Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 105 POZ 33

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 563/2006 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Wyspami Salomona w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Salomona

Data ogłoszenia:2006-04-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 105 POZ 33

13.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/33

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 563/2006 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Wyspami Salomona w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Salomona

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

monitorowania połowów statków rybackich Wspólnoty na wodach państw trzecich i na pełnym morzu (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w powiązaniu z jego art. 300 ust. 2 i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Niniejszym przyjmuje się w imieniu Wspólnoty Umowę o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Wyspami Salomona w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Salomona (zwaną dalej „Umową”). Tekst Umowy stanowi Załącznik do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Możliwości połowowe, określone w Protokole do Umowy, zostają podzielone w sposób następujący: — Sejnery chłodnie do połowu tuńczyków: — Taklowce powierzchniowe: Hiszpania: Francja: Hiszpania: Portugalia: 75 % dostępnych możliwości połowowych 25 % dostępnych możliwości połowowych 6 statki 4 statki.

Wspólnota i Wyspy Salomona wynegocjowały i podpisały Umowę o współpracy w zakresie połowów zapewniającą rybakom ze Wspólnoty możliwość prowadzenia połowów na wodach podlegających jurysdykcji Wysp Salomona lub ich władzy suwerennej. Umowa określa zakres współpracy gospodarczej, finansowej, technicznej i naukowej w sektorze rybołówstwa z uwzględnieniem zachowania zasobów i ich zrównoważonego wykorzystania oraz współpracy w przedsięwzięciach mających na celu rozwój działań gospodarczych związanych z rybołówstwem i pokrewnych we wspólnym interesie Stron. Umowa powinna zostać zatwierdzona. Należy określić przydziały możliwości połowowych dla państw członkowskich. Państwa członkowskie, których statki prowadzą połowy na mocy niniejszego porozumienia, powiadamiają Komisję o wielkości każdego połowu dokonanego w strefie połowowej Wysp Salomona zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001 dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do

(2)

(3) (4)

(5)

Jeżeli wnioski o wydanie licencji z tych państw członkowskich nie wyczerpią wszystkich możliwości połowowych ustalonych w Protokole, Komisja może uwzględnić wnioski o licencje z pozostałych państw członkowskich. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 marca 2006 r. W imieniu Rady

M. BARTENSTEIN

Przewodniczący

(1) Opinia wydana 14 lutego 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 105 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 67 z 200613.4.2006

  Sprostowanie do dyrektywy 96/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie nazewnictwa produktów włókienniczych (  Dz.U. L 32 z 3.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 18, str. 226)

 • Dz. U. L105 - 66 z 200613.4.2006

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa (  Dz.U. L 255 z 30.9.2005)

 • Dz. U. L105 - 64 z 200613.4.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2028/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 94/728/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot (  Dz.U. L 352 z 27.11.2004)

 • Dz. U. L105 - 54 z 200613.4.2006

  Dyrektywa 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE

 • Dz. U. L105 - 34 z 200613.4.2006

  Umowa o partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Wyspami Salomona w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Salomona

 • Dz. U. L105 - 1 z 200613.4.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.