Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 107 POZ 24

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 398/2004 na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzącego z Republiki Korei, i poddające ten przywóz rejestracji

Data ogłoszenia:2006-04-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 107 POZ 24

Strona 1 z 3
L 107/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.4.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 607/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 398/2004 na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzącego z Republiki Korei, i poddające ten przywóz rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6) D. PODSTAWY

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 5, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. WNIOSEK (1)

Wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie, wykazujące, iż środki antydumpingowe nałożone na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej są obchodzone poprzez przeładunek krzemu dokonywany w Republice Korei.

(7)

Przedstawione dowody są następujące:

Komisja otrzymała zgodnie z art. 13 ust. 3 wniosek o zbadanie możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej. Wniosek został złożony w dniu 6 marca 2006 r. przez Euro Alliages w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, tj. 100 % produkcji wspólnotowej krzemu.

B. PRODUKT

Wniosek wykazuje, że nastąpiła znaczna zmiana struktury handlu w odniesieniu do wywozu z Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Korei do Wspólnoty oraz że nie ma wystarczającego powodu lub uzasadnienia gospodarczego dla wystąpienia takiej zmiany, innego niż nałożenie cła.

(2)

Omawiana zmiana struktury handlu wydaje się wynikać z przeładunku krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej dokonywanego w Republice Korei.

(3)

Produktem, którego dotyczy możliwe obchodzenie środków, jest krzem pochodzący z Chińskiej Republiki Ludowej, zwykle zgłaszany w ramach kodu CN ex 2804 69 00 („produkt objęty postępowaniem”). Powyższy kod CN podany jest jedynie w celach informacyjnych. Produktem objętym dochodzeniem jest krzem wysyłany z Republiki Korei („produkt objęty dochodzeniem”) zwykle zgłaszany w ramach tego samego kodu, co produkt objęty postępowaniem.

C. ISTNIEJĄCE ŚRODKI

(4)

Ponadto wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie, wykazujące, iż skutki naprawcze obowiązujących środków antydumpingowych, nałożonych na przywóz produktu objętego postępowaniem, zostały osłabione zarówno w odniesieniu do ilości, jak i ceny. Wydaje się, że znaczna wielkość przywozu krzemu z Republiki Korei zastąpiła przywóz produktu objętego postępowaniem. Ponadto istnieją wystarczające dowody potwierdzające, iż przedmiotowy wzrost w przywozie jest dokonywany po cenach dużo niższych od niewyrządzajacej szkody ceny ustalonej w dochodzeniu, które doprowadziło do nałożenia istniejących środków.

Wreszcie wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie, wykazujące, iż ceny krzemu są zaniżane w odniesieniu do wartości normalnej ustalonej poprzednio dla produktu objętego postępowaniem.

(5)

Obecnie obowiązującymi środkami i prawdopodobnie obchodzonymi są środki antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 398/2004 (2).

Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 66 z 4.3.2004, str. 15.

(1)

Jeżeli podczas dochodzenia zidentyfikowane zostaną praktyki objęte art. 13 rozporządzenia podstawowego, inne niż przeładunek, mające na celu obejście środków antydumpingowych poprzez Republikę Korei, dochodzenie może objąć również te praktyki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 107 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 54 z 200620.4.2006

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 kwietnia 2006 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2006/4)

 • Dz. U. L107 - 44 z 200620.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/135/WE pod względem ustanowienia na terytorium niektórych państw członkowskich obszarów A i B w związku z wybuchami wysoce zjadliwej grypy ptaków (notifikowana jako dokument nr C(2006) 1583) (1)

 • Dz. U. L107 - 42 z 200620.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/639/WE w odniesieniu do Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1541) (1)

 • Dz. U. L107 - 38 z 200620.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji Komisji

 • Dz. U. L107 - 37 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój, składane w kwietniu 2006 r.

 • Dz. U. L107 - 35 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L107 - 29 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L107 - 28 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1374/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L107 - 27 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L107 - 23 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L107 - 3 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 349/2003 zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L107 - 1 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.