Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 106 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2006 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Europejskich Rynków Papierów Wartościowych w celu świadczenia doradztwa prawno-ekonomicznego w sprawie stosowania dyrektyw UE dotyczących papierów wartościowych

Data ogłoszenia:2006-04-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 106 POZ 14

Strona 1 z 3
L 106/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.4.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 marca 2006 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Europejskich Rynków Papierów Wartościowych w celu świadczenia doradztwa prawno-ekonomicznego w sprawie stosowania dyrektyw UE dotyczących papierów wartościowych (2006/288/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

obejmuje z konieczności badanie transpozycji i stosowania prawa wspólnotowego na poziomie krajowym w celu lepszego zrozumienia, jak w praktyce wygląda stosowanie prawa wspólnotowego, a także zapewnianie poziomu spójności prawnej, jaki jest potrzebny w kontekście transgranicznych usług inwestycyjnych oraz rynków papierów wartościowych.

Podstawą funkcjonowania nowoczesnej gospodarki są w pełni zintegrowane i wydajne rynki finansowe. Pełne utworzenie jednolitego rynku w zakresie usług finansowych stanowi zatem zasadniczą część lizbońskiego procesu reform ekonomicznych i ma istotne znaczenie dla konkurencyjności UE na świecie. Biała księga w sprawie polityki w zakresie usług finansowych na lata 2005–2010 („biała księga”) (1) przedstawia priorytety Komisji Europejskiej w zakresie polityki usług finansowych do 2010 r. Jednym z celów polityki usług finansowych prowadzonej przez Komisję jest wdrażanie i egzekwowanie istniejącego prawodawstwa, jego ciągła ocena, a także bardziej rygorystyczna realizacja programu lepszych uregulowań prawnych. Biała księga określa różne praktyczne etapy konieczne dla lepszego zrozumienia, jak w praktyce wygląda stosowanie prawa Wspólnoty, a także rzeczywistego zapewniania poziomu spójności prawnej potrzebnego rynkom zgodnie z programem lepszych uregulowań prawnych realizowanym przez Komisję. Ponieważ pierwsza sektorowa kontrola spójności obejmie sektor papierów wartościowych, zdecydowano o powołaniu grupy osób zawodowo związanych z rynkami papierów wartościowych oraz ekspertów w celu wspierania Komisji w zakresie analizy głównych problemów tego sektora. Zadanie to

(4)

(2)

(3)

Oprócz porad specjalistów w sprawach związanych z oceną prawną dyrektyw UE dotyczących papierów wartościowych Komisja za istotne uważa otrzymywanie analiz sporządzonych przez grupę ekspertów dotyczących wpływu ekonomicznego dyrektyw UE, a także ich wdrażania w praktyce i stosowania w poszczególnych państwach członkowskich. W związku z powyższym grupa będzie również wspierać Komisję w przygotowaniu sprawozdań w sprawie stosowania różnych przepisów dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, zmieniającej dyrektywy Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG, i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/22/EWG (2), dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (3), dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (4) oraz dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery

(1) Biała księga w sprawie polityki w zakresie usług finansowych na lata 2005–2010, COM(2005) 629 wersja ostateczna z dnia 1 grudnia 2005 r.

(2) Dz.U. L 145 z 30.4.2004, str. 1. (3) Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 64. (4) Dz.U. L 96 z 12.4.2003, str. 16.

19.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/15

wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (1). Na wniosek Komisji grupa ekspertów będzie również świadczyć porady o charakterze technicznym dotyczące aktualnie ważnych kwestii w zakresie unijnych rynków papierów wartościowych, takich jak agencje ratingowe czy analitycy finansowi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 106 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 21 z 200619.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów we Włoszech za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i enzootycznej białaczki bydła oraz uznania Słowacji za oficjalnie wolną od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1551) (1)

 • Dz. U. L106 - 18 z 200619.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/659/WE ustalającą indykatywny podział środków między państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej związanych z rozwojem obszarów wiejskich na okres 2000–2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1542) (1)

 • Dz. U. L106 - 12 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 603/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L106 - 10 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez aktualizację wymagań dotyczących danych

 • Dz. U. L106 - 7 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie formatu i procedury przekazywania danych

 • Dz. U. L106 - 5 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L106 - 3 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L106 - 1 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.