Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 106 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/659/WE ustalającą indykatywny podział środków między państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej związanych z rozwojem obszarów wiejskich na okres 2000–2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1542) (1)

Data ogłoszenia:2006-04-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 106 POZ 18

Strona 1 z 2
L 106/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.4.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/659/WE ustalającą indykatywny podział środków między państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej związanych z rozwojem obszarów wiejskich na okres 2000–2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1542)

(Jedynie teksty w językach angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, holenderskim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/289/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (1), w szczególności jego art. 46 ust. 2,

Zgodnie z art. 57 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 817/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wprowadzającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (4), Komisja dostosowuje wstępny podział pomiędzy państwa członkowskie, ustalony decyzją 1999/659/WE, w terminie dwóch miesięcy od przyjęcia budżetu na dany rok budżetowy.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 1999/659/WE (2) Komisja dokonała wstępnego podziału między państwa członkowskie środków na rozwój obszarów wiejskich, współfinansowanych w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR w okresie 2000–2006.

Wstępny podział środków musi zostać dostosowany z uwzględnieniem finansowej realizacji zadań przez państwa członkowskie w latach 2000–2005 oraz zweryfikowanych prognoz na rok 2006 złożonych przed dniem 1 października 2005 r. Zgodnie z zapisami art. 55 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 817/2004, prognozy wydatków na 2006 r. wskazują, że środki budżetowe na 2006 r. nie zostaną wykorzystane. Zgodnie z art. 46 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999, Komisja przydzieli niewykorzystane fundusze państwom członkowskim, które prognozują pełne wykorzystanie środków finansowych w okresie programowania 2000–2006 zgodnie z kluczem wstępnego podziału określonym w decyzji 1999/659/WE.

(2)

Trzeci akapit art. 1 decyzji 1999/659/WE ogranicza maksymalną kwotę uprawnioną w ramach EFOGR za okres 16 października do 31 grudnia 2006 r. Wobec zastosowania środków przejściowych określonych w art. 39 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (3) zapis ten nie ma już zastosowania.

(6)

(3)

Zgodnie z art. 46 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999, wstępny podział jest dostosowywany na podstawie rzeczywistych wydatków oraz zweryfikowanych prognoz wydatków przedkładanych przez państwa członkowskie, z uwzględnieniem celów programu.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (5) stwierdza, że kwoty wynikające z modulacji będą dostępne jako dodatkowe wsparcie wspólnotowe dla działań w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich finansowanego przez Sekcję Gwarancji EFOGR, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1257/1999.

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2223/2004 (Dz.U. L 379 z 24.12.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 259 z 6.10.1999, str. 27. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/361/WE (Dz.U. L 118 z 5.5.2005, str. 35). (3) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 106 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 21 z 200619.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów we Włoszech za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i enzootycznej białaczki bydła oraz uznania Słowacji za oficjalnie wolną od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1551) (1)

 • Dz. U. L106 - 14 z 200619.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2006 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Europejskich Rynków Papierów Wartościowych w celu świadczenia doradztwa prawno-ekonomicznego w sprawie stosowania dyrektyw UE dotyczących papierów wartościowych

 • Dz. U. L106 - 12 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 603/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L106 - 10 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez aktualizację wymagań dotyczących danych

 • Dz. U. L106 - 7 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie formatu i procedury przekazywania danych

 • Dz. U. L106 - 5 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L106 - 3 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L106 - 1 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.