Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 109 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2006 r. powierzająca zarządzanie środkami pomocowymi agencjom wdrażającym działania przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Rumunii w okresie przedakcesyjnym

Data ogłoszenia:2006-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 109 POZ 9

Strona 1 z 2
22.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/9

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 kwietnia 2006 r. powierzająca zarządzanie środkami pomocowymi agencjom wdrażającym działania przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Rumunii w okresie przedakcesyjnym (2006/298/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

z dnia 11 kwietnia 2006 r. zgodnie z art. 4 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1268/1999.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1266/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie koordynacji pomocy dla państw ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w ramach strategii przedakcesyjnej oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3906/89 (1), w szczególności jego art. 12 ust. 2,

(3)

Rząd Rumunii i Komisja, działająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej, podpisały dnia 2 lutego 2001 r. wieloletnią umowę finansową ustanawiającą ramy techniczne, prawne i administracyjne dotyczące realizacji programu SAPARD, ostatnio zmienioną roczną umową finansową na rok 2004 podpisaną dnia 12 maja 2005 r., która ostatecznie weszła w życie dnia 3 listopada 2005 r.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1268/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym (2), w szczególności jego art. 4 ust. 5 i 6,

Właściwy organ Rumunii ds. wykonywania niektórych środków określonych w SAPARD powołał Agencję SAPARD, instytucję publiczną o statusie prawnym podlegającą kompetencjom Ministerstwa Rolnictwa, Lasów i Rozwoju Obszarów Wiejskich. W Ministerstwie Finansów Publicznych powołano Departament Funduszu Narodowego zajmujący się pełnieniem zadań finansowych w ramach realizacji programu SAPARD.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Specjalny Program Akcesyjny na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich dla Rumunii (dalej zwany SAPARD) zatwierdzono decyzją Komisji C(2000) 3742, wersja ostateczna z dnia 12 grudnia 2000 r., ostatnio zmienioną decyzją Komisji C(2006) 1194

(1) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 68. (2) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 87. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2257/2004 (Dz.U. L 389 z 30.12.2004, str. 1).

Na podstawie analizy poszczególnych przypadków krajowej i sektorowej zdolności zarządzania programem/projektem, procedur kontroli finansowej i struktur finansów publicznych, jak przewidziano w art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1266/1999, Komisja przyjęła decyzję 2002/638/WE (3) z dnia 31 lipca 2002 r. i decyzję 2003/846/WE (4) z dnia 5 grudnia 2003 r. powierzającą zarządzanie środkami pomocowymi agencjom wdrażającym działania przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Rumunii w okresie przedakcesyjnym w odniesieniu do niektórych środków przewidzianych w programie SAPARD.

(3) Dz.U. L 206 z 3.8.2002, str. 31. (4) Dz.U. L 321 z 6.12.2003, str. 62.

L 109/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.4.2006

(5)

Komisja dokonała dalszej analizy zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1266/1999 w odniesieniu do środka 1.2 „Poprawa struktur kontroli jakości, kontroli weterynaryjnej i kontroli zdrowia roślin, na rzecz jakości środków spożywczych i dla ochrony konsumenta”; środka 3.2 „Ustanawianie grup producentów”; środka 3.3 „Metody produkcji rolnej służące ochronie środowiska oraz utrzymaniu obszarów wiejskich” oraz środka 3.5 „Leśnictwo” przewidzianych w SAPARD. Komisja uważa, że także w odniesieniu tych środków, Rumunia spełnia przepisy art. 4–6 Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2222/2000 z dnia 7 czerwca 2000 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 109 POZ 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L109 - 7 z 200622.4.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

  • Dz. U. L109 - 3 z 200622.4.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do kryteriów jakościowych dla uznanych metod analitycznych w zakresie pobierania próbek, identyfikacji i charakterystyki początkowych produktów wędzarniczych

  • Dz. U. L109 - 1 z 200622.4.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 626/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.