reguły co najmniej na osiem dni przed zgromadzeniem Komitetu Ambasadorów AKP-WE; można zwoływać posiedzenia nadzwyczajne, gdy zachodzi taka potrzeba.

uważając, że zakres kompetencji dla Komitetu jest ustalony w art. 37 i 38 Protokołu 1 załącznika V do Umowy o partnerstwie;

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

2. Komitet może, jeżeli zachodzi taka potrzeba, ustanowić grupy robocze ad hoc w celu zbadania szczególnych zagadnień. Artykuł 1 3. Zebrania Komitetu zwołuje jego Przewodniczący. Obrady są poufne, o ile nie zdecydowano inaczej.

1. Komitet Współpracy Celnej ustanowiony w art. 37 Protokołu 1 załącznika V Umowy o partnerstwie, zwany dalej „Komitetem”, składa się z ekspertów z Państw Członkowskich Wspólnoty Europejskiej i urzędników Komisji odpowiedzialnych za sprawy celne, z jednej strony, oraz z ekspertów reprezentujących państwa AKP i urzędników ugrupowań regionalnych państw AKP odpowiedzialnych za sprawy celne, z drugiej strony. Komitet może, w razie konieczności, oprzeć się na odpowiednim doświadczeniu.

Artykuł 4 Stanowisko Przewodniczącego Komitetu jest zajmowane przez sześć miesięcy, na przemian przez Grupę AKP i Wspólnotę Europejską: — od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września przez współprzewodniczącego z ramienia AKP; — od dnia 1 października do dnia 31 marca przez współprzewodniczącego z ramienia Wspólnoty Europejskiej.

2. Obie Strony powiadamiają Sekretariat Rady Ministrów AKP-WE o nazwiskach swoich przedstawicieli i o ich współprzewodniczącym.

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 1.

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/55

Artykuł 5 1. Przewodniczący w porozumieniu ze współprzewodniczącym sporządza tymczasowy porządek obrad na każde zebranie a Komitet zatwierdza go na początku każdego zebrania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 62 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Chorwacji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 985) (1)

 • Dz. U. L95 - 56 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. w sprawie pomocy państwa, której Zjednoczone Królestwo planuje udzielić Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3349) (1)

 • Dz. U. L95 - 51 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 3/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Ambasadorów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 48 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Wspólnego Ministerialnego Komitetu do spraw Handlu AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 44 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Ministrów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 42 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L95 - 11 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L95 - 9 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L95 - 1 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.