Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 107 POZ 54

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 kwietnia 2006 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2006/4)

Data ogłoszenia:2006-04-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 107 POZ 54

Strona 1 z 3
L 107/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.4.2006

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 7 kwietnia 2006 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2006/4) (2006/294/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności artykuł 12, ustęp 1, artykuł 14, ustęp 3 oraz artykuł 23,

mając na uwadze, co następuje:

rezerwami na rzecz wskazanych powyżej kategorii klientów, niezależnie od tego, który z członków Eurosystemu jest w danym przypadku podmiotem świadczącym takie usługi. W tym celu, Rada Prezesów uważa za niezbędne przyjęcie niniejszych wytycznych dla zagwarantowania, między innymi, że usługi Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami świadczone są na standardowych zasadach, zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami umownymi, jak również że EBC jest w wystarczający sposób powiadomiony o takich usługach oraz że określone zostały minimalne wspólne wymagania odnoszące się do ustaleń umownych z klientami.

(1)

W wytycznych EBC/2004/13 z dnia 1 lipca 2004 r. dotyczących świadczenia przez Eurosystem na rzecz pozaunijnych banków centralnych, państw nienależących do Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (1) należy wprowadzić zmiany umożliwiające uwzględnienie zmienionej definicji „rezerw” oraz usunięcie progu, poniżej którego nie oferuje się oprocentowania sald kredytów jednodniowych utrzymywanych jako usługa gotówkowa lub inwestycyjna. Wytyczne EBC/2004/13 podlegały już jednokrotnie zmianom, powinny zatem zostać ponownie przyjęte dla zapewnienia ich czytelności i przejrzystości.

(4)

Rada Prezesów uważa za niezbędne potwierdzić, że wszelkie informacje, dane oraz dokumenty sporządzane lub podlegające wymianie pomiędzy członkami Eurosystemu w odniesieniu do usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami mają charakter poufny i wchodzą w zakres zastosowania artykułu 38 Statutu.

(5)

(2)

Na podstawie artykułu 23 w związku z artykułem 43, ustępem 4 Statutu, Europejski Bank Centralny (EBC) oraz krajowe banki centralne państw członkowskich, które wprowadziły walutę euro (zwane poniżej „uczestniczącymi KBC”) mogą nawiązywać stosunki z bankami centralnymi w innych krajach oraz, jeżeli jest to uzasadnione, z organizacjami międzynarodowymi, jak również przeprowadzać wszystkie typy operacji bankowych w ramach ich stosunków z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.

Zgodnie z artykułem 12, ustępem 1 oraz artykułem 14, ustępem 3 Statutu, wytyczne EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1 Definicje Dla celów niniejszych wytycznych termin: — „wszystkie typy operacji bankowych” obejmuje świadczenie usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych, w związku z zarządzaniem rezerwami takich banków centralnych, państw lub organizacji międzynarodowych,

(3)

Rada Prezesów uważa, że należy ujednolicić działania podejmowane w ramach Eurosystemu w związku ze świadczeniem usług Eurosystemu w zakresie zarządzania

(1) Dz.U. L 241 z 13.7.2004, str. 68. Wytyczne po raz ostatni zmienione wytycznymi EBC/2004/20 (Dz.U. L 385 z 29.12.2004, str. 85).

20.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/55

— „upoważnieni pracownicy EBC” oznacza osoby działające w ramach EBC, wskazywane okresowo przez Zarząd jako upoważnione do wysyłania oraz otrzymywania informacji odnoszących się do usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami,

