Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 98 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. nakładająca grzywnę na przedsiębiorstwo za podanie nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd informacji w zgłoszeniu w ramach postępowania dotyczącego kontroli łączenia przedsiębiorstw (Sprawa nr COMP/M.3255 – Tetra Laval/Sidel) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2500) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 98 POZ 27

Strona 1 z 6
16.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 98/27

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 lipca 2004 r. nakładająca grzywnę na przedsiębiorstwo za podanie nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd informacji w zgłoszeniu w ramach postępowania dotyczącego kontroli łączenia przedsiębiorstw (Sprawa nr COMP/M.3255 – Tetra Laval/Sidel) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2500)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/305/WE) Dnia 7 lipca 2004 r. Komisja przyjęła decyzję na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. b) oraz art. 14 ust. 1 lit. c). Pełen tekst decyzji w wersji bez klauzuli poufności jest dostępny w autentycznym języku sprawy oraz w językach roboczych Komisji na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod następującym adresem: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

I. STRONY

(1)

Firma Tetra Laval B.V. („Tetra”) z Niderlandów jest prywatną grupą spółek, prowadzącą działalność w zakresie projektowania i produkcji urządzeń, towarów konsumpcyjnych oraz usług dodatkowych związanych z przetwórstwem, pakowaniem i dystrybucją płynnych produktów spożywczych. Firma Sidel S.A. („Sidel”) jest francuską spółką specjalizującą się w projektowaniu i produkcji urządzeń i systemów pakujących, w szczególności rozdmuchiwarek do pojemników, technologii barierowych oraz napełniarek do butelek z politereftalanu etylenu („butelek PET”).

biorstw, kontroli nad firmą Sidel, które nastąpiło w ramach publicznej oferty przejęcia, ogłoszonej dnia 27 marca 2001 r.

III. PROCEDURA

(3)

Po przeanalizowaniu pierwotnego zgłoszenia Komisja stwierdziła, że zgłoszona operacja podlega zakresowi rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz rodzi poważne wątpliwości co do zgodności z regułami wspólnego rynku i z Porozumieniem EOG. Dnia 5 lipca 2001 r. Komisja zadecydowała, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, o wszczęciu postępowania w tej sprawie. Dnia 30 października 2001 r. Komisja, po przeprowadzeniu dogłębnego dochodzenia („Tetra I”), stwierdziła, że operacja jest niezgodna z regułami wspólnego rynku. Wyrokiem („wyrok”) ogłoszonym dnia 25 października 2002 r. Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich („SPI”) unieważnił w całości decyzję Komisji. Po wydaniu wyroku Komisja przeprowadziła powtórną analizę zgłoszonej koncentracji zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Dnia 13 stycznia 2003 r. Komisja zdecydowała

II. TRANSAKCJA

(2)

Dnia 18 maja 2001 r. Komisja otrzymała zgłoszenie koncentracji („pierwotne zgłoszenie”) na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”), informujące o przejęciu przez firmę Tetra, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia rzedsię-

(4)

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1310/97 (Dz.U. L 180 z 9.7.1997, str. 1).

L 98/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.4.2005

się nie zgłaszać sprzeciwu wobec zgłoszonej operacji oraz orzec o jej zgodności z regułami wspólnego rynku i z Porozumieniem EOG („Tetra II”).

(10) Komisja uchwaliła decyzję o nałożeniu w związku z następującymi naruszeniami:

grzywny

(5)

W trakcie analizy zgłoszonej koncentracji, którą przeprowadzono po zapadnięciu wyroku SPI, okazało się, iż Tetra nie ujawniła istotnych informacji dotyczących rozwoju technologii Tetra Fast, nad którą aktywnie pracowano. Tetra nie ujawniła też potencjalnego wpływu technologii Tetra Fast na warunki konkurencji na rynku rozdmuchiwarek do butelek PET. Informacji na ten temat firma Tetra nie umieściła:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 98 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 47 z 200516.4.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego do prawa krajowego (1)

 • Dz. U. L98 - 44 z 200516.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Estonii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1099)

 • Dz. U. L98 - 42 z 200516.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1098)

 • Dz. U. L98 - 34 z 200516.4.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów z rządem Kanady w sprawie poprawek do załącznika V i załącznika VIII do Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady dotyczącej środków sanitarnych mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L98 - 32 z 200516.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2005 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej poprawki do załączników do umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady dotyczącej środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 336) (1)

 • Dz. U. L98 - 25 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 596/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2005 r.

 • Dz. U. L98 - 22 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 kwietnia 2005 r.

 • Dz. U. L98 - 21 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 594/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 16. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L98 - 20 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 593/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 17. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L98 - 19 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 592/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L98 - 18 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 333. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L98 - 16 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 161. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L98 - 14 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 161. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L98 - 11 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1002/2004 przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji i Ukrainy

 • Dz. U. L98 - 9 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 587/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L98 - 7 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 586/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L98 - 5 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L98 - 3 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 584/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L98 - 1 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.