Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 106 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez aktualizację wymagań dotyczących danych

Data ogłoszenia:2006-04-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 106 POZ 10

L 106/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.4.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 602/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez aktualizację wymagań dotyczących danych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

potrzebne są zatem dane o kwocie aktywów netto w stosunku do podmiotów wewnątrz UE.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich (1), w szczególności jego art. 10, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niektóre podziały geograficzne należy zmienić w celu poprawy jakości statystyk dotyczących bilansu płatniczego oraz lepszego spełniania potrzeb użytkowników. Dla uniknięcia błędnych interpretacji należy podać poprawne i ścisłe definicje wszystkich pojęć i terminów użytych w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 184/2005. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bilansu Płatniczego powołanego na mocy art. 11 rozporządzenia (WE) nr 184/2005,

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005 określa wspólne zasady systematycznego sporządzania wspólnotowej statystyki bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Konieczne jest regularne aktualizowanie wymagań dotyczących danych oraz korygowanie wymaganego poziomu podziału w celu odpowiedniego spełnienia potrzeb, które ulegają zmianom w wyniku przemian gospodarczych i technicznych. W obszarze inwestycji portfelowych trudno bezpośrednio zmierzyć kwotę pasywów w stosunku do podmiotów spoza UE. W praktyce jest ona obliczana poprzez odjęcie kwoty aktywów netto w stosunku do podmiotów wewnątrz UE od kwoty pasywów w stosunku do podmiotów z całego świata ogółem. Do obliczenia kwoty pasywów w stosunku do podmiotów spoza UE

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 184/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 2006 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 35 z 8.2.2005, str. 23.

19.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/11

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 184/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) W tabeli 2 „Kwartalny bilans płatniczy”, w sekcji III „Rachunek finansowy” wymogi dotyczące danych w zakresie inwestycji portfelowych otrzymują następujące brzmienie:

Aktywa netto Pasywa netto Saldo

„Inwestycje portfelowe

Wewnątrz UE Poza UE

Świat”

2) Dotyczy jedynie angielskiej wersji językowej; 3) W tabeli 6 „Poziomy podziału geograficznego” w kolumnie pod nagłówkiem „Poziom 1” umieszcza się następujące kraje naprzeciwko odpowiadających im wpisów w kolumnie pod nagłówkiem „Poziom 2”: a) „RU b) „BR c) „CN d) „HK e) „IN Federacja Rosyjska”; Brazylia”; Chiny”; Hongkong”; Indie”;

4) W tabeli 7 „Poziomy podziału na rodzaje działalności”, w kolumnie „Poziom 2” definicja w sekcji K, dział 74, klasa 7414, 7415 otrzymuje następujące brzmienie: „Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym w zakresie zarządzania holdingami”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 106 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 21 z 200619.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów we Włoszech za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i enzootycznej białaczki bydła oraz uznania Słowacji za oficjalnie wolną od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1551) (1)

 • Dz. U. L106 - 18 z 200619.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/659/WE ustalającą indykatywny podział środków między państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej związanych z rozwojem obszarów wiejskich na okres 2000–2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1542) (1)

 • Dz. U. L106 - 14 z 200619.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2006 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Europejskich Rynków Papierów Wartościowych w celu świadczenia doradztwa prawno-ekonomicznego w sprawie stosowania dyrektyw UE dotyczących papierów wartościowych

 • Dz. U. L106 - 12 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 603/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L106 - 7 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie formatu i procedury przekazywania danych

 • Dz. U. L106 - 5 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L106 - 3 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L106 - 1 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.