Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 62

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Chorwacji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 985) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 62

L 95/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Chorwacji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 985)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/302/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 95/408/WE z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie warunków ustalania, na okres przejściowy, tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa lub żywych małży (1), w szczególności jej art. 2 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

z dyrektywą Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (3).

(5) (6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 97/467/WE. Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (1)

Decyzja Komisji 97/467/WE z dnia 7 lipca 1997 r. ustalająca tymczasowe wykazy zakładów z państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz mięsa króliczego oraz mięsa dzikich zwierząt utrzymywanych przez człowieka (2) ustala tymczasowe wykazy zakładów z państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz mięsa dzikich zwierząt utrzymywanych przez człowieka, mięsa króliczego i mięsa ptaków bezgrzebieniowych. Chorwacja przedstawiła nazwę zakładu produkującego mięso ptaków bezgrzebieniowych, w odniesieniu do którego odpowiedzialne władze zaświadczają, że zakład ten stosuje się do przepisów wspólnotowych. Należy zatem ująć ten zakład w wykazie ustalonym w decyzji 97/467/WE. Ze względu na to, że w tym zakładzie nie przeprowadzono jeszcze kontroli na miejscu, przywóz z omawianego zakładu nie będzie się kwalifikował do zmniejszonej kontroli bezpośredniej zgodnie

Artykuł 1 Załącznik II do decyzji 97/467/WE zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 21 kwietnia 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 31 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(2)

(3)

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 243 z 11.10.1995, str. 17. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33. Sprostowanie w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 199 z 26.7.1997, str. 57. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/591/WE (Dz.U. L 263 z 10.8.2004, str. 21).

(3) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1).

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/63

ZAŁĄCZNIK W załączniku II dodaje się następujący tekst: „País: Croacia/Země: Chorvatsko/Land: Kroatien/Land: Kroatien/Riik: Horvaatia/Χώρα: Κροατία/Country: Croatia/Pays: Croatie/Paese: Croazia/Valsts: Horvātija/Šalis: Kroatija/Ország: Horvátorszag/Pajjiż: Il-Kroazja/Land: Kroatie/Państwo: Chorwacja/País: Croácia/Krajina: Chorvátsko/Država: Hrvaška/Maa: Kroatia/Land: Kroatien

1 2 3 4 5 6

1962

Klaonica nojeva Ltd.

Virje

Koprivničko križevačka županija

CP, SH”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 56 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. w sprawie pomocy państwa, której Zjednoczone Królestwo planuje udzielić Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3349) (1)

 • Dz. U. L95 - 54 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 51 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 3/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Ambasadorów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 48 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Wspólnego Ministerialnego Komitetu do spraw Handlu AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 44 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Ministrów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 42 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L95 - 11 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L95 - 9 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L95 - 1 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.