Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 104 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/450/WE w odniesieniu do standardowych wymagań w odniesieniu do treści wniosków o finansowanie przez Wspólnotę programów zwalczania, monitoringu i kontroli TSE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1247) (1)

Data ogłoszenia:2006-04-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 104 POZ 40

Strona 1 z 2
L 104/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.4.2006

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/450/WE w odniesieniu do standardowych wymagań w odniesieniu do treści wniosków o finansowanie przez Wspólnotę programów zwalczania, monitoringu i kontroli TSE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1247)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/282/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 24 ust. 11, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Załączniki III i VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 zmieniono rozporządzeniami Komisji (WE) nr 1492/2004 (4), (WE) nr 36/2005 (5) oraz (WE) nr 214/2005 (6). W związku z tym należy zmienić decyzję 2004/450/WE w celu uwzględnienia zmian w załącznikach III i VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001. Należy zatem 2004/450/WE. odpowiednio zmienić decyzję

Decyzja 90/424/EWG ustanawia procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na programy zwalczania i monitorowania pewnych chorób zwierzęcych wymienionych w tej decyzji. Decyzja Komisji 2004/450/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiająca standardowe wymagania w odniesieniu do treści wniosków o finansowanie przez Wspólnotę programów zwalczania, monitoringu i kontroli chorób zwierzęcych (2) określa, jakie informacje powinny zawierać wnioski przedkładanie Komisji przez państwa członkowskie. Załącznik III do decyzji 2004/450/WE określa standardowe wymagania w zakresie przedkładania programów zwalczania i monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE), współfinansowanych przez Wspólnotę. Załącznik ten odsyła do pewnych przepisów załączników III i VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (3).

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik III do decyzji 2004/450/WE zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 kwietnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37). (2) Dz.U. L 155 z 30.4.2004, str. 90. (3) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 339/2006 (Dz.U. L 55 z 25.2.2006, str. 5).

(4) Dz.U. L 274 z 24.8.2004, str. 3. (5) Dz.U. L 10 z 13.1.2005, str. 9. (6) Dz.U. L 37 z 10.2.2005, str. 9.

13.4.2006

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK III PL

Standardowe wymagania w zakresie przedkładania programów zwalczania i monitorowania zakaźnych encefalopatii gąbczastych (TSE) (1), współfinansowanych przez Wspólnotę

1.

Dane identyfikacyjne programu

Państwo członkowskie:

Choroba/choroby (2):

Rok wdrożenia:

Numer referencyjny niniejszego dokumentu:

Kontakt (imię i nazwisko, telefon, faks, e-mail):

Wysłano do Komisji dnia:

2.

Opis programu

3.

Opis sytuacji epidemiologicznej choroby

4.

Środki przewidziane w programie

4.1.

Ustanowienie organu centralnego odpowiedzialnego za nadzór i koordynację działów zajmujących się wdrażaniem programu:

4.2.

Opis i określenie obszarów geograficznych i administracyjnych, w których program zostanie wdrożony:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 104 POZ 40 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L104 - 55 z 200613.4.2006

    Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2005/78/WE z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają zostać podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przez silniki wysokoprężne stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z silników z wymuszonym zapłonem napędzanych gazem ziemnym lub gazem płynnym stosowanych w pojazdach oraz zmieniająca załączniki I, II, III i IV do niej (  Dz.U. L 313 z 29.11.2005)

  • Dz. U. L104 - 54 z 200613.4.2006

    Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie mianowania członków Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych (1)

  • Dz. U. L104 - 51 z 200613.4.2006

    Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do rozszerzenia planów zwalczania i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń na niektóre obszary Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynatu i w odniesieniu do terminu zakończenia tych planów na pozostałych obszarach Nadrenii-Palatynatu (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1531)

  • Dz. U. L104 - 48 z 200613.4.2006

    Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/526/WE w odniesieniu do środków zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1521) (1)

  • Dz. U. L104 - 45 z 200613.4.2006

    Zalecenie Komisji z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka dla następujących substancji: ftalan dibutylu; 3,4-dichloroanilina; ftalan diizodecylowy; kwas 1,2-benzenodikarboksylowy, dwu-rozgałęzione C9-11 estry alkilowe, bogate w C10; ftalan diizodecylowy; kwas 1,2-benzenodikarboksylowy, dwu-rozgałęzione C8-10 estry alkilowe, bogate w C9; kwas etylenodiaminotetraoctowy; octan metylu; kwas monochlorooctowy; n-Pentan; etylenodiaminotetraoctan tetrasodu (1)

  • Dz. U. L104 - 39 z 200613.4.2006

    Decyzja przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie mianowania sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

  • Dz. U. L104 - 38 z 200613.4.2006

    Decyzja przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich z dnia 6 kwietnia 2006 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

  • Dz. U. L104 - 37 z 200613.4.2006

    Decyzja przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

  • Dz. U. L104 - 36 z 200613.4.2006

    Decyzja przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie mianowania rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

  • Dz. U. L104 - 30 z 200613.4.2006

    Dyrektywa Komisji 2006/39/WE z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia klodinafopu, pirymikarbu i rimsulfuronu jako substancji czynnych (1)

  • Dz. U. L104 - 27 z 200613.4.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 597/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 kwietnia 2006 r.

  • Dz. U. L104 - 26 z 200613.4.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 596/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 7. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

  • Dz. U. L104 - 24 z 200613.4.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 7. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

  • Dz. U. L104 - 22 z 200613.4.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 594/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 7. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

  • Dz. U. L104 - 15 z 200613.4.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 593/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

  • Dz. U. L104 - 13 z 200613.4.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 592/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

  • Dz. U. L104 - 11 z 200613.4.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i ustanowienia kontyngentów taryfowych

  • Dz. U. L104 - 8 z 200613.4.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów (1)

  • Dz. U. L104 - 7 z 200613.4.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

  • Dz. U. L104 - 5 z 200613.4.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

  • Dz. U. L104 - 3 z 200613.4.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 587/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

  • Dz. U. L104 - 1 z 200613.4.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 586/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.