Artykuł 2 Wyliczenie usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami Usługi Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami obejmują: 1) Przechowywanie rezerw na rachunkach powierniczych; 2) Usługi powiernicze: a) sporządzanie wyciągów z rachunków powierniczych na koniec miesiąca, z możliwością dostarczania, na wniosek klienta, wyciągów za inne okresy; b) przekazywanie wyciągów za pomocą systemu SWIFT do wszystkich klientów mogących otrzymywać wyciągi w ten sposób, bądź też za pomocą innych odpowiednich środków w odniesieniu do klientów nieuczestniczących w systemie SWIFT; c) powiadamianie o operacjach dokonywanych przez emitentów na papierach wartościowych klientów (corporate actions), przykładowo o wypłatach kuponowych lub umorzeniach; d) realizacja na rzecz klientów operacji na papierach wartościowych dokonywanych przez emitentów; e) pośredniczenie, z zachowaniem odpowiednich ograniczeń, w zawieraniu uzgodnień pomiędzy klientami oraz podmiotami trzecimi, w zakresie programów automatycznego pożyczania papierów wartościowych; 3) Usługi rozliczeniowe: a) rozliczanie operacji na wyrażonych w euro papierach wartościowych przechowywanych na rachunkach powierniczych, z uwzględnieniem operacji wydania bez płatności (free of payment) oraz wydania przy płatności (delivery versus payment); b) potwierdzanie rozliczeń wszystkich operacji za pomocą systemu SWIFT względnie innymi odpowiednimi środkami w odniesieniu do klientów niebędących uczestnikami systemu SWIFT; 4) Usługi gotówkowe oraz inwestycyjne: a) kupno/sprzedaż walut obcych na rachunek klientów we własnym imieniu, włączając w to natychmiastowe transakcje kupna/sprzedaży waluty euro za inne waluty, w tym przynajmniej za waluty krajów grupy G10;

— „banki centralne” obejmuje władze prowadzące politykę pieniężną,

— „klient” oznacza jakiekolwiek nienależące do strefy euro państwo (włączając w to każdą władzę publiczną lub jednostkę administracji publicznej), nienależący do strefy euro bank centralny względnie władze prowadzące politykę pieniężną, bądź też jakąkolwiek organizację międzynarodową, na rzecz których świadczone są przez członka Eurosystemu usługi Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami,

— „usługi Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami” oznacza usługi zarządzania rezerwami wyliczone w artykule 2, które mogą być świadczone przez członków Eurosystemu na rzecz klientów oraz które pozwalają klientom na kompleksowe zarządzanie ich rezerwami za pośrednictwem pojedynczego członka Eurosystemu,

— „Usługodawca Eurosystemu” oznacza członka Eurosystemu, który podejmuje się świadczenia pełnego zestawu usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami,

— „Usługodawca Indywidualny” oznacza członka Eurosystemu, który nie podejmuje się świadczenia pełnego zestawu usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami,

— „organizacja międzynarodowa” oznacza organizację ustanowioną na podstawie lub w wykonaniu umowy międzynarodowej, z wyłączeniem instytucji lub organów Wspólnoty,

— „rezerwy” oznacza kwalifikujące się aktywa klientów wyrażone w euro, to jest gotówkę oraz wszystkie papiery wartościowe kwalifikujące się jako „aktywa kategorii 1 (tier one assets)”, zgodnie z zestawieniem kwalifikujących się aktywów Eurosystemu, publikowanym i codziennie aktualizowanym na stronach internetowych EBC, z wyjątkiem: i) papierów wartościowych klasyfikowanych jako „emitent grupy 3 (issuer group 3)” jak też papierów wartościowych pozostałych grup emitentów, które klasyfikowane są jako „IV kategoria płynności (liquidity category IV)”; ii) aktywów przechowywanych wyłącznie w celu wykonywania obowiązków klienta ciążących na nim wobec jego byłych lub aktualnych pracowników z tytułu świadczeń emerytalnych lub innych podobnych świadczeń; iii) rachunków specjalnego przeznaczenia, otwartych przez klienta u członka Eurosystemu w związku z restrukturyzacją długu publicznego dokonywaną na podstawie odpowiednich porozumień międzynarodowych oraz iv) innych kategorii aktywów wyrażonych w euro wskazywanych przez Radę Prezesów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 107 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 44 z 200620.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/135/WE pod względem ustanowienia na terytorium niektórych państw członkowskich obszarów A i B w związku z wybuchami wysoce zjadliwej grypy ptaków (notifikowana jako dokument nr C(2006) 1583) (1)

 • Dz. U. L107 - 42 z 200620.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/639/WE w odniesieniu do Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1541) (1)

 • Dz. U. L107 - 38 z 200620.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji Komisji

 • Dz. U. L107 - 37 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój, składane w kwietniu 2006 r.

 • Dz. U. L107 - 35 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L107 - 29 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L107 - 28 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1374/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L107 - 27 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L107 - 24 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 398/2004 na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzącego z Republiki Korei, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L107 - 23 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L107 - 3 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 349/2003 zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L107 - 1 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.