Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 106 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie formatu i procedury przekazywania danych

Data ogłoszenia:2006-04-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 106 POZ 7

Strona 1 z 2
19.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 601/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie formatu i procedury przekazywania danych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Przekazywanie danych Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) dane w formie elektronicznej za pośrednictwem „pojedynczego punktu wprowadzania danych” prowadzonego przez Komisję (Eurostat). Komisja (Eurostat) udostępnia szczegółową dokumentację dotyczącą „pojedynczego punktu wprowadzania danych” oraz przedstawia wytyczne dotyczące sposobów wdrażania zgodnych z „pojedynczym punktem” metod przekazywania danych. Artykuł 2 Format danych

(1)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich (1), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005 określa wspólne zasady systematycznego sporządzania wspólnotowej statystyki dotyczącej bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

(2)

Aby zagwarantować, że opracowywane dane będą zharmonizowane i porównywalne pomiędzy państwami członkowskimi, a także aby zmniejszyć ryzyko błędów w przekazywaniu danych oraz zwiększyć szybkość przetwarzania zgromadzonych danych i ich udostępniania użytkownikom, konieczne jest określenie formatu i procedury przekazywania wymaganych danych. Należy zatem ustanowić przepisy wykonawcze, stanowiące uzupełnienie instrukcji zawartych w Vademecum bilansu płatności Eurostat, poddawanym corocznym rewizjom.

Formatem danych wykorzystywanym przez państwa członkowskie jest format „Gesmes”, zgodnie ze standardem wymiany określonym przez Komisję (Eurostat). Komisja (Eurostat) udostępnia szczegółową dokumentację dotyczącą tych standardów oraz dostarcza wytycznych w sprawie sposobu wdrożenia wspomnianych standardów zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia. Nie wykorzystuje się zastrzeżonych formatów danych. Artykuł 3 Specyfikacje techniczne formatu danych Specyfikacje techniczne struktury danych określa Załącznik do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 4

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bilansu Płatniczego powołanego na mocy rozporządzenia (WE) nr 184/2005,

Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 2006 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 35 z 8.2.2005, str. 23.

L 106/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.4.2006

ZAŁĄCZNIK Specyfikacje techniczne struktury danych WPROWADZENIE Standaryzacja struktury zapisu danych ma zasadnicze znaczenie dla sprawnego przetwarzania danych. Jest to konieczny etap, aby dostarczać dane zgodne ze standardami wymiany określonymi przez Komisję (Eurostat). Format Gesmes jest jedyną formą przekazywania danych dotyczących statystyk bilansu płatniczego z państw członkowskich do Komisji (Eurostatu).

ZBIORY DANYCH Do celów składania sprawozdań dotyczących bilansu płatniczego wykorzystywanych będzie następujące pięć zbiorów danych:

Identyfikator zbioru danych Opis

BOP_EUR_Q BOP_FDI_A BOP_ITS_A BOP_POS_A BOP_Q_Q

Wskaźniki euro Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Międzynarodowy handel usługami Stany bezpośrednich inwestycji zagranicznych Statystyki kwartalne

STRUKTURA DANYCH, LISTY KODÓW I ATRYBUTY W tej części przedstawiono ogólnie strukturę danych, listy kodów i atrybuty, które należy stosować.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 106 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 21 z 200619.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów we Włoszech za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i enzootycznej białaczki bydła oraz uznania Słowacji za oficjalnie wolną od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1551) (1)

 • Dz. U. L106 - 18 z 200619.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/659/WE ustalającą indykatywny podział środków między państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej związanych z rozwojem obszarów wiejskich na okres 2000–2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1542) (1)

 • Dz. U. L106 - 14 z 200619.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2006 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Europejskich Rynków Papierów Wartościowych w celu świadczenia doradztwa prawno-ekonomicznego w sprawie stosowania dyrektyw UE dotyczących papierów wartościowych

 • Dz. U. L106 - 12 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 603/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L106 - 10 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez aktualizację wymagań dotyczących danych

 • Dz. U. L106 - 5 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L106 - 3 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L106 - 1 z 200619.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.