Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 112 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. ustanawiające normę handlową dla kapusty głowiastej i zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1591/87

Data ogłoszenia:2006-04-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 112 POZ 3

Strona 1 z 3
26.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 634/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. ustanawiające normę handlową dla kapusty głowiastej i zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1591/87

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 2 ust. 2,

Normy stosuje się na wszystkich etapach obrotu. Na pewien stopień pogorszenia jakości produktów mogą mieć wpływ takie czynniki, jak transport na duże odległości, składowanie ponad określony czas oraz różne procesy, którym są poddawane produkty ze swojej natury wrażliwe na zmiany biologiczne i łatwo psujące się. Tego rodzaju pogorszenie jakości należy brać pod uwagę przy stosowaniu norm na etapach obrotu następujących po ich wysyłce. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 1591/87. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Kapusta jest jednym z produktów umieszczonych w wykazie w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w odniesieniu do których należy przyjąć normy. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1591/87 z dnia 5 czerwca 1987 r. ustanawiające normy jakości kapusty, kapusty brukselskiej, selera naciowego i szpinaku było kilkakrotnie zmienione (2). Zasady dotyczące kapusty głowiastej, ze względu na jasność, powinny zostać odłączone od zasad dotyczących innych produktów, o których mowa w rozporządzeniu (EWG) nr 1591/87 i przedstawione w osobnym rozporządzeniu.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Ustanawia się normę handlową mającą zastosowanie do kapusty głowiastej objętej kodem CN 0704 90 przedstawioną w załączniku. 2. Normę stosuje się na wszystkich etapach obrotu, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 2200/96. Jednakże na etapach następujących po wysyłce produkty mogą wykazywać w stosunku do wymagań normy: a) nieznaczną utratę świeżości i jędrności; b) nieznaczne obniżenie jakości w związku z ich rozwojem i tendencją do psucia się. Artykuł 2 W rozporządzeniu (EWG) nr 1591/87 wprowadza się następujące zmiany:

(2)

W tym celu, a także w interesie zachowania przejrzystości na rynku światowym, należy uwzględnić normę FFV-09 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) dotyczącą kontroli jakości kapusty głowiastej, zaleconą przez Grupę Roboczą ds. Kontroli Jakości Produktów Rolnych EKG ONZ.

(3)

Zestawy zawierające połączenia gatunków kapusty głowiastej stają się coraz bardziej powszechne na rynku. Dlatego należy uściślić przepis dotyczący wprowadzania takich zestawów do obrotu.

(4)

Zastosowanie nowej normy powinno usunąć z rynku produkty o niezadowalającej jakości, zapewnić produkcję zgodną z wymaganiami konsumenta oraz ułatwić handel oparty na zasadach uczciwej konkurencji, pomagając tym samym poprawić rentowność.

1) tytuł otrzymuje następujące brzmienie: „Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1591/87 z dnia 5 czerwca 1987 r. ustanawiające normy jakości kapusty brukselskiej, selera naciowego i szpinaku”; 2) w art. 1 ust. 1 skreśla się pierwsze tiret; 3) skreśla się załącznik I.

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). (2) Dz.U. L 146 z 6.6.1987, str. 36. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).

L 112/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.4.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 112 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 19 z 200626.4.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/304/WPZiB z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L112 - 18 z 200626.4.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/303/WPZiB z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga (DRK)

 • Dz. U. L112 - 15 z 200626.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2006 r. dotycząca niewłączenia metabenzotiazuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1653) (1)

 • Dz. U. L112 - 13 z 200626.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu alkoholu etylowego pochodzącego z Gwatemali i Pakistanu

 • Dz. U. L112 - 12 z 200626.4.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii, dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii

 • Dz. U. L112 - 10 z 200626.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2006 z dnia 20 marca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefach ICES IV c, VII d przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L112 - 9 z 200626.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1251/70 dotyczące prawa pracowników do pozostania na terytorium państwa członkowskiego po ustaniu zatrudnienia w tym państwie (1)

 • Dz. U. L112 - 1 z 200626.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.