Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 109 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do kryteriów jakościowych dla uznanych metod analitycznych w zakresie pobierania próbek, identyfikacji i charakterystyki początkowych produktów wędzarniczych

Data ogłoszenia:2006-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 109 POZ 3

Strona 1 z 3
22.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 627/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do kryteriów jakościowych dla uznanych metod analitycznych w zakresie pobierania próbek, identyfikacji i charakterystyki początkowych produktów wędzarniczych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

powinny obejmować proponowaną uznaną metodę pobierania próbek, identyfikacji i charakterystyki produktów początkowych. Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2), ustanawia wymogi ogólne w zakresie metod pobierania próbek i analizy. W opinii dotyczącej ryzyka dla zdrowia ludzkiego związanego z WWA obecnymi w żywności, wydanej dnia 4 grudnia 2002 r., Komitet Naukowy ds. Żywności (SCF) określił 15 WWA jako potencjalnie genotoksyczne i rakotwórcze dla ludzi (3). Stanowią one jedną z najważniejszych grup przy ocenie ryzyka wystąpienia długotrwałych niekorzystnych skutków dla zdrowia w związku ze spożywaniem WWA. Występowanie tych substancji w produktach początkowych należy zatem poddać analizie. Instytut Materiałów Referencyjnych i Pomiarów działający przy Wspólnym Centrum Badawczym Komisji przeprowadził badania międzylaboratoryjne w celu analizy składu chemicznego produktów początkowych oraz oznaczenia ilościowego występującego w nich stężenia wyżej wymienionych 15 WWA. Wyniki badań opublikowano częściowo w „Report on the Collaborative Trial for Validation of two Methods for the Quantification of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Primary Smoke Condensates” (4). Dla opisania dokładności metody wymagane jest odchylenie standardowe powtarzalności zgodne z ISO 5725-1 (5). Należy je oszacować na podstawie danych z procesu walidacji w pojedynczym laboratorium, z którego uzyskano Si zgodnie z opisem w „Harmonized Guidelines for Single-Laboratory Validation of Methods of Analysis” (6) lub na podstawie badania międzylaboratoryjnego, z którego uzyskano Sr oraz SR zgodnie z opisem w „Protocol for the design, conduct and interpretation of method-performance studies” (7).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego używanych lub przeznaczonych do użycia w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (1), w szczególności jego art. 17 ust. 3,

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 przewiduje ustanowienie wykazu produktów początkowych, których stosowanie w takiej postaci jest dozwolone w środkach spożywczych lub na ich powierzchni oraz w produkcji środków aromatyzujących dymu wędzarniczego do stosowania we Wspólnocie w artykułach spożywczych lub na ich powierzchni. Wykaz ten zawiera między innymi jasny opis i charakterystykę każdego produktu początkowego.

(8)

(2)

Do celów naukowej oceny niezbędne są szczegółowe informacje na temat jakościowego i ilościowego składu chemicznego produktów początkowych. Części, których nie zidentyfikowano, tj. ilość substancji, których budowa chemiczna nie jest znana, powinny być możliwie najmniejsze.

(9)

(3)

W celu zagwarantowania, że laboratoria stosują metody o niezbędnym poziomie sprawności, należy ustanowić minimalne kryteria sprawności, określane w tym kontekście jako kryteria jakościowe, które spełnia metoda analizy.

(4)

Wędzone środki spożywcze zwykle wywołują obawy natury zdrowotnej, związane w szczególności z ewentualną obecnością wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 109 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L109 - 9 z 200622.4.2006

    Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2006 r. powierzająca zarządzanie środkami pomocowymi agencjom wdrażającym działania przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Rumunii w okresie przedakcesyjnym

  • Dz. U. L109 - 7 z 200622.4.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

  • Dz. U. L109 - 1 z 200622.4.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 626/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.