Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 112 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu alkoholu etylowego pochodzącego z Gwatemali i Pakistanu

Data ogłoszenia:2006-04-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 112 POZ 13

26.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/13

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 kwietnia 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu alkoholu etylowego pochodzącego z Gwatemali i Pakistanu (2006/301/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA (1) (5)

Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu postępowania producentów eksportujących w Gwatemali i Pakistanie, importerów/przedsiębiorstwa handlowe, zainteresowanych dostawców i użytkowników, przedstawicieli krajów wywozu objętych postępowaniem, skarżącego oraz wszystkich innych znanych producentów wspólnotowych. Zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania; do wszystkich zainteresowanych stron rozesłano kwestionariusze.

B. WYCOFANIE SKARGI I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Dnia 26 maja 2005 r., w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2), Komisja ogłosiła wszczęcie postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu do Wspólnoty alkoholu etylowego, skażonego lub nieskażonego, o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej, pochodzącego z Gwatemali i Pakistanu, zwykle objętego kodami CN 2207 10 00 i ex 2207 20 00. Postępowanie antydumpingowe zostało wszczęte zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego w następstwie skargi złożonej w dniu 11 kwietnia 2005 r. przez Komitet Producentów Etanolu Unii Europejskiej („skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku powyżej 30 %, wspólnotowej produkcji alkoholu etylowego. Skarga zawierała dowody prima facie wykazujące istnienie dumpingu wymienionego produktu i poniesionej w wyniku tego znaczącej szkody, które zostały uznane za wystarczające do uzasadnienia wszczęcia postępowania.

Skarżący oficjalnie wycofał skargę skierowanym do Komisji pismem z dnia 31 stycznia 2006 r. Według skarżącego na wycofanie skargi wpłynęła niedawna znacząca zmiana systemu ogólnych preferencji taryfowych w odniesieniu do alkoholu etylowego pochodzącego z Pakistanu. Skarżący twierdzi, że choć zmiana ta nie wyeliminowała stosowania dumpingu, to przyczyniła się do znacznego ograniczenia dużych, wyrządzających szkodę ilości produktu przywożonego z Pakistanu do Wspólnoty. Ponieważ podstawą danych dotyczących szkody zawartych w skardze był połączony efekt przywozu z Gwatemali i Pakistanu, skarżący uznał, że rozsądnym działaniem w obecnej sytuacji będzie wycofanie skargi w odniesieniu do obu krajów. Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, postępowanie może być zakończone w przypadku wycofania skargi, chyba że jego zakończenie nie byłoby w interesie Wspólnoty. Komisja uznała, że obecne postępowanie powinno zostać zakończone, ponieważ dochodzenie nie ujawniło żadnych okoliczności wskazujących, że takie zakończenie nie byłoby w interesie Wspólnoty. Zainteresowane strony zostały odpowiednio poinformowane i umożliwiono im przedstawienie uwag. Nie otrzymano jednak żadnych uwag, które mogłyby wpłynąć na zmianę tej decyzji. Dlatego też Komisja stwierdza, iż postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu do Wspólnoty alkoholu etylowego pochodzącego z Gwatemali i Pakistanu powinno zostać zakończone bez nakładania środków antydumpingowych,

(2)

(6)

(7)

(3)

(8)

Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. C 129 z 26.5.2005, str. 22.

(1)

L 112/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.4.2006

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Niniejszym zakończone zostaje postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu alkoholu etylowego, skażonego lub nieskażonego, o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej, pochodzącego z Gwatemali i Pakistanu, zwykle objętego kodami CN 2207 10 00 i ex 2207 20 00.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2006 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 112 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 19 z 200626.4.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/304/WPZiB z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L112 - 18 z 200626.4.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/303/WPZiB z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga (DRK)

 • Dz. U. L112 - 15 z 200626.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2006 r. dotycząca niewłączenia metabenzotiazuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1653) (1)

 • Dz. U. L112 - 12 z 200626.4.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii, dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii

 • Dz. U. L112 - 10 z 200626.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2006 z dnia 20 marca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefach ICES IV c, VII d przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L112 - 9 z 200626.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1251/70 dotyczące prawa pracowników do pozostania na terytorium państwa członkowskiego po ustaniu zatrudnienia w tym państwie (1)

 • Dz. U. L112 - 3 z 200626.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. ustanawiające normę handlową dla kapusty głowiastej i zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1591/87

 • Dz. U. L112 - 1 z 200626.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.