Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 99 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie przedłużenia ograniczonego uznania dla RINAVE – Registro Internacional Naval, SA(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1156) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 99 POZ 15

19.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/15

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie przedłużenia ograniczonego uznania dla „RINAVE – Registro Internacional Naval, SA” (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1156)

(Jedynie tekst portugalski jest autentyczny.) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/311/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 94/57/WE z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3, uwzględniając listy z dnia 25 marca 2003 r. oraz 8 maja 2003 r. przesłane przez władze portugalskie, zwracające się z wnioskiem o przedłużenie na czas nieokreślony ograniczonego uznania dla organizacji „RINAVE – Registro Internacional Naval, S.A.” (zwanej dalej RINAVE) na podstawie art. 4 ust. 2 i 3 wyżej wymienionej dyrektywy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Ponadto przeprowadzona przez Komisję ocena ujawniła uzależnienie organizacji od zasad technicznych ustanowionych przez inną uznaną organizację. Zgodnie z danymi opublikowanymi w paryskim protokole ustaleń w latach 2000–2003 zapisy wydajności RINAVE w zakresie bezpieczeństwa oraz zapobiegania zanieczyszczeniom były niezmiennie na najwyższym poziomie. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na podstawie art. 7 dyrektywy 94/57/WE,

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym przedłuża się ograniczone uznanie dla „RINAVE – Registro Internacional Naval, SA” zgodnie z art. 4 ust. 3 dyrektywy 94/57/WE na okres trzech lat od dnia przyjęcia niniejszej decyzji. Artykuł 2 Skutki przedłużonego uznania ograniczają się do Portugalii. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalii. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 2005 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Ograniczone uznanie w rozumieniu art. 4 ust. 3 dyrektywy 94/57/WE jest uznaniem przyznawanym organizacjom (towarzystwom klasyfikacyjnym) spełniającym wszystkie kryteria innym niż te określone w sekcji „Ogólne” ust. 2 i 3 Załącznika, ograniczonym w czasie i zakresie po to, by dana organizacja mogła zdobyć doświadczenie. Decyzją Komisji 2000/481/WE (2) w Portugalii RINAVE uzyskała uznanie na okres trzech lat, na podstawie art. 4 ust. 3. Komisja sprawdziła, że RINAVE spełnia wszystkie kryteria wymienione w Załączniku do wyżej wymienionej dyrektywy inne niż te określone w sekcji „Ogólne” ust. 2 i 3 Załącznika, w tym nowe przepisy, o których mowa w art. 4 ust. 5.

(2)

(3)

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 319 z 12.12.1994, str. 20. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 324 z 29.11.2002, str. 53). (2) Dz.U. L 193 z 29.7.2000, str. 91.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 99 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L99 - 16 z 200519.4.2005

  Decyzja nr 1/2005 wspólnego komitetu ustanowionego na mocy umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Kanadą z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wpisania instytucji oceny zgodności do wykazu zawartego w Załączniku sektorowym dotyczącym łodzi rekreacyjnych

 • Dz. U. L99 - 13 z 200519.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 kwietnia 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Glycine max niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 2002/57/WE (notyfikowana jako dokument C(2005) 1137) (1)

 • Dz. U. L99 - 11 z 200519.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L99 - 10 z 200519.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia

 • Dz. U. L99 - 5 z 200519.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie ponownego dopuszczenia do użytku na okres dziesięciu lat kokcydiostatyku jako dodatku paszowego, tymczasowego dopuszczenia do użytku jednego dodatku paszowego oraz stałego dopuszczenia do użytku niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L99 - 4 z 200519.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

 • Dz. U. L99 - 3 z 200519.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz podgotowanego ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L99 - 1 z 200519.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 597/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.