Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 111 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2006-04-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 111 POZ 5

Strona 1 z 2
25.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 632/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Skutek 15 % dodatkowego cła przywozowego ad valorem na przywóz ze Stanów Zjednoczonych produktów wymienionych w zmienionym załączniku I odpowiada, w skali roku, wartości handlu nieprzekraczającej 36,91 milionów USD.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (1), w szczególności jego art. 3,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

W przepisach art. 6 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 673/2005 przewidziano szczegółowe zwolnienia z dodatkowego cła przywozowego. Zważywszy na fakt, iż zastosowanie tych zwolnień jest uzależnione od spełnienia określonych warunków do czasu lub w dniu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 673/2005, zwolnienia te nie mogą w praktyce mieć zastosowania do przywozu ośmiu produktów obecnie dodawanych do listy w załączniku I. Powinny zatem zostać przyjęte przepisy szczegółowe umożliwiające zastosowanie wymienionych zwolnień do przywozu tych produktów.

(1)

Z uwagi na fakt, iż Stany Zjednoczone nie zapewniły zgodności Ustawy o odszkodowaniach z tytułu kontynuacji dumpingu lub utrzymywania subsydiów (Continued Dumping and Subsidy Offset Act) ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z porozumień Światowej Organizacji Handlu (WTO), rozporządzeniem (WE) nr 673/2005 na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki nałożono dodatkowe cło ad valorem w wysokości 15 %, mające zastosowanie od dnia 1 maja 2005 r. Zgodnie z udzielonym przez WTO zezwoleniem na zawieszenie stosowania koncesji w stosunku do Stanów Zjednoczonych, Komisja dostosuje w skali rocznej poziom zawieszenia koncesji do poziomu zniweczenia lub naruszenia korzyści Wspólnoty spowodowanych wprowadzeniem CDSOA.

(6)

W celu uniknięcia obchodzenia dodatkowego cła niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. retorsji handlowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Kwoty wypłacone na mocy CDSOA w ostatnim roku, dla którego są dostępne dane, odnoszą się do wypłacania środków pochodzących z ceł antydumpingowych i wyrównawczych pobranych w ciągu roku podatkowego 2005 (od dnia 1 października 2004 r. do dnia 30 września 2005 r.). Na podstawie danych opublikowanych przez Biuro Celne i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych poziom zniweczenia lub naruszenia korzyści Wspólnoty obliczono na 36,91 milionów USD.

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 673/2005 zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2 Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 673/2005 zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

(3)

Z uwagi na wzrost poziomu zniweczenia lub naruszenia korzyści Wspólnoty, a w konsekwencji – odpowiedniego zawieszenia, pierwszych osiem produktów wymienionych w wykazie zawartym w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 673/2005 powinno zostać dodane do listy w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3 1. Produkty objęte następującymi kodami CN: 6301 40 10, 6301 30 10, 6301 30 90, 6301 40 90, 4818 50 00, 9009 11 00, 9009 12 00 oraz 8467 21 99, dla których pozwolenie na przywóz zawierające zwolnienie lub redukcję ceł zostało wydane przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie podlegają dodatkowym cłom.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 111 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 12 z 200625.4.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/300/WPZiB z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2004/847/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczącej Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL „Kinszasa”)

 • Dz. U. L111 - 9 z 200625.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustanawiająca grupę ekspertów w celu zapewnienia Komisji doradztwa strategicznego w zakresie zwalczania gwałtownej radykalizacji postaw

 • Dz. U. L111 - 3 z 200625.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 631/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych opłat celnych za ogórki i czereśnie

 • Dz. U. L111 - 1 z 200625.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 630/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.