Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 112 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2006 r. dotycząca niewłączenia metabenzotiazuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1653) (1)

Data ogłoszenia:2006-04-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 112 POZ 15

Strona 1 z 2
26.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/15

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 kwietnia 2006 r. dotycząca niewłączenia metabenzotiazuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1653)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/302/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

obrotu i zużycie istniejących zapasów nie dłuższego niż dwanaście miesięcy w celu umożliwienia zużycia istniejących zapasów w ciągu nie więcej niż jednego dodatkowego sezonu wegetacyjnego. W przypadkach, gdy ustanowiono dłuższy okres powiadomienia, może on zostać skrócony tak, aby wygasał pod koniec określonego sezonu wegetacyjnego.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2004/20/WE (2), w szczególności art. 8 ust. 2 akapit czwarty,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że państwo członkowskie może, w okresie 12 lat od dnia notyfikacji wymienionej dyrektywy, zezwolić na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne niewymienione w załączniku I do tej dyrektywy, a znajdujące się w obrocie dwa lata po notyfikacji przy równoczesnym stopniowym badaniu tych substancji w ramach programu pracy.

W przypadku metabenzotiazuronu informacje, które zostały przedstawione, a następnie przeanalizowane przez Komisję oraz ekspertów z państw członkowskich, wskazały na potrzebę dalszego stosowania odnośnej substancji. W takich przypadkach należy ustanowić środki przejściowe w celu umożliwienia opracowania substancji zastępczych.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1490/2002 (3) określa szczegółowe zasady wykonania drugiej i trzeciej fazy programu pracy, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG. W odniesieniu do substancji czynnych, w przypadku których strona notyfikująca nie spełni obowiązków wynikających z tych rozporządzeń, nie przeprowadza się żadnych badań kompletności lub oceny dokumentacji. W przypadku metabenzotiazuronu nie przedłożono pełnej dokumentacji w wyznaczonym terminie. W wyniku tego wyżej wspomniana substancja czynna nie powinna być włączona do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG i państwa członkowskie powinny cofnąć wszelkie zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające tę substancję.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Metabenzotiazuron nie zostaje włączony do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

Artykuł 2 Państwa Członkowskie zapewniają, że:

(3)

W przypadku substancji czynnych, co do których obowiązuje jedynie krótki okres powiadomienia dotyczącego wycofania środków ochrony roślin zawierających takie substancje, uzasadnione jest wyznaczenie dodatkowego okresu na zbycie, składowanie, wprowadzenie do

a) zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające metabenzotiazuron są wycofane w terminie do dnia 25 października 2006 r.;

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. (2) Dz.U. L 70 z 9.3.2004, str. 32. (3) Dz.U. L 224 z 21.8.2002, str. 23. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1044/2003 z 18.6.2003 (Dz.U. L 151 z 19.6.2003, str. 32).

b) żadne zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające metabenzotiazuron nie są wydawane lub odnawiane na mocy odstępstwa przewidzianego w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG od dnia 26 kwietnia 2006 r.

L 112/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.4.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 112 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 19 z 200626.4.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/304/WPZiB z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L112 - 18 z 200626.4.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/303/WPZiB z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga (DRK)

 • Dz. U. L112 - 13 z 200626.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu alkoholu etylowego pochodzącego z Gwatemali i Pakistanu

 • Dz. U. L112 - 12 z 200626.4.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii, dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii

 • Dz. U. L112 - 10 z 200626.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2006 z dnia 20 marca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefach ICES IV c, VII d przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L112 - 9 z 200626.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1251/70 dotyczące prawa pracowników do pozostania na terytorium państwa członkowskiego po ustaniu zatrudnienia w tym państwie (1)

 • Dz. U. L112 - 3 z 200626.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. ustanawiające normę handlową dla kapusty głowiastej i zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1591/87

 • Dz. U. L112 - 1 z 200626.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.