Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 56

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. w sprawie pomocy państwa, której Zjednoczone Królestwo planuje udzielić Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3349) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 56

Strona 1 z 7
L 95/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 września 2004 r. w sprawie pomocy państwa, której Zjednoczone Królestwo planuje udzielić Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3349)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/301/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

swoich uwag. Komisja nie otrzymała żadnych uwag od zainteresowanych stron.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(4)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia swoich uwag zgodnie z powołanymi powyżej przepisami (1),

Po złożeniu w dniu 25 lipca 2003 r. wniosku o przedłużenie ostatecznego terminu zgłaszania uwag Zjednoczone Królestwo zgłosiło w dniu 5 września 2003 r. uwagi dotyczące wszczęcia postępowania. Dnia 17 października 2003 r. odbyło się w Brukseli spotkanie z udziałem Komisji, Zjednoczonego Królestwa oraz beneficjenta, po którym Komisja w dniu 20 października 2003 r. zwróciła się do Zjednoczonego Królestwa o dalsze informacje. Informacje te zostały przez Zjednoczone Królestwo dostarczone w dniach 19 lutego i 4 maja 2004 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

II. OPIS ŚRODKA I JEGO ADRESATA (5)

I. PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 16 grudnia 2002 r. Zjednoczone Królestwo powiadomiło Komisję o planie przyznania pomocy regionalnej przedsiębiorstwu Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd. (zwanym dalej „PCA UK”). W dniu 7 lutego 2003 r. Komisja zażądała dalszych informacji, które zostały przez Zjednoczone Królestwo przedstawione w piśmie z dnia 7 marca 2003 r.

Planowana pomoc zostałaby przyznana PCA UK, spółce zależnej francuskiej grupy PSA Peugeot Citroën (zwanej dalej „PSA”). PSA zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą pojazdów silnikowych. W 2003 r. PSA sprzedała 3 286 100 pojazdów na całym świecie, osiągając obrót równy 54,238 mld EUR i marżę operacyjną w wysokości 2,195 mld EUR.

(2)

W piśmie z dnia 30 kwietnia 2003 r. Komisja poinformowała Zjednoczone Królestwo o swojej decyzji o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE z powodu zgłaszanych wątpliwości dotyczących zgodności pomocy z regułami wspólnego rynku.

Projekt

(6)

Projekt, którego dotyczy powiadomienie, obejmuje inwestycję niezbędną do produkcji nowego modelu, który zastąpi obecny model Peugeot 206 i pochodne.

(7) (3)

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja zaprosiła zainteresowane strony do zgłaszania

(1) Dz.U. C 147 z 24.6.2003, str. 2. (2) Patrz: przypis 1.

Obecna zdolność produkcyjna zakładu w Ryton wynosi 183 500 pojazdów rocznie. Obecny model 206 będzie wycofywany z produkcji począwszy od roku 2008, wraz z wprowadzeniem nowego modelu zbudowanego na nowej płycie podłogowej. Nie przewiduje się zmiany zdolności produkcyjnej zakładu, która ma pozostać na poziomie 183 500 pojazdów rocznie.

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/57

(8)

Początek realizacji projektu, którego dotyczy powiadomienie, planowany jest na 2005 r., a jego ukończenie na rok 2010. Według Zjednoczonego Królestwa projekt obejmuje instalację nowych linii produkcyjnych (lakiernia, wykończenie elementów metalowych) lub modyfikację istniejących (wymiana oprzyrządowania nadwoziowni dla nowej konstrukcji, montaż końcowy) na potrzeby produkcji nowego modelu. Prace dotyczące infrastruktury obejmą poprawę warunków ochrony środowiska, pracy i bezpieczeństwa oraz budowę nowego parkingu dla ukończonych pojazdów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 62 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Chorwacji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 985) (1)

 • Dz. U. L95 - 54 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 51 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 3/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Ambasadorów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 48 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Wspólnego Ministerialnego Komitetu do spraw Handlu AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 44 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Ministrów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 42 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L95 - 11 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L95 - 9 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L95 - 1 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.