Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 99 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 kwietnia 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Glycine max niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 2002/57/WE (notyfikowana jako dokument C(2005) 1137) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 99 POZ 13

19.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/13

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 kwietnia 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Glycine max niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 2002/57/WE (notyfikowana jako dokument C(2005) 1137)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/310/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (1), w szczególności jej art. 21 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

które są w stanie dostarczyć Austrii materiał siewny tego gatunku, powinny zostać upoważnione do zezwolenia na obrót takim materiałem. Stosownym jest, aby Austria pełniła rolę państwa koordynującego w celu zapewnienia, że całkowita ilość dopuszczonego materiału siewnego, stosownie do niniejszej decyzji, nie przekracza maksymalnej ilości określonej w niniejszej decyzji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

W Austrii ilość dostępnego materiału siewnego soi (Glycine max) dostosowanego do tamtejszych warunków klimatycznych oraz spełniającego wymogi dotyczące zdolności kiełkowania określone w dyrektywie 2002/57/WE jest niewystarczająca i w związku z tym nie odpowiada należycie potrzebom tego Państwa Członkowskiego. Nie można odpowiedzieć w sposób zadowalający na rosnący popyt na materiał siewny tego gatunku, który spełnia wszystkie wymogi ustanowione w dyrektywie 2002/57/WE, poprzez dostarczanie go z innych Państw Członkowskich lub państw trzecich. W związku z tym Austria powinna zostać upoważniona do zezwolenia na obrót materiałem siewnym tego gatunku na mniej surowych warunkach na okres do dnia 15 czerwca 2005 r. Ponadto inne Państwa Członkowskie, bez względu na to, czy materiał siewny został zebrany w Państwie Członkowskim lub państwie trzecim, objętych decyzją Rady 2003/17/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich (2),

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Obrót materiałem siewnym soi (Glycine max) we Wspólnocie niespełniającym minimalnych wymogów dotyczących zdolności kiełkowania ustanowionych w dyrektywie 2002/57/WE jest dozwolony na okres do dnia 15 czerwca 2005 r., zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku do niniejszej decyzji oraz z zastrzeżeniem następujących warunków: a) zdolność kiełkowania musi odpowiadać przynajmniej zdolności określonej w Załączniku do niniejszej decyzji, b) etykieta urzędowa musi zawierać informacje dotyczące kiełkowania ustalone na podstawie urzędowego badania przeprowadzonego zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. f) i g) dyrektywy 2002/57/WE, c) materiał siewny został najpierw wprowadzony do obrotu na rynku zgodnie z art. 2 niniejszej decyzji.

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 74. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/117/WE (Dz.U. L 14 z 18.1.2005, str. 18). (2) Dz.U. L 8 z 14.1.2003, str. 10. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 885/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 1).

L 99/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.4.2005

Artykuł 2 Każdy dostawca materiału siewnego, chcący wprowadzić do obrotu materiał siewny określony w art. 1, występuje o zezwolenie do Państwa Członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę lub do którego prowadzi wywóz. Dane Państwo Członkowskie zezwala dostawcy na wprowadzenie do obrotu tego materiału siewnego, chyba że:

Każde Państwo Członkowskie, które otrzyma wniosek zgodnie z art. 2, niezwłocznie powiadamia Państwo Członkowskie pełniące rolę koordynatora o ilości określonej we wniosku. Państwo Członkowskie pełniące rolę koordynatora niezwłocznie informuje Państwo Członkowskie składające powiadomienie, czy w wyniku zezwolenia przekroczona zostałaby maksymalna dopuszczalna ilość.

Artykuł 4 a) istnieją wystarczające dowody pozwalające wątpić, czy dostawca będzie w stanie wprowadzić do obrotu taką ilość materiału siewnego, o zatwierdzenie której się ubiega; lub b) całkowita ilość objęta zezwoleniem na wprowadzenie do obrotu na mocy przedmiotowego odstępstwa przekracza maksymalną ilość określoną w Załączniku. Artykuł 3 Państwa Członkowskie udzielają sobie nawzajem pomocy administracyjnej w stosowaniu niniejszej decyzji. Austria pełni rolę koordynującego Państwa Członkowskiego w odniesieniu do art. 1, aby zapewnić, że całkowita ilość, na którą wydano zezwolenie, nie przekracza maksymalnej ilości określonej w Załączniku. Sporządzono w Brukseli, dnia 15 kwietnia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Państwa Członkowskie niezwłocznie informują Komisję i inne Państwa Członkowskie o ilościach, które zostały objęte zezwoleniem na wprowadzenie do obrotu na mocy niniejszej decyzji.

Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Gatunek

Rodzaj odmiany

Maksymalna ilość (tony)

Minimalne kiełkowanie (% czystego materiału siewnego)

(okres dojrzewania: bardzo wczesny) Dolores Gallec, Merlin, OAC Erin Glycine max (okres dojrzewania: wczesny) Amphor, Essor, Idefix, Kent, London

1 185 70 1 275

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 99 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L99 - 16 z 200519.4.2005

  Decyzja nr 1/2005 wspólnego komitetu ustanowionego na mocy umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Kanadą z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wpisania instytucji oceny zgodności do wykazu zawartego w Załączniku sektorowym dotyczącym łodzi rekreacyjnych

 • Dz. U. L99 - 15 z 200519.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie przedłużenia ograniczonego uznania dla RINAVE – Registro Internacional Naval, SA(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1156) (1)

 • Dz. U. L99 - 11 z 200519.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L99 - 10 z 200519.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia

 • Dz. U. L99 - 5 z 200519.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie ponownego dopuszczenia do użytku na okres dziesięciu lat kokcydiostatyku jako dodatku paszowego, tymczasowego dopuszczenia do użytku jednego dodatku paszowego oraz stałego dopuszczenia do użytku niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L99 - 4 z 200519.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

 • Dz. U. L99 - 3 z 200519.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz podgotowanego ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L99 - 1 z 200519.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 597/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.