Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 105 POZ 64

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2028/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 94/728/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot (  Dz.U. L 352 z 27.11.2004)

Data ogłoszenia:2006-04-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 105 POZ 64

Strona 1 z 2
L 105/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

13.4.2006

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2028/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 94/728/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352 z dnia 27 listopada 2004 r.)

1.

Strona 3, pkt 1 lit. a) (zmiana w art. 1, 2 i 5 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000): zamiast: „odniesienia do »decyzji 94/72/WE, Euratom« zastępuje się zwrotem »decyzja 2000/597/WE, Euratom« w odpowiednim przypadku;”, „odniesienia do »decyzji 94/728/WE, Euratom« zastępuje się zwrotem »decyzja 2000/597/WE, Euratom« w odpowiednim przypadku;”.

powinno być:

2.

Strona 3, pkt 5 lit. e) akapit trzeci (zmiana art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000): zamiast: „Te ponowne dostosowania następują przy pierwszym zapisie po ostatecznym przyjęciu budżetu zmieniającego, jeżeli jest on przyjęty przed 16 dniem danego miesiąca. W przeciwnym wypadku ponowne dostosowania są dokonywane przy drugim zapisie po ostatecznym przyjęciu budżetu. W drodze odstępstwa od art. 6 rozporządzenia finansowego, te ponowne dostosowania są zapisywane na rachunkach w odniesieniu do roku budżetowego danego budżetu zmieniającego.”, „Te ponowne dostosowania następują przy pierwszym zapisie po ostatecznym przyjęciu budżetu zmieniającego, jeżeli jest on przyjęty przed 16 dniem danego miesiąca. W przeciwnym wypadku ponowne dostosowania są dokonywane przy drugim zapisie po ostatecznym przyjęciu budżetu. W drodze odstępstwa od art. 8 rozporządzenia finansowego, te ponowne dostosowania są zapisywane na rachunkach w odniesieniu do roku budżetowego danego budżetu zmieniającego.”.

powinno być:

3.

Strona 4, pkt 5 lit. f) (zmiana art. 10 ust. 4 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000): zamiast: „Jednakże podstawa środków z tytułu VAT Państwa Członkowskiego, do którego stosowana jest wymieniona powyżej stawka, nie może przekraczać odsetka jego PNB określonego w art. 2 ust. 1 decyzji 2000/597/WE, Euratom, o którym mowa w ust. 7 niniejszego artykułu zdanie pierwsze.”, „Jednakże podstawa środków z tytułu VAT Państwa Członkowskiego, do której stosowana jest wymieniona powyżej stawka, nie może przekraczać odsetka jego PNB określonego w art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2000/597/WE, Euratom, o którym mowa w ust. 7 niniejszego artykułu zdanie pierwsze.”.

powinno być:

4.

Strona 4, pkt 6 (zmiana art. 10a ust. 1 do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000): zamiast: „Korekty tej dokonuje się tylko jeden raz i jest ona ostateczna w przypadku późniejszej modyfikacji wysokości DNB.”, „Korekty tej dokonuje się tylko jeden raz i jest ona ostateczna w przypadku późniejszej modyfikacji wysokości PNB.”.

powinno być:

5.

Strona 4, pkt 6 (zmiana art. 10a ust. 2 do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000): zamiast: „Komisja oblicza korektę w ciągu roku następującego po danym roku finansowym, równocześnie z ustalaniem sald DNB przewidzianym w art. 10 niniejszego rozporządzenia. Obliczenia dokonuje się na podstawie następujących wielkości związanych z danym rokiem finansowym: — powinno być: średniego PNB w cenach rynkowych i jego składników…”,

„Komisja oblicza korektę w ciągu roku następującego po danym roku budżetowym, równocześnie z ustalaniem sald PNB przewidzianym w art. 10 niniejszego rozporządzenia. Obliczenia dokonuje się na podstawie następujących wielkości związanych z danym rokiem finansowym: — wielkości PNB w cenach rynkowych i jego składników…”.

13.4.2006

6.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/65

Strona 5, pkt 7 (zmiana art. 11 ust.2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000): zamiast: „2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 105 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 67 z 200613.4.2006

  Sprostowanie do dyrektywy 96/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie nazewnictwa produktów włókienniczych (  Dz.U. L 32 z 3.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 18, str. 226)

 • Dz. U. L105 - 66 z 200613.4.2006

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa (  Dz.U. L 255 z 30.9.2005)

 • Dz. U. L105 - 54 z 200613.4.2006

  Dyrektywa 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE

 • Dz. U. L105 - 34 z 200613.4.2006

  Umowa o partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Wyspami Salomona w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Salomona

 • Dz. U. L105 - 33 z 200613.4.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 563/2006 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Wyspami Salomona w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Salomona

 • Dz. U. L105 - 1 z 200613.4.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.