Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 112 POZ 19

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2006/304/WPZiB z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

Data ogłoszenia:2006-04-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 112 POZ 19

Strona 1 z 5
26.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/19

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/304/WPZiB z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14 i art. 25 akapit trzeci,

W dniu 7 listopada 2005 r. Rada z zadowoleniem przyjęła obszerne sprawozdanie dotyczące sytuacji w Kosowie, przedstawione przez ambasadora Kaia Eide, i wyraziła swoje pełne poparcie dla wyrażonego przez Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych zamiaru rozpoczęcia procesu politycznego mającego doprowadzić do określenia przyszłego statusu Kosowa.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Stosownie do rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych (rezolucja RB NZ) 1244 na początku listopada 2005 r. poprzez mianowanie wysłannika ONZ ds. statusu Kosowa, Marttiego Ahtisaariego, uruchomiono proces zmierzający do ustalenia przyszłego statusu Kosowa. Powodzenie tego procesu jest niezbędne nie tylko do zapewnienia mieszkańcom Kosowa jaśniejszych perspektyw, ale także dla ogólnej stabilności w regionie.

(6)

Z uwagi na możliwość zwiększenia przez UE jej zaangażowania w Kosowie, w dniu 7 listopada 2005 r. Rada zachęciła także Wysokiego Przedstawiciela/Sekretarza Generalnego (zwanego dalej „WP/SG”) oraz Komisję do kontynuacji ich pracy polegającej na określaniu ewentualnej przyszłej roli i wkładu UE, w tym w obszarach związanych z policją, praworządnością i gospodarką, oraz do składania Radzie w najbliższej przyszłości wspólnych wniosków.

(2)

Organizacja Narodów Zjednoczonych będzie nadal w pełni zaangażowana w Kosowie do wygaśnięcia okresu obowiązywania rezolucji RB NZ 1244. ONZ zasygnalizowała jednak, że nie będzie już podejmowała wiodącej roli w Kosowie po ustaleniu jego statusu. UE ma istotny interes w doprowadzeniu do pozytywnego wyniku tego procesu, a także obowiązek przyczynienia się do niego oraz ma środki na ten cel. Prawdopodobne jest, że wkład UE oraz jej partnerów będzie znaczny. UE będzie musiała zatem podjąć istotną rolę w Kosowie, działając w złożonych okolicznościach. Może ona przejąć odpowiedzialność za istotne działania, w szczególności w obszarze przestrzegania prawa i działalności policji. Proces stabilizacji i stowarzyszenia (zwany dalej „PSiS”) stanowi ramy strategiczne polityki UE wobec regionu Bałkanów Zachodnich, a instrumenty wchodzące w jego skład są dostępne dla Kosowa i obejmują partnerstwo europejskie, dialog polityczny i techniczny w ramach mechanizmu śledzenia PSiS, dotyczący między innymi standardów praworządności, jak również powiązane wspólnotowe programy pomocowe. W czerwcu 2005 r. Rada Europejska podkreśliła, że w perspektywie średniookresowej Kosowo będzie nadal potrzebować międzynarodowej obecności cywilnej i wojskowej dla zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności ochrony mniejszości, wspomagania bieżącego wprowadzania w życie norm oraz sprawowania właściwego nadzoru nad przestrzeganiem postanowień zawartych w umowie o statusie. W tej kwestii Rada Europejska podkreśliła gotowość UE do pełnego uczestnictwa w tym procesie, w ścisłej konsultacji z zainteresowanymi partnerami i organizacjami międzynarodowymi.

(7)

W dniu 6 grudnia 2005 r. WP/SG wraz z Komisją przedłożyli Radzie sprawozdanie zatytułowane „Przyszła rola i wkład UE w Kosowie”. Sprawozdanie przedstawiło zarys przyszłego zaangażowania UE w Kosowie. Podkreśla ono pragnienie możliwie jak największego unormowania stosunków UE z Kosowem poprzez wykorzystanie wszystkich instrumentów dostępnych w ramach PSiS. Dodatkowo podkreśla też potrzebę poczynienia przygotowań do przyszłej misji EPBiO, również poprzez utworzenie i wysłanie regularnego zespołu ds. planowania na tyle wcześnie, aby rozpocząć planowanie zintegrowanej misji UE w zakresie między innymi praworządności i policji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 112 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 18 z 200626.4.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/303/WPZiB z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga (DRK)

 • Dz. U. L112 - 15 z 200626.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2006 r. dotycząca niewłączenia metabenzotiazuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1653) (1)

 • Dz. U. L112 - 13 z 200626.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu alkoholu etylowego pochodzącego z Gwatemali i Pakistanu

 • Dz. U. L112 - 12 z 200626.4.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii, dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii

 • Dz. U. L112 - 10 z 200626.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2006 z dnia 20 marca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefach ICES IV c, VII d przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L112 - 9 z 200626.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1251/70 dotyczące prawa pracowników do pozostania na terytorium państwa członkowskiego po ustaniu zatrudnienia w tym państwie (1)

 • Dz. U. L112 - 3 z 200626.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. ustanawiające normę handlową dla kapusty głowiastej i zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1591/87

 • Dz. U. L112 - 1 z 200626.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.