Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 99 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie ponownego dopuszczenia do użytku na okres dziesięciu lat kokcydiostatyku jako dodatku paszowego, tymczasowego dopuszczenia do użytku jednego dodatku paszowego oraz stałego dopuszczenia do użytku niektórych dodatków paszowych (1)

Data ogłoszenia:2005-04-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 99 POZ 5

Strona 1 z 3
19.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 600/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie ponownego dopuszczenia do użytku na okres dziesięciu lat kokcydiostatyku jako dodatku paszowego, tymczasowego dopuszczenia do użytku jednego dodatku paszowego oraz stałego dopuszczenia do użytku niektórych dodatków paszowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3 oraz art. 9d ust. 1 i art. 9e ust. 1,

(6)

ludzi, zwierząt i środowiska, w warunkach opisanych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki dopuszczenia do użytku określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat wymieniony w załączniku I powinien zatem zostać dopuszczony do użytku na okres dziesięciu lat.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje dopuszczanie do użytku dodatków przeznaczonych do stosowania w żywieniu zwierząt. Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o dopuszczenie dodatków do pasz, które zostały złożone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed terminem stosowania rozporządzenia. Wnioski o dopuszczenie do użytku dodatków wymienionych w załącznikach do niniejszego rozporządzenia zostały złożone przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wstępne uwagi na temat tych wniosków, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane Komisji przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wnioski te powinny zatem być nadal traktowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG. Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie do obrotu preparatu Salinomax 120G złożyła wniosek o dopuszczenie go do użytku jako kokcydiostatyku dla kurcząt przeznaczonych na tucz na okres dziesięciu lat, zgodnie z art. 4 wspomnianej dyrektywy. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał opinię na temat bezpieczeństwa stosowania tego preparatu dla

(7)

Przedłożono dane dla poparcia wniosku dotyczącego stosowania nowego dodatku Lactobacillus acidophilus DSM 13241 dla psów i kotów. W dniach 15 kwietnia 2004 r. i 27 października 2004 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał pozytywne opinie na temat bezpieczeństwa tego dodatku dla zwierząt, dla których jest przeznaczony, oraz dla użytkownika i środowiska. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki dopuszczenia określone w art. 9e ust. 1 dyrektywy 70/524/EWG. Preparat zawierający mikroorganizmy opisany w załączniku II powinien zatem zostać tymczasowo dopuszczony do użytku.

(2)

(3)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1436/98 (3) po raz pierwszy dopuszczono tymczasowo stosowanie preparatów zawierających mikroorganizmy z grupy Enterococcus faecium ATCC 53519 oraz Enterococcus faecium ATCC 55593 dla kurcząt przeznaczonych na tucz. Dla poparcia wniosku o dopuszczenie tego preparatu zawierającego mikroorganizmy bez ograniczeń czasowych przedłożono nowe dane. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat wymieniony w załączniku III powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(4)

(8)

(5)

(1) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37). (2) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 99 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L99 - 16 z 200519.4.2005

  Decyzja nr 1/2005 wspólnego komitetu ustanowionego na mocy umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Kanadą z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wpisania instytucji oceny zgodności do wykazu zawartego w Załączniku sektorowym dotyczącym łodzi rekreacyjnych

 • Dz. U. L99 - 15 z 200519.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie przedłużenia ograniczonego uznania dla RINAVE – Registro Internacional Naval, SA(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1156) (1)

 • Dz. U. L99 - 13 z 200519.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 kwietnia 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Glycine max niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 2002/57/WE (notyfikowana jako dokument C(2005) 1137) (1)

 • Dz. U. L99 - 11 z 200519.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L99 - 10 z 200519.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia

 • Dz. U. L99 - 4 z 200519.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

 • Dz. U. L99 - 3 z 200519.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz podgotowanego ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L99 - 1 z 200519.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 597/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.