Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 107 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji Komisji

Data ogłoszenia:2006-04-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 107 POZ 38

Strona 1 z 4
L 107/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.4.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji Komisji (2006/291/WE, Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 218 ust. 2, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 131, uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Prawa dostępu do dokumentów Komisji są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (2).

(5)

Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) określa obowiązujące w całej Unii Europejskiej minimalne przepisy w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. W motywach tej dyrektywy państwa członkowskie są zachęcane do wyjścia poza te minimalne przepisy i do przyjęcia otwartej polityki w zakresie informacji, umożliwiającej szerokie wykorzystanie dokumentów znajdujących się w posiadaniu instytucji sektora publicznego.

Nowe technologie teleinformatyczne otwierają niespotykane dotąd możliwości gromadzenia i łączenia treści pochodzących z różnych źródeł. Informacje sektora publicznego stanowią niewykorzystywane dotychczas zasoby, które mogłyby służyć za podstawę nowych, posiadających wartość dodaną produktów i usług społeczeństwa informacyjnego. Komisja podkreśliła gospodarczy potencjał informacji sektora publicznego w komunikacie z dnia 23 października 2001 r. (1), zatytułowanym „eEurope 2002: stworzenie europejskich ram wykorzystania informacji sektora publicznego”.

(6)

(2)

W komunikacie „eEurope 2002: stworzenie europejskich ram wykorzystania informacji sektora publicznego” Komisja zapowiedziała aktualizację polityki ponownego wykorzystywania informacji posiadanych przez instytucje UE. Podjęto już szereg działań w tym kierunku; obejmują one między innymi nową politykę Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich w zakresie rozpowszechniania informacji oraz przejście na swobodny dostęp do portalu Eurlex.

(7) (3)

Również Komisja i pozostałe instytucje Wspólnoty są w posiadaniu licznych dokumentów o rozmaitym charakterze, które mogłyby zostać ponownie wykorzystane w produktach i usługach informacyjnych posiadających wartość dodaną, i które mogłyby stanowić źródło treści użytecznych dla przedsiębiorstw i obywateli.

Nowa inicjatywa Komisji „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” ma między innymi ułatwić tworzenie i rozpowszechnianie treści europejskich. Niniejsza decyzja stanowi element inicjatywy i2010 i określa warunki ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji celem jego intensyfikacji.

(1) COM(2001) 607 wersja ostateczna.

(2) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43. (3) Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 90.

20.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/39

(8)

Otwarta polityka Komisji w zakresie ponownego wykorzystywania wspiera nowe formy działalności gospodarczej, prowadzi do szerszego wykorzystania i upowszechnienia informacji Komisji, polepsza publiczny wizerunek otwartych i przejrzystych instytucji oraz zapobiega niepotrzebnym obciążeniom administracyjnym zarówno dla użytkowników informacji, jak i dla służb Komisji.

2.

Niniejsza decyzja nie ma zastosowania do:

a) oprogramowania lub dokumentów objętych prawami własności przemysłowej, takimi jak patenty, znaki towarowe, zarejestrowane wzory, logo i nazwy;

(9)

Niniejsza decyzja powinna być wykonywana i stosowana w pełnej zgodności z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2006 NR 107 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 54 z 200620.4.2006

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 kwietnia 2006 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2006/4)

 • Dz. U. L107 - 44 z 200620.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/135/WE pod względem ustanowienia na terytorium niektórych państw członkowskich obszarów A i B w związku z wybuchami wysoce zjadliwej grypy ptaków (notifikowana jako dokument nr C(2006) 1583) (1)

 • Dz. U. L107 - 42 z 200620.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/639/WE w odniesieniu do Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1541) (1)

 • Dz. U. L107 - 37 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój, składane w kwietniu 2006 r.

 • Dz. U. L107 - 35 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L107 - 29 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L107 - 28 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1374/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L107 - 27 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L107 - 24 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 398/2004 na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzącego z Republiki Korei, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L107 - 23 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L107 - 3 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 349/2003 zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L107 - 1 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.