Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 97 POZ 63

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2004/93/WE z dnia 21 września 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (Dz.U. L 300 z 25.9.2004)

Data ogłoszenia:2005-04-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 97 POZ 63

15.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/63

SPROSTOWANIA Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2004/93/WE z dnia 21 września 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300 z dnia 25 września 2004 r.) Na stronie 24, w pozycji nr 663: zamiast: „(2RS,3RS)-3-(2-chlorofenylo)-2-(4-fluorofenylo)-[1H-1,2,4-triazol-1-ilo)methylo]oksiran (CAS nr 10632508-0)”, „(2RS,3RS)-3-(2-chlorofenylo)-2-(4-fluorofenylo)-[1H-1,2,4-triazol-1-ilo)metylo]oksiran (CAS nr 13385598-8)”;

powinno być:

na stronie 36, w pozycji nr 990: zamiast: powinno być: „4-aminoazobenzen, jako składnik farby do włosów (CAS nr 60-09-3)”, „4-aminoazobenzen (CAS nr 60-09-3)”;

na stronie 39, w pozycji nr 1073: zamiast: powinno być: „Chlordan, pur (CAS nr 57-74-9)”, „Chlordan (CAS nr 57-74-9)”;

na stronie 40, w pozycji nr 1107: zamiast: powinno być: „Solvent Yellow 14 (CAS nr 842-07-9)”, „C.I Solvent Yellow 14 (CAS nr 842-07-9)”;

na stronie 41, w pozycji nr 1127: zamiast: „Wełna mineralna z wyjątkiem tych, które zostały uwzględnione w innym miejscu tego Załącznika; [syntetyczne włókna ceramiczne (krzemianowe), bez określonej orientacji z zawartością tlenków alkalicznych I metali ziem alkalicznych (Na2O + K2O + K2O + CaO + MgO + BaO) większą niż 18 % masy] nr WE 406-230-1-1128”, „Wełna mineralna z wyjątkiem tych, które zostały uwzględnione w innym miejscu tego Załącznika; [syntetyczne włókna ceramiczne (krzemianowe), bez określonej orientacji z zawartością tlenków alkalicznych i metali ziem alkalicznych (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) większą niż 18 % masy]”;

powinno być:

na stronie 41, w pozycji nr 1128: zamiast: powinno być: „Produkt reakcji acetofenonu, formaldehydu, cykloheksylaminy, metanolu i kwasu octowego”, „Produkt reakcji acetofenonu, formaldehydu, cykloheksylaminy, metanolu i kwasu octowego (nr WE 406230-1)”;

na stronie 41, w pozycji nr 1131: zamiast: powinno być: „Trisodu bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oksydofenylazo)-3-sulfoniano-1-naftaleno) chromian(1-)”, „Trisodu bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oksydofenylazo)-3-sulfoniano-1-naftaleno) chromian(1-) (nr WE 400-810-8)”;

L 97/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.4.2005

na stronie 41, w pozycji nr 1132: zamiast: „Mieszanina: 4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo)fenol, 4-allilo-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo) fenoksy)2-hydroksypropylo)-4-allilo-2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-4-allilo2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy-2-hydroksypropylo-2-(2,3-epoksypropylo)fenol, 4-allilo-6-(3-(4-allilo-2,6bis(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy)fenol i 4-allilo-6-(3-(6(3-(4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-4-allilo-2-(2,3-poksypropylo)fenoksy)2hydroksypropylo)-2-(2,3-epoksypropylo)fenol” „Mieszanina: 4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo)fenol, 4-allilo-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo) fenoksy)2-hydroksypropylo)-4-allilo-2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-4-allilo2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy-2-hydroksypropylo-2-(2,3-epoksypropylo)fenol, 4-allilo-6-(3-(4-allilo-2,6bis(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy)fenol i 4-allilo-6-(3-(6(3-(4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-4-allilo-2-(2,3-poksypropylo)fenoksy)2hydroksypropylo)-2-(2,3-epoksypropylo)fenol (nr EW 417-470-1)”.

powinno być:

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2005 NR 97 POZ 63 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L97 - 57 z 200515.4.2005

  Wspólne stanowisko rady 2005/304/WPZiB z dnia 12 kwietnia 2005 r. dotyczące zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania konfliktów w Afryce i uchylające wspólne stanowisko 2004/85/WPZiB

 • Dz. U. L97 - 41 z 200515.4.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 305/04/COL z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty ósmy merytoryczne i proceduralne przepisy w dziedzinie pomocy państwa poprzez zmianę rozdziału 16 pomoc na rzecz ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności wraz z wnioskiem dotyczącym odpowiednich środków

 • Dz. U. L97 - 38 z 200515.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2005 r. dotycząca niewłączenia kwasu krezolowego, dichlorofenu, imazametabenzu, kasugamycinu i polyoxinu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 975) (1)

 • Dz. U. L97 - 37 z 200515.4.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych

 • Dz. U. L97 - 36 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L97 - 35 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L97 - 34 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 580/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego

 • Dz. U. L97 - 33 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 579/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 487/2005

 • Dz. U. L97 - 32 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 578/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L97 - 31 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 577/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L97 - 30 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 576/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L97 - 28 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 575/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L97 - 20 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L97 - 19 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 573/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 23. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L97 - 17 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L97 - 15 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 15 kwietnia 2005 r.

 • Dz. U. L97 - 13 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 118/2005 w odniesieniu do ustalania pułapów budżetowych dla płatności bezpośrednich przyznawanych zgodnie z art. 71 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L97 - 11 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustanawiające środek przejściowy na rok gospodarczy 2004/2005 w odniesieniu do finansowania składowania zboża oferowanego do skupu interwencyjnego w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L97 - 9 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2003 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu cukru trzcinowego w latach gospodarczych 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96

 • Dz. U. L97 - 8 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustanawiające, na rok gospodarczy 2004/2005, kwoty, które należy wypłacić organizacjom producentów oliwy z oliwek i ich uznanym związkom na mocy rozporządzenia Rady nr 136/66/EWG

 • Dz. U. L97 - 6 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L97 - 4 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L97 - 1 z 200515.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 564/2005 z dnia 8 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1601/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz upoważniające do ostatecznego poboru tymczasowego cła antydumpingowego na przywóz niektórych lin oraz kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Republiki Czeskiej, Rosji, Tajlandii i Turcji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.