Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 101 POZ 5

Tytuł:

Wspólne Stanowisko Rady 2006/276/WPZiB z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi i uchylające wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB

Data ogłoszenia:2006-04-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 101 POZ 5

Strona 1 z 4
11.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/5

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2006/276/WPZiB z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi i uchylające wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

że podczas wyborów prezydenckich na Białorusi miały miejsce zasadnicze uchybienia.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

W związku z tym Rada Europejska podjęła decyzję o zastosowaniu środków ograniczających wobec osób, które są odpowiedzialne za łamanie międzynarodowych standardów wyborczych, w tym wobec prezydenta Aleksandra Łukaszenki.

(1)

W dniu 24 września 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi (1), w odniesieniu do niektórych urzędników z Białorusi którzy odpowiadają za wszczęcie niezależnego dochodzenia i ściganie zarzucanych przestępstw, jednak zaniechali powyższego, oraz przeciwko osobom, które w sprawozdaniu Pourgouridesa uznane zostały za kluczowe podmioty odpowiedzialne za zaginięcie na Białorusi w latach 1999/2000 czterech znanych osób oraz za następujące po tym przypadki ukrywania informacji, uwzględniając jednoznaczną rolę tych podmiotów w utrudnianiu działania wymiaru sprawiedliwości.

(5)

Należy również przyjąć środki ograniczające skierowane przeciwko białoruskim przywódcom oraz urzędnikom odpowiedzialnym za łamanie międzynarodowych standardów wyborczych oraz za prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej.

(6)

Środki ograniczające nałożone przez wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB oraz dodatkowe środki ograniczające należy skonsolidować w ramach pojedynczego instrumentu. Wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB należy w związku z tym uchylić.

(2)

W dniu 13 grudnia 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/848/WPZiB zmieniające wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB (2) w celu rozszerzenia zakresu środków ograniczających na osoby bezpośrednio odpowiedzialne za sfałszowanie wyborów i referendum na Białorusi w dniu 17 października 2004 r., jak również na osoby odpowiedzialne za poważne naruszenia praw człowieka poprzez prześladowanie uczestników demonstracji pokojowych odbywających się w następstwie wyborów i referendum na Białorusi.

(7)

W odniesieniu do środków, o których mowa w motywie 1, UE zweryfikuje swoje stanowisko w świetle przyszłego rozwoju, uwzględniwszy gotowość odpowiednich władz Białorusi do pełnego i transparentnego przeprowadzenia śledztwa w sprawie zaginięć i pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności przed wymiarem sprawiedliwości.

(8) (3)

W dniu 23 marca 2006 r. Rada Europejska potępiła działanie władz białoruskich podjęte tego samego dnia związane z aresztowaniem uczestników demonstracji pokojowej korzystających z należnego im prawa do wolności zgromadzeń w celu zaprotestowania przeciwko sposobowi przeprowadzenia wyborów prezydenckich, które odbyły się na Białorusi dnia 19 marca 2006 r. Rada Europejska wyraziła ubolewanie, że władze białoruskie nie dotrzymały zobowiązań podjętych na forum OBWE w zakresie wyborów demokratycznych i uważa,

(1) Dz.U. L 301 z 28.9.2004, str. 67. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione 2005/666/WPZiB (Dz.U. L 247 z 23.9.2005, str. 40). (2) Dz.U. L 367 z 14.12.2004, str. 35.

Środki ograniczające skierowane przeciwko osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za sfałszowanie wyborów i referendum na Białorusi w dniu 17 października 2004 r. i przeciwko osobom odpowiedzialnym za poważne naruszenie praw człowieka poprzez prześladowanie uczestników demonstracji pokojowych odbywających się w następstwie wyborów i referendum, należy poddać przeglądowi w świetle reform Kodeksu Wyborczego przeprowadzonych w celu dostosowania go do zobowiązań podjętych w ramach OBWE oraz innych norm międzynarodowych zgodnych z zaleceniami OBWE/ODIHR, a także w świetle konkretnych działań podjętych przez władze zmierzających do poszanowania praw człowieka w odniesieniu do demonstracji pokojowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 101 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L101 - 4 z 200611.4.2006

    Decyzja Komisji z dnia 10 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 95/320/WE ustanawiającą Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy

  • Dz. U. L101 - 3 z 200611.4.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

  • Dz. U. L101 - 1 z 200611.4.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.