Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 98 POZ 42

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1098)

Data ogłoszenia:2005-04-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 98 POZ 42

L 98/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.4.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1098)

(Jedynie tekst w języku łotewskim jest autentyczny)

(2005/307/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Należy wziąć to pod uwagę w dostosowaniu wagi do standardowej prezentacji.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2,

Żadna modyfikacja przyrządu lub metody klasyfikacji nie może być zatwierdzona inaczej niż na mocy nowej decyzji Komisji przyjętej w świetle zdobytych doświadczeń. Z tego powodu niniejsze zatwierdzenie może zostać wycofane.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

(1)

Artykuł 2 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3220/84 stanowi, że klasyfikacja tusz wieprzowych musi być dokonywana poprzez szacowanie zawartości chudego mięsa zgodnie ze statystycznie sprawdzonymi metodami oceny opartymi na fizycznym pomiarze jednej lub więcej anatomicznych części tuszy wieprzowej. Zatwierdzenie metod klasyfikacji zależy od zgodności z maksymalną tolerancją statystycznego błędu przy dokonywaniu oceny. Tolerancja ta została określona w art. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85 z dnia 24 października 1985 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych (2).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3220/84 niniejszym zatwierdza się stosowanie na Łotwie przyrządu określanego jako „Intrascope (Optical Probe)” służącego do klasyfikacji tusz wieprzowych oraz związanych z nim metod oceny, szczegółowo opisanych w Załączniku.

(2)

Rząd Łotwy skierował do Komisji wniosek o zatwierdzenie jednej metody klasyfikacji tusz wieprzowych i przedłożył wyniki próbnego rozbioru dokonanego przed przystąpieniem, przedkładając drugą część protokołu przewidzianego w art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2967/85.

Artykuł 2 Nie naruszając przepisów dotyczących standardowej prezentacji, o której mowa w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3220/84, głowę, kończyny tylne i ogon należy usunąć z tusz świńskich przed ich zważeniem i klasyfikacją. W celu ustalenia ceny dla tusz wieprzowych na porównywalnej podstawie, zarejestrowany ciężar ciepłej tuszy powiększa się o następujące wartości: — 7,61 % – brakująca głowa; — 1,61 % – brakujące kończyny tylne;

(3)

Ocena tego wniosku wykazała, że zostały spełnione warunki dla zatwierdzenia tej metody klasyfikacji.

(4)

Praktyka handlowa na Łotwie nie wymaga, by głowa, tylne kończyny i ogon były usunięte z tusz wieprzowych.

— 0,11 % – brakujący ogon.

(1) Dz.U. L 301 z 20.11.1984, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3513/93 (Dz.U. L 320 z 22.12.1993, str. 5). (2) Dz.U. L 285 z 25.10.1985, str. 39. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3127/94 (Dz.U. L 330 z 21.12.1994, str. 43).

Artykuł 3 Nie zezwala się na modyfikacje przyrządu lub metod oceny.

16.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 98/43

Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Łotewskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 kwietnia 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK METODY KLASYFIKACJI TUSZ WIEPRZOWYCH NA ŁOTWIE Intrascope (Optical Probe) 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako „Intrascope (Optical Probe)”. 2. Przyrząd powinien być wyposażony w sondę w kształcie sześciokąta o maksymalnej szerokości 12 milimetrów (i 19 milimetrów przy ostrzu na szczycie sondy) zawierającą wziernik i źródło światła i przesuwany cylinder wyskalowany w milimetrach oraz mającą zakres pomiaru od 3 do 45 milimetrów. 3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: = 65,073 – 0,686X gdzie: = przybliżony procent chudego mięsa w tuszy, x = grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach zmierzona 6 centymetrów od linii środkowej tuszy za ostatnim żebrem od dołu. Niniejszy wzór dotyczy tusz ważących pomiędzy 55 a 120 kilogramów.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 98 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 47 z 200516.4.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego do prawa krajowego (1)

 • Dz. U. L98 - 44 z 200516.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Estonii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1099)

 • Dz. U. L98 - 34 z 200516.4.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów z rządem Kanady w sprawie poprawek do załącznika V i załącznika VIII do Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady dotyczącej środków sanitarnych mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L98 - 32 z 200516.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2005 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej poprawki do załączników do umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady dotyczącej środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 336) (1)

 • Dz. U. L98 - 27 z 200516.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. nakładająca grzywnę na przedsiębiorstwo za podanie nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd informacji w zgłoszeniu w ramach postępowania dotyczącego kontroli łączenia przedsiębiorstw (Sprawa nr COMP/M.3255 – Tetra Laval/Sidel) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2500) (1)

 • Dz. U. L98 - 25 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 596/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2005 r.

 • Dz. U. L98 - 22 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 kwietnia 2005 r.

 • Dz. U. L98 - 21 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 594/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 16. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L98 - 20 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 593/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 17. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L98 - 19 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 592/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L98 - 18 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 333. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L98 - 16 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 161. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L98 - 14 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 161. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L98 - 11 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1002/2004 przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji i Ukrainy

 • Dz. U. L98 - 9 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 587/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L98 - 7 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 586/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L98 - 5 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L98 - 3 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 584/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L98 - 1 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.