Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 98 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1002/2004 przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji i Ukrainy

Data ogłoszenia:2005-04-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 98 POZ 11

Strona 1 z 2
16.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 98/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 588/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1002/2004 przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji i Ukrainy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 8, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 992/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3068/92 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji lub Ukrainy (2), w szczególności jego art. 1, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia (EWG) nr 3068/92 (3) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz chlorku potasu pochodzącego m.in. z Federacji Rosyjskiej (zwanej dalej „Rosją”). Na mocy rozporządzenia (WE) nr 969/2000 (4) Rada zmieniła i przedłużyła okres stosowania środków pierwotnie nałożonych rozporządzeniem (EWG) nr 3068/92 na przywóz chlorku potasu pochodzącego m.in. z Rosji. W marcu 2004 r. w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (5), Komisja z własnej inicjatywy rozpoczęła częściowy przegląd tymczasowy środków obowiązujących w odniesieniu do przywozu chlorku potasu pochodzącego m.in. z Rosji w celu zbadania, czy należy je zmienić tak, aby uwzględnić rozszerzenie Unii Europejskiej do 25 Państw Członkowskich (zwane dalej „rozszerzeniem”). Wyniki wspomnianego częściowego przeglądu tymczasowego wykazały, że tymczasowe przyjęcie środków leżało w interesie Wspólnoty, aby uniknąć nagłych i nadmiernie negatywnych skutków gospodarczych dla importerów i użytkowników w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich (zwanych dalej „UE 10”) bezpośrednio po rozszerzeniu. Na mocy rozporządzenia (WE) 992/2004 Rada upoważniła Komisję do przyjęcia propozycji zobowiązań spełniających warunki określone w motywach od 27 do 32 tego rozporządzenia. Na tej podstawie i zgodnie z art. 8, 11 ust. 3, art. 21 i 22 lit. c) rozporządzenia podstawowego Komisja, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1002/2004 (6) przyjęła zobowiązania zaproponowane przez dwóch producentów eksportujących w Rosji. W odniesieniu do jednego producenta eksportującego Komisja przyjęła wspólne zobowiązanie dotyczące przywozu chlorku potasu produkowanego przez JSC Uralkali, Berezniki (Rosja) i sprzedawanego przez firmę handlową Fertexim Ltd, Limassol (Cypr) działającą w charakterze wyłącznego dystrybutora produktów firmy JSC Uralkali w sprzedaży na terenie Wspólnoty.

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 182 z 19.5.2004, str. 23. (3) Dz.U. L 308 z 24.10.1992, str. 41. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 992/2004 (Dz.U. L 182 z 19.5.2004, str. 23). (4) Dz.U. L 112 z 11.5.2000, str. 4.; sprostowanie w Dz.U. L 2 z 5.1.2001, str. 42. (5) Dz.U. C 70 z 20.3.2004, str. 15. (6) Dz.U. L 183 z 20.5.2004, str. 16.

L 98/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.4.2005

(6)

JSC Uralkali poinformowała Komisję, że odtąd będzie prowadzić sprzedaż na terenie Wspólnoty przez inną firmę o nazwie Uralkali Trading SA, Genewa (Szwajcaria). Aby uwzględnić tę zmianę, JSC Uralkali i Fertexim Ltd zażądały zmiany odpowiednich przepisów rozporządzenia (WE) nr 1002/2004 przyjmującego wspólne zobowiązania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 98 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 47 z 200516.4.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego do prawa krajowego (1)

 • Dz. U. L98 - 44 z 200516.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Estonii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1099)

 • Dz. U. L98 - 42 z 200516.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1098)

 • Dz. U. L98 - 34 z 200516.4.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów z rządem Kanady w sprawie poprawek do załącznika V i załącznika VIII do Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady dotyczącej środków sanitarnych mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L98 - 32 z 200516.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2005 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej poprawki do załączników do umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady dotyczącej środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 336) (1)

 • Dz. U. L98 - 27 z 200516.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. nakładająca grzywnę na przedsiębiorstwo za podanie nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd informacji w zgłoszeniu w ramach postępowania dotyczącego kontroli łączenia przedsiębiorstw (Sprawa nr COMP/M.3255 – Tetra Laval/Sidel) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2500) (1)

 • Dz. U. L98 - 25 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 596/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2005 r.

 • Dz. U. L98 - 22 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 kwietnia 2005 r.

 • Dz. U. L98 - 21 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 594/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 16. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L98 - 20 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 593/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 17. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L98 - 19 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 592/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L98 - 18 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 333. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L98 - 16 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 161. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L98 - 14 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 161. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L98 - 9 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 587/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L98 - 7 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 586/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L98 - 5 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L98 - 3 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 584/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L98 - 1 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.