Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 111 POZ 12

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2006/300/WPZiB z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2004/847/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczącej Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL „Kinszasa”)

Data ogłoszenia:2006-04-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 111 POZ 12

Strona 1 z 2
L 111/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.4.2006

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/300/WPZiB z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2004/847/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczącej Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL „Kinszasa”)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

„Kinszasa” na czas wyborów w celu wzmocnienia kongijskich sił porządkowych w Kinszasie; mandat misji powinien zostać odpowiednio zmieniony,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14 i art. 25 akapit trzeci,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

W dniu 9 grudnia 2004 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2004/847/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczącej Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL „Kinszasa”) (1).

Niniejszym we wspólnym działaniu 2004/847/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) Do art. 1 dodaje się nowy ustęp w brzmieniu:

(2)

W dniu 7 listopada 2005 r. Rada zgodziła się przedłużyć misję EUPOL „Kinszasa” o kolejne 12 miesięcy po wygaśnięciu jej mandatu.

(3)

Na podstawie wspólnego działania 2005/822/WPZiB Rada zmieniła i przedłużyła mandat misji EUPOL „Kinszasa” w pierwszym etapie do dnia 30 kwietnia 2006 r. Niniejsze wspólne działanie obejmuje drugi etap tego przedłużenia do dnia 31 grudnia 2006 r.

„3. Misja EUPOL »Kinszasa« otrzymuje tymczasowe wsparcie na czas wyborów w Demokratycznej Republice Konga, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 3. Udzielanie wsparcia rozpoczyna się nie później niż miesiąc przed datą pierwszej rundy wyborów w DRK i kończy po okresie nie dłuższym niż pięć miesięcy.”;

2) Art. 2 do 4 otrzymuje brzmienie:

(4)

W dniu 12 sierpnia 2005 r. Rada, decyzją 2005/680/WPZiB (2) zatwierdziła Umowę między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Konga w sprawie statusu i działalności Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL „Kinszasa”) w imieniu Unii.

„Artykuł 2 Faza planowania Sekretariat Generalny Rady opracowuje wszelkie instrumenty techniczne niezbędne do wykonania misji EUPOL »Kinszasa«. Szef misji opracowuje plan operacyjny (OPLAN) uwzględniający wielostronną ocenę ryzyka. Rada zatwierdza koncepcję operacji (CONOPS) i OPLAN.

(5)

W dniu 23 marca 2006 r. Rada podjęła decyzję stanowiącą, że należy nadal prowadzić przygotowanie i planowanie tymczasowego wsparcia misji EUPOL

(1) Dz.U. L 367 z 14.12.2004, str. 30. Wspólne działania zmienione wspólnym działaniem 2005/822/WPZiB (Dz.U. L 305 z 24.11.2005, str. 44). (2) Dz.U. L 256 z 1.10.2005, str. 57.

Stosowne załączniki do CONOPS i OPLAN mające zastosowanie do tymczasowego wsparcia misji EUPOL »Kinszasa« obowiązują do końca okresu tymczasowego wsparcia.

25.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/13

Artykuł 3 Stanowisko misji Unia Europejska prowadzi misję policyjną w Kinszasie (DRK) w celu monitorowania, udzielania wsparcia i doradzania przy tworzeniu i początkowym działaniu IPU w celu zapewnienia, że IPU działa zgodnie z przeprowadzonym szkoleniem w Centrum Akademii i zgodnie z międzynarodowymi najlepszymi praktykami w tej dziedzinie. Działania te koncentrują się na strukturze dowodzenia IPU w celu wzmocnienia zdolności zarządzania IPU i monitorowania, udzielania wsparcia i doradzania jednostkom operacyjnym w realizacji ich zadań.

szefa misji oraz oddziału wsparcia administracyjnego. Wszyscy obserwatorzy, mentorzy i doradcy, a także instruktorzy będą wspólnie rozmieszczeni w bazie operacyjnej IPU.

Do celów tymczasowego wsparcia misji EUPOL »Kinszasa« na czas wyborów wydzielona jednostka koordynująca będzie odpowiedzialna za konkretne zadania przydzielone misji w tym okresie.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 111 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 9 z 200625.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustanawiająca grupę ekspertów w celu zapewnienia Komisji doradztwa strategicznego w zakresie zwalczania gwałtownej radykalizacji postaw

 • Dz. U. L111 - 5 z 200625.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L111 - 3 z 200625.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 631/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych opłat celnych za ogórki i czereśnie

 • Dz. U. L111 - 1 z 200625.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 630/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.