Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 101 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 95/320/WE ustanawiającą Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy

Data ogłoszenia:2006-04-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 101 POZ 4

L 101/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.4.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 95/320/WE ustanawiającą Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy (2006/275/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł W art. 3 decyzji 95/320/WE ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie: „1. Komitet składa się z nie więcej niż 21 członków, wybranych spośród właściwych kandydatur złożonych przez państwa członkowskie, posiadających wiedzę naukową niezbędną do spełnienia wymogów określonych w art. 2, zwłaszcza w dziedzinie chemii, toksykologii, epidemiologii, medycyny pracy, higieny w przemyśle i ogólne kwalifikacje do wyznaczania dopuszczalnych norm zawodowego zagrożenia zdrowia. 2. Komisja mianuje członków Komitetu na podstawie ich udowodnionej wiedzy fachowej i doświadczenia naukowego, biorąc pod uwagę potrzebę uwzględnienia poszczególnych dziedzin.”.

Decyzja Komisji 95/320/WE (1) ustanawia Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy, zwany dalej „Komitetem”. W następstwie przystąpienia nowych państw członkowskich do UE w 2004 r. przepisy decyzji 95/320/WE dotyczące składu Komitetu nie są już właściwe. W celu zagwarantowania, że Komitet wydaje wysokiej jakości bezstronne opinie naukowe, ważne jest, aby jego członkowie byli niezależni i wysoko wykwalifikowani. Konieczne jest również utrzymanie wysokiego poziomu wydajności Komitetu. Komitet powinien zatem składać się maksymalnie z 21 mianowanych przez Komisję członków, wybranych na podstawie przedstawionych przez państwa członkowskie odpowiednich kandydatur. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 95/320/WE,

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 kwietnia 2006 r. W imieniu Komisji

Vladimír ŠPIDLA

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 188 z 9.8.1995, str. 14.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 101 POZ 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L101 - 5 z 200611.4.2006

    Wspólne Stanowisko Rady 2006/276/WPZiB z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi i uchylające wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB

  • Dz. U. L101 - 3 z 200611.4.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

  • Dz. U. L101 - 1 z 200611.4.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.