Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 97 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 118/2005 w odniesieniu do ustalania pułapów budżetowych dla płatności bezpośrednich przyznawanych zgodnie z art. 71 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003

Data ogłoszenia:2005-04-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 97 POZ 13

15.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 570/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 118/2005 w odniesieniu do ustalania pułapów budżetowych dla płatności bezpośrednich przyznawanych zgodnie z art. 71 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001, w szczególności jego art. 71 ust. 2 (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

nych danych fizycznych odpowiednich dla różnych płatności bezpośrednich w okresie referencyjnym, które stanowią określenie kwot referencyjnych, oraz danymi, które Francja przekazała i które zostały wykorzystane do ustalenia pułapów budżetowych mających zastosowanie do różnych płatności bezpośrednich w rozporządzeniu (WE) nr 118/2005.

(3)

Należy zmienić pułapy budżetowe mające zastosowanie we Francji, w roku 2005, w odniesieniu do płatności bezpośrednich określonych w rozporządzeniu (WE) nr 118/2005. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 118/2005. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

(4)

Załącznik IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 118/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniającego załącznik VIII do rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i ustanawiającego pułapy budżetowe dla częściowego lub fakultatywnego wdrożenia systemu jednolitej płatności i rocznych kopert finansowych dla systemu jednolitych płatności obszarowych przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu ustanawia na rok budżetowy 2005 pułapy budżetowe dla płatności bezpośrednich, które należy przyznać zgodnie z art. 71 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Francja stwierdziła niedawno, przy obliczaniu uprawnień do płatności jednolitych, że istnieje istotna różnica między wynikiem finansowym stosowania indywidual-

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 118/2005 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 kwietnia 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 118/2005 (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 15).

L 97/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.4.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK IV PUŁAPY BUDŻETOWE DLA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH PRZYZNAWANYCH NA MOCY ART. 71 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1782/2003 Rok budżetowy 2005

(w tysiącach euro) Grecja Finlandia Francja (*) Malta Niderlandy Słowenia Hiszpania (*)

Płatności obszarowe na rośliny uprawne (63 EUR/t) Płatności obszarowe na rośliny uprawne (63 EUR/t) POSEI Specjalna pomoc regionalna z tytułu roślin uprawnych (24 EUR/t) Płatności dodatkowe na pszenicę durum (291 EUR/ha) i specjalna pomoc dla obszarów innych niż obszary tradycyjne (46 EUR/ha) Pomoc z tytułu roślin strączkowych na ziarno Pomoc z tytułu roślin strączkowych na ziarno, POSEI Pomoc z tytułu produkcji nasion Premia za krowy mamki Płatność dodatkowa za krowy mamki Specjalna premia za wołowinę Premia ubojowa, bydło dorosłe Premia ubojowa, cielęta Premia z tytułu ekstensyfikacji w odniesieniu do wołowiny Płatności dodatkowe dla producentów wołowiny Premie za mięso baranie i kozie Premie dodatkowe za mięso baranie i kozie Płatności dodatkowe dla producentów mięsa baraniego i koziego Płatności dla producentów skrobi ziemniaczanej (44,216 EUR/t) Pomoc obszarowa z tytułu uprawy ryżu (102 EUR/t) Pomoc obszarowa z tytułu uprawy ryżu (102 EUR/t), francuskie departamenty zamorskie Płatności z tytułu produkcji suszu paszowego Premie dodatkowe za mięso wołowe i baranie na wyspach Morza Egejskiego Pomoc obszarowa z tytułu uprawy chmielu

297 389

278 100

5 050 765

174

174 186

12 467

1 621 440 23

80 700 179 500 62 828 171 822

2 100

1 331

60 518 1

1 400 25 700 3 100 29 900 8 000

2 900 9 300 600 40 700 27 600 100

16 581 733 137 1 279 389 619 253 119 79 472 260 795 90 586 136 021 40 391 7 026 11 250 10 827 3 053

29 26 3 201 144

10 400 10 900

35 5 183 626

10 347 279 830 28 937 147 721 142 954 602 153 486 31 699 366 997 111 589 18 655

20 400 62 200 40 300 900

5 813 3 867 538 5 360 889 520 178 26

17 600 3 800 180 300 63 200 8 800

16 780 6 100 1 200 400 100 2 400

19 53 18 3

23 900 13 800 300 700 21 800

15 400

67 991

1 100 1 000

20

41 224

6 800

44 075

391

298

375

(*) Odlicza się pomoc odpowiadającą premiom wypłacanym w sektorach dla zwierząt dla regionów najbardziej peryferyjnych w latach referencyjnych (2000, 2001, 2002).”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 97 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L97 - 63 z 200515.4.2005

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2004/93/WE z dnia 21 września 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (Dz.U. L 300 z 25.9.2004)

 • Dz. U. L97 - 57 z 200515.4.2005

  Wspólne stanowisko rady 2005/304/WPZiB z dnia 12 kwietnia 2005 r. dotyczące zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania konfliktów w Afryce i uchylające wspólne stanowisko 2004/85/WPZiB

 • Dz. U. L97 - 41 z 200515.4.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 305/04/COL z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty ósmy merytoryczne i proceduralne przepisy w dziedzinie pomocy państwa poprzez zmianę rozdziału 16 pomoc na rzecz ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności wraz z wnioskiem dotyczącym odpowiednich środków

 • Dz. U. L97 - 38 z 200515.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2005 r. dotycząca niewłączenia kwasu krezolowego, dichlorofenu, imazametabenzu, kasugamycinu i polyoxinu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 975) (1)

 • Dz. U. L97 - 37 z 200515.4.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych

 • Dz. U. L97 - 36 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L97 - 35 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L97 - 34 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 580/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego

 • Dz. U. L97 - 33 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 579/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 487/2005

 • Dz. U. L97 - 32 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 578/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L97 - 31 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 577/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L97 - 30 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 576/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L97 - 28 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 575/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L97 - 20 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L97 - 19 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 573/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 23. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L97 - 17 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L97 - 15 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 15 kwietnia 2005 r.

 • Dz. U. L97 - 11 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustanawiające środek przejściowy na rok gospodarczy 2004/2005 w odniesieniu do finansowania składowania zboża oferowanego do skupu interwencyjnego w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L97 - 9 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2003 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu cukru trzcinowego w latach gospodarczych 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96

 • Dz. U. L97 - 8 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustanawiające, na rok gospodarczy 2004/2005, kwoty, które należy wypłacić organizacjom producentów oliwy z oliwek i ich uznanym związkom na mocy rozporządzenia Rady nr 136/66/EWG

 • Dz. U. L97 - 6 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L97 - 4 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L97 - 1 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 564/2005 z dnia 8 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1601/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz upoważniające do ostatecznego poboru tymczasowego cła antydumpingowego na przywóz niektórych lin oraz kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Republiki Czeskiej, Rosji, Tajlandii i Turcji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.