Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 112 POZ 18

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2006/303/WPZiB z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga (DRK)

Data ogłoszenia:2006-04-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 112 POZ 18

L 112/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.4.2006

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/303/WPZiB z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga (DRK)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

„b) eksperci, którzy zajmują między innymi następujące kluczowe stanowiska w administracji kongijskiej: — gabinet ministra obrony, — wielonarodowy sztab generalny, — sztab generalny wojsk lądowych, — sztab generalny sił morskich, oraz — sztab generalny sił powietrznych.”; 2) datę obowiązywania określoną w art. 15 ust. 1 zastępuje się następującą datą: „30 czerwca 2007 r.”. Artykuł 2 Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 3 maja 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. wynosi 4 750 000 EUR. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Artykuł 4

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 2 maja 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (1) (EUSEC RD Kongo), a następnie, w dniu 1 grudnia 2005 r., przyjęła wspólne działanie 2005/868/WPZiB zmieniające wspólne działanie 2005/355/WPZiB w zakresie ustanowienia projektu wsparcia technicznego dotyczącego usprawnienia łańcucha płatności Ministerstwa Obrony DRK (2). Mandat EUSEC RD Kongo wygasa w dniu 2 maja 2006 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa wyraził zgodę na przedłużenie mandatu EUSEC RD Kongo do końca czerwca 2007 roku oraz na dostosowanie struktury misji w DRK do warunków panujących po etapie przejściowym. Wspólne działanie 2005/355/WPZiB powinno zostać odpowiednio zmienione,

(2)

(3)

(4)

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2005/355/WPZiB niniejszym wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 kwietnia 2006 r. W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 112 z 3.5.2005, str. 20. (2) Dz.U. L 318 z 6.12.2005, str. 29.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 112 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 19 z 200626.4.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/304/WPZiB z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L112 - 15 z 200626.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2006 r. dotycząca niewłączenia metabenzotiazuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1653) (1)

 • Dz. U. L112 - 13 z 200626.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu alkoholu etylowego pochodzącego z Gwatemali i Pakistanu

 • Dz. U. L112 - 12 z 200626.4.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii, dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii

 • Dz. U. L112 - 10 z 200626.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2006 z dnia 20 marca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefach ICES IV c, VII d przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L112 - 9 z 200626.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1251/70 dotyczące prawa pracowników do pozostania na terytorium państwa członkowskiego po ustaniu zatrudnienia w tym państwie (1)

 • Dz. U. L112 - 3 z 200626.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. ustanawiające normę handlową dla kapusty głowiastej i zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1591/87

 • Dz. U. L112 - 1 z 200626.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.