Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 106 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów we Włoszech za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i enzootycznej białaczki bydła oraz uznania Słowacji za oficjalnie wolną od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1551) (1)

Data ogłoszenia:2006-04-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 106 POZ 21

Strona 1 z 2
19.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów we Włoszech za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i enzootycznej białaczki bydła oraz uznania Słowacji za oficjalnie wolną od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1551)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/290/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej załącznik A część I pkt 4 i załącznik D część I ppkt E, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W odniesieniu do swojego terytorium Słowacja przedłożyła Komisji również dokumentację wskazującą na zgodność z odpowiednimi warunkami przewidzianymi w dyrektywie 64/432/EWG, aby całe terytorium Słowacji mogło być uznane za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła. Po dokonaniu oceny dokumentacji przedłożonej przez Włochy, regiony Friuli-Wenecja Julijska i Molise powinny zostać uznane za oficjalnie wolne odpowiednio od gruźlicy bydła i enzootycznej białaczki bydła. Po dokonaniu oceny dokumentacji przedłożonej przez Słowację, całe terytorium tego państwa członkowskiego powinno zostać uznane za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła. Należy zatem 2003/467/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(6)

Dyrektywa 64/432/EWG stanowi, że państwa członkowskie bądź ich części lub regiony mogą być uznane za oficjalnie wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła w odniesieniu do stad bydła pod warunkiem, że spełniają one niektóre warunki ustanowione w tej dyrektywie. Wykazy regionów państw członkowskich uznanych za wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła są wyszczególnione w decyzji Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca 2003 r. przyznającej status bydła urzędowo uznanego za wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła w odniesieniu do stad bydła w niektórych państwach członkowskich i regionach państw członkowskich (2). W odniesieniu do regionu Friuli-Wenecja Julijska Włochy przedłożyły Komisji dokumentację wskazującą na zgodność z odpowiednimi warunkami przewidzianymi w dyrektywie 64/432/EWG w celu uznania tego regionu za oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydła w odniesieniu do stad bydła. W odniesieniu do regionu Molise Włochy przedłożyły również Komisji dokumentację wskazującą na zgodność z odpowiednimi warunkami przewidzianymi w dyrektywie 64/432/EWG w celu uznania tego regionu za oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydła w odniesieniu do stad bydła.

(7)

(8)

(2)

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załącznikach I i III do decyzji 2003/467/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1/2005 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str. 74. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/169/WE (Dz.U. L 57 z 28.2.2006, str. 35).

L 106/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.4.2006

ZAŁĄCZNIK W załącznikach I i III do decyzji 2003/467/WE wprowadza się następujące zmiany:

1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 106 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 18 z 200619.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/659/WE ustalającą indykatywny podział środków między państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej związanych z rozwojem obszarów wiejskich na okres 2000–2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1542) (1)

 • Dz. U. L106 - 14 z 200619.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2006 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Europejskich Rynków Papierów Wartościowych w celu świadczenia doradztwa prawno-ekonomicznego w sprawie stosowania dyrektyw UE dotyczących papierów wartościowych

 • Dz. U. L106 - 12 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 603/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L106 - 10 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez aktualizację wymagań dotyczących danych

 • Dz. U. L106 - 7 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie formatu i procedury przekazywania danych

 • Dz. U. L106 - 5 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L106 - 3 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L106 - 1 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.