Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 111 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustanawiająca grupę ekspertów w celu zapewnienia Komisji doradztwa strategicznego w zakresie zwalczania gwałtownej radykalizacji postaw

Data ogłoszenia:2006-04-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 111 POZ 9

Strona 1 z 2
25.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/9

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustanawiająca grupę ekspertów w celu zapewnienia Komisji doradztwa strategicznego w zakresie zwalczania gwałtownej radykalizacji postaw (2006/299/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

Grupa składać się będzie ze specjalistów w różnych dziedzinach, posiadających doświadczenie w badaniu zjawiska gwałtownej radykalizacji postaw i innych dziedzin bezpośrednio z nim związanych.

a także mając na uwadze, co następuje:

Należy w związku z tym ustanowić grupę ekspertów ds. gwałtownej radykalizacji postaw oraz określić strukturę i zakres obowiązków tej grupy,

(1)

Artykuł 2 Traktatu ustanawiającego Unię Europejską stanowi, że celem Unii jest utrzymanie i rozwijanie Unii jako przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

(2)

Unia zapewnia obywatelom wysoki poziom bezpieczeństwa w obrębie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Cel ten jest realizowany poprzez zwalczanie terroryzmu, również w jego wymiarze zewnętrznym, oraz poprzez przeciwdziałanie czynnikom powodującym gwałtowną radykalizację postaw. W swoim komunikacie pt. „Zapobieganie atakom terrorystycznym oraz gotowość i reagowanie” (1) Komisja stwierdziła, że przeciwstawianie się gwałtownej radykalizacji postaw mającej miejsce w naszym społeczeństwie oraz likwidacja warunków ułatwiających rekrutację terrorystów muszą być głównymi priorytetami w strategii zapobiegania terroryzmowi. W swoim komunikacie pt. „Rekrutacja terrorystów: analiza czynników wpływających na gwałtowną radykalizację postaw” (2) Komisja uznała potrzebę odwołania się do wiedzy specjalistów przy opracowywaniu swojej dalszej strategii w tej dziedzinie.

1. Niniejszym Komisja ustanawia doradczą grupę ekspertów pod nazwą „grupa ekspertów ds. gwałtownej radykalizacji postaw”, zwaną dalej „grupą”. 2. Grupa składa się z osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do rozpatrywania kwestii związanych z gwałtowną radykalizacją postaw i terroryzmem.

(3)

Artykuł 2 Zadania Komisja może konsultować się z grupą w każdej kwestii związanej z gwałtowaną radykalizacją postaw lub terroryzmem.

(4)

Główne zadania grupy polegają na: — połączeniu wiedzy specjalistycznej jej członków w celu formułowania zaleceń strategicznych i przekazywania ich Komisji; porad takich grupa może udzielić zarówno z własnej inicjatywy, jak i na szczególny wniosek Komisji,

(1) COM(2004) 698 wersja ostateczna z 20.10.2004 r. (2) COM(2005) 313 wersja ostateczna z 21.9.2005 r.

L 111/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.4.2006

— pomaganiu Komisji w identyfikowaniu nowych dziedzin wymagających zbadania w związku ze zjawiskiem gwałtownej radykalizacji postaw i terroryzmem,

— członkowie składają corocznie oświadczenie, w którym zobowiązują się działać w interesie publicznym oraz oświadczenie stwierdzające brak, względnie istnienie, konfliktu interesów zagrażającego ich bezstronności.

— wymianie wiedzy specjalistycznej z sieciami, instytucjami i innymi organami Unii Europejskiej, państw członkowskich, państw trzecich oraz organizacjami międzynarodowymi prowadzącymi działalność w tej dziedzinie,

Artykuł 4 Zasady działania 1. Dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa wyznacza przewodniczącego grupy.

— przygotowaniu do czerwca 2006 r. sprawozdania podsumowującego na temat stanu prowadzonych badań w dziedzinie gwałtownej radykalizacji postaw.

Przewodniczący grupy może zasygnalizować Komisji, że w związku z określonym zagadnieniem wskazane byłyby konsultacje z grupą.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 111 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 12 z 200625.4.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/300/WPZiB z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2004/847/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczącej Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL „Kinszasa”)

 • Dz. U. L111 - 5 z 200625.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L111 - 3 z 200625.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 631/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych opłat celnych za ogórki i czereśnie

 • Dz. U. L111 - 1 z 200625.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 630/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.