Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 98 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2005 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej poprawki do załączników do umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady dotyczącej środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 336) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 98 POZ 32

L 98/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.4.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 lutego 2005 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej poprawki do załączników do umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady dotyczącej środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 336)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/306/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 1999/201/WE z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady o środkach sanitarnych dla ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, w związku z handlem żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

posiedzeniu w dniach 16 i 17 lipca 2003 r. Komitet, w oparciu o ostatnie poprawki do przepisów prawnych Kanady, wydał zalecenie, aby skreślić ust. 2 rozdziału I przypisu B w załączniku V do Umowy odnośnie do automatycznych termografów w pomieszczeniach do przechowywania zamrożonych ryb oraz umywalek niewymagających obsługi ręcznej w pomieszczeniach przetwórczych. Na tym samym posiedzeniu Komitet, w oparciu o doświadczenia Wspólnoty w przywozie niektórych kanadyjskich ryb i produktów rybołówstwa z Kanady oraz ustalenia związane z dobrostanem zwierząt, wydał zalecenie dotyczące zmniejszenia liczby wspólnotowych kontroli tożsamości oraz kontroli fizycznych takich przywożonych kontyngentów.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady dotycząca środków sanitarnych mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (zwana dalej „Umową”) przewiduje możliwość uznania równoważności środków sanitarnych, jeśli Strona eksportująca w sposób obiektywny wykaże, że środki przez nią stosowane zapewniają taki sam poziom ochrony, jak środki Strony importującej. Określenie równoważności zostało przeprowadzone z udziałem Kanady odnośnie do środków mających na celu ochronę zdrowia zwierząt, jeśli chodzi o nasienie bydła, oraz ochronę zdrowia ludzi, jeśli chodzi o wieprzowinę. Równoważność została ustalona na zasadzie wzajemności.

W wyniku tych zaleceń należy zmienić odpowiednie części tekstu w załączniku V i załączniku VIII do Umowy.

(5)

Zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 3 Umowy poprawki do załączników powinny zostać uzgodnione przez wymianę listów między Stronami.

(6)

Zmiany te powinny zostać zatwierdzone w imieniu Wspólnoty.

(7) (2)

Jeśli chodzi o równoważność w zakresie wywozu wieprzowiny z Kanady do Unii Europejskiej, należy poddać przeglądowi postanowienia dotyczące inspekcji ante i post mortem, definicję tuczników oraz inne wymogi higieniczne, gdy zostaną wprowadzone nowe przepisy unijne dotyczące higieny żywności. Podobnie jeśli chodzi o równoważność w zakresie wywozu wieprzowiny z Unii Europejskiej do Kanady, należy poddać przeglądowi niektóre przepisy przy wprowadzaniu poprawek do kanadyjskich przepisów dotyczących kontroli mięsa.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty, zgodnie z zaleceniami Wspólnego Komitetu Zarządzającego ustanowionego na mocy postanowień art. 16 Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady dotyczącej środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego, poprawki do załącznika V i załącznika VIII do wymienionej Umowy. Tekst wymiany listów, który stanowi porozumienie zawarte z rządem Kanady, wraz z poprawkami do załączników do Umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

(3)

Wspólny Komitet Zarządzający na posiedzeniu w dniach 16 i 17 lutego 2004 r. wydał zalecenie dotyczące określenia równoważności środków dla nasienia bydła i wieprzowiny. Na tym samym posiedzeniu Komitet zalecił uaktualnienie odniesień do przepisów prawnych UE i Kanady zawartych w załącznikach do Umowy. Na

(1) Dz.U. L 71 z 18.3.1999, str. 1.

16.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 98/33

Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się Dyrektora Generalnego ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów do podpisania porozumienia w formie wymiany listów w celu uczynienia go wiążącym dla Wspólnoty.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 98 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 47 z 200516.4.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego do prawa krajowego (1)

 • Dz. U. L98 - 44 z 200516.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Estonii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1099)

 • Dz. U. L98 - 42 z 200516.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1098)

 • Dz. U. L98 - 34 z 200516.4.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów z rządem Kanady w sprawie poprawek do załącznika V i załącznika VIII do Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady dotyczącej środków sanitarnych mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L98 - 27 z 200516.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. nakładająca grzywnę na przedsiębiorstwo za podanie nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd informacji w zgłoszeniu w ramach postępowania dotyczącego kontroli łączenia przedsiębiorstw (Sprawa nr COMP/M.3255 – Tetra Laval/Sidel) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2500) (1)

 • Dz. U. L98 - 25 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 596/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2005 r.

 • Dz. U. L98 - 22 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 kwietnia 2005 r.

 • Dz. U. L98 - 21 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 594/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 16. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L98 - 20 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 593/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 17. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L98 - 19 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 592/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L98 - 18 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 333. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L98 - 16 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 161. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L98 - 14 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 161. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L98 - 11 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1002/2004 przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji i Ukrainy

 • Dz. U. L98 - 9 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 587/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L98 - 7 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 586/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L98 - 5 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L98 - 3 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 584/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L98 - 1 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